نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و کتابدار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهشگران حوزه‌های مختلف برای دسترسی به اطلاعات علمی به روز و مطمئن به منابع الکترونیک رایگان و غیر رایگان وابسته هستند. با رشد روزافزون منابع الکترونیک و جایگزینی آن‌ها با مواد چاپی، دستیابی و استفاده از اطلاعات روزامد و دقیق دستخوش تغییرات اساسی شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین نحوه دسترسی و میزان استفاده دستیاران رشته دندان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شاهد از منابع لاتین الکترونیک بود.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری آن را 267 نفر دستیار بالینی رشته دندان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شاهد تشکیل داد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha معادل 88/0 تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های One way ANOVA و Kruskal-Wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از بین پایگاه‌های اشتراکی، Science Direct و از بین پایگاه‌های رایگان نیز PubMed بیشترین استفاده را به خود اختصاص داد. بیشترین منبع برای دستیابی به متن کامل منابع لاتین الکترونیک، منابع اشتراکی محل تحصیل یا کار بود. سرعت‌ پایین اینترنت به عنوان بزرگ‌ترین مانع در استفاده شرکت‌ کنندگان به اطلاعات مورد نیاز گزارش گردید.نتیجه‌گیری: دستیاران برای دسترسی به متن کامل منابع، به منابع اشتراکی محل تحصیل یا کار بیشتر از بقیه موارد رجوع می‌کنند. بهبود زیرساخت‌های فنی و پهنای باند اینترنت می‌تواند به کاهش موانع آن‌ها در استفاده و دسترسی از منابع لاتین الکترونیک کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accessibility and Amount of Usage of Electronic Resources among Dental Assistants at Tehran University of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, and Shahed University, Iran

نویسندگان [English]

 • Sayed Javad Ghazi-Mirsaeed 1
 • Fatemeh Sheikhshoaei 2
 • Arezoo Ghamgosar 3

1 Associate Professor, Library and Medical Information Sciences, Health Information Management Research Center, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Lecturer, Library and Medical Information Sciences, Department of Library and Medical Information Sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc Student, Library and Medical Information Sciences, Department of Library and Medical Information Sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Librarian, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scholars of different fields need open-access and subscribed electronic resources to access scientific information. However, with the increasing growth of electronic resources and the replacement of printed materials with digital collections, the way we access these resources has changed significantly. Thus, the objective of this study was to assess how dental assistants at Tehran University of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, and Shahed University, Iran, access and use electronic resources.Methods: This was a descriptive-analytical study. The statistic population consisted of 267 dental assistants at the abovementioned universities. The data collection tool was a researcher-designed questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by faculty members in the field of Medical Librarianship and Information Sciences and its reliability was approved using Cronbach's alpha (α = 0.88). The collected data were analyzed using one-way ANOVA and Kruskal-Wallis test.Results: ScienceDirect and PubMed were the most used electronic resources among subscribed and open-access databases, respectively. Participants most often used the subscribed resources which were available at work or home. The respondents reported low internet speed as their most important barrier to accessing information.Conclusion: Dental assistants used subscribed resources which were available at work or university more than others in order to access the full text of subscribed electronic resources. Improving technology and Internet broadband infrastructures would also help decrease the limitations and problems in accessing required information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Access to Information
 • Health Resources: Database
 • Dental Assistants
 1. Timothy AS, Olufunke A, Aderanti P. Assessment of information communication technology availability, use and challenges by the staff of the Nigerian Institute of Medical Research. American Journal of Medical Sciences and Medicine 2015; 3(6): 79-83.
 2. Asemi A, Riyahiniya N. Awareness and use of digital resources in the libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. The Electronic Library 2007; 25(3): 316-27.
 3. Nemati Anaraki L, Babalhavaeji F. Investigating the awareness and ability of medical students in using electronic resources of the integrated digital library portal of Iran: A comparative study. The Electronic Library 2013; 31(1): 70-83.
 4. Zeraatkar K, Ayatollahi H, Havlin T, Neves K, Şendir M. International trends in health science librarianship part 18: The Middle East (Iran, Qatar and Turkey). Health Info Libr J 2016; 33(2): 156-60.
 5. Mojiri SH, Rahimi, Bahrami Z, Yaghoubi M, Hematian P. Evaluating the knowledge of physicians about and their usage of Iranian National Medical Digital Library in Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Health Inf Manage 2012; 9(3): 348-55. [In Persian].
 6. Swogger SE, Samsky M. Dentistry and Oral Sciences Source (DOSS): a collection for dental research and education. Med Ref Serv Q 2014; 33(3): 313-9.
 7. Asgary S, Sabbagh S, Sarraf Shirazi A, Ahmadyar M, Shahravan A, Ahmad Akhoundi MS. PubMed-indexed dental publications from Iran: A scientometric study. J Dent Tehran Univ Med Sci 2016; 13(3): 157-67.
 8. Badri S, Akhoundi MS, Fard MJ, Momeni N, Hedayati Z, Vakili V. Orthodontic research output from Iran in international and national journals. J Dent (Tehran) 2014; 11(1): 67-74.
 9. Quesenberry AC, Oelschlegel S, Earl M, Leonard K, Vaughn CJ. The impact of library resources and services on the scholarly activity of medical faculty and residents. Med Ref Serv Q 2016; 35(3): 259-65.
 10. Zare Fazlollahi Z, Tamjid S, Rahimi B. Utilization of information technology by clinical residents in Urmia University hospitals, Iran. Health Inf Manage 2013; 10(2): 181-9. [In Persian].
 11. Papi A, Ghazavi R, Moradi S. Determining the level of awareness of the physicians in using the variety of electronic information resources and the effecting factors. J Educ Health Promot 2015; 4: 49.
 12. Begdeli Z, Abdolahi O, Aramesh M. Views of faculty members of Shahid Chamran University about the importance and usage e-journals and replacing the electronic format with print journals. Journal of Education and Psychology 2006; 3(2): 163-86. [In Persian].
 13. Siddike AK, Islam S. Acceptance of e-resources by the medical researchers of international centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR, B). J Info Know Mgmt 2014; 13(02): 1450012.
 14. Verma S. Use of online databases in central science library, University of Delhi: A survey. DESIDOC Journal of Library and Information Technology 2016; 36(2): 104-7.
 15. Tenopir C, King DW, Christian L, Volentine R. Scholarly article seeking, reading, and use: a continuing evolution from print to electronic in the sciences and social sciences. Learned Publishing 2015; 28(2): 93-105.
 16. Chauhan SK, Mahajan P. Use of UGC-Infonet E-resources by social science academics in Indian Universities: An evaluation study. J Acad Librariansh 2014; 40(3-4): 359-66.
 17. Zabed Ahmed SM. Use of electronic resources by the faculty members in diverse public universities in Bangladesh. The Electronic Library 2013; 31(3): 290-312.