نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، آمار زیستی، مرکز تحقیقات ترافیک و حوادث جاده‌ای و گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده‌ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: مهم‌ترین معیار در زمینه ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی، رضایتمندی کاربران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی به صورت مدل ساختاری انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعه‌ آماری آن را کاربران سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل داد. به ‌منظور انجام مطالعه، پرسش‌نامه‌ای بر اساس بررسی متون ایجاد شد و روایی آن از طریق نظرسنجی از خبرگان انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت مورد ارزیابی و تأیید نهایی قرار گرفت. سپس در بین 384 نفر از کاربران سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌ شده انتخاب ‌شده بودند، توزیع گردید. در نهایت، با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: مدل معادلات ساختاری به دست آمده در 8 بعد کیفیت اطلاعات با ضریب غیر استاندارد 1، کیفیت سیستم با نسبت بحرانی 891/3، کیفیت خدمات با نسبت بحرانی 039/5، ساختار سازمانی و مدیریتی با نسبت بحرانی 648/4، مفید بودن سیستم با نسبت بحرانی 683/3، به ‌کارگیری سیستم با نسبت بحرانی 963/4، ویژگی‌های کاربر با نسبت بحرانی 043/5 و اضطراب کامپیوتری با نسبت بحرانی 963/4 تأیید شدند. تحلیل مدل معادلات ساختاری تأثیر 8 بعد مرتبط با رضایتمندی را با سطح معنی‌داری 001/0 > P مورد تأیید قرار داد.نتیجه‌گیری: مدل یکپارچه حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند به‌ عنوان ابزار مؤثری در طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر کاربر به کار گرفته شود و بدین ترتیب به نظر می‌رسد در کاربران رضایتمندی بیشتری ایجاد می‌گردد و از به هدر رفتن سرمایه‌گذاری مالی و انسانی جلوگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

User Satisfaction Regarding Hospital Information Systems: Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

 • Leila Ranandeh-Kalankesh 1
 • Mohammad Asghari-Jafarabadi 2
 • Zahra Nasiri 3

1 Associate Professor, Medical Informatics, Health Services Management Research Center AND Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Biostatistics, Road Traffic Injury Research Center AND Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 MSc Student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: User satisfaction is considered as the most important criterion of information system effectiveness. The aim of this study was to determine the factors affecting user satisfaction regarding hospital information systems.Methods: This was a descriptive-analytical study. The study population consisted of users of information systems of the teaching hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Iran. A questionnaire was designed based on the findings from literature review. After assessing the validity of the questionnaire with the help of medical informatics and health information management experts and its final confirmation, questionnaires were distributed among 384 users that had been selected through stratified random sampling. Structural equation modeling was used for data analysis.Results: Overall, 8 domains of factors related to user satisfaction regarding hospital information system (HIS) were confirmed to be statistically significant by structural equation modeling. They included information quality (estimate = 1), system quality (CR = 3.891), service quality (CR = 5.039), organizational structure and managing style (CR = 4.648), system usefulness (CR = 3.683), system use (CR = 4.963), user characteristics (CR = 5.043), and computer anxiety (CR = 4.963). The significance level of all domains was P < 0.001.Conclusion: The integrated model obtained from this study can be used as an effective tool in design, development, and management of user-driven HISs. This can contribute to enhancing user satisfaction which can prevent wasting of financial and human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multivariate Analysis
 • Satisfaction
 • Hospital Information Systems
 1. Chatzoglou PD, Fragidis LL, Doumpa T, Aggelidis P. Hospital information system evaluation. Proceedings of the 10th International conference on Information Communication Technologies in Health; 2012 July 12-14; Samos, Greece.
 2. Ajami S, Bertiani ZM. Training and its impact on hospital information system (HIS) success. J Inform Tech Softw Eng 2012; 2: 112.
 3. Sinha RK, Kurian S. Assessment of end user satisfaction of hospital information system. Manag Health 2014; 18(3): 26-33.
 4. Zhou X, Sun G. A study of the critical factors that impact users satisfaction in ERP implementations in China. Proceedings of the 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE); 2009 Dec 26-28; Nanjing, China.
 5. Linders S. Using the technology acceptance model in determining strategies for implementation of mandatory IS. Proceedings of the 4th Twente Student Conference on IT; 2006 Jan 30; Enschede, Netherlands.
 6. Zviran M, Erlich Z. Measuring IS user satisfaction: Review and implications. Communications of the Association for Information Systems 2003; 12(5): 80-103.
 7. Hamtini TM, Al Zaghoul FA, Mohssen NM. An assessment of end user computing satisfaction at a hospital. Proceedings of the 14th World Multi-Conference on Systematic, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2010; 2010 June 29-July2; Orlando, Fl.
 8. Bailey JE, Pearson SW. Development of a tool for measuring and analyzing computer user satisfaction. Manag Sci 1983; 29(5): 530-45.
 9. Delone WH, McLean ER. The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems 2003; 19(4): 9-30.
 10. Aggelidis VP, Chatzoglou PD. Hospital information systems: Measuring end user computing satisfaction (EUCS). J Biomed Inform 2012; 45(3): 566-79.
 11. Harrison AW, Kelly R Jr. A general measure of user computing satisfaction. Comput Human Behav 1996; 12(1): 79-92.
 12. Whitman ME, Woszczynski AB. The handbook of information systems research. Ottawa, Canada: Idea Group Inc (IGI); 2004.
 13. Zheng Y, Zhao K, Stylianou A. The impacts of information quality and system quality on users' continuance intention in information-exchange virtual communities: An empirical investigation. Decis Support Syst 2013; 56: 513-24.
 14. Choi W, Rho MJ, Park J, Kim KJ, Kwon YD, Choi IY. Information system success model for customer relationship management system in health promotion centers. Health Inform Res 2013; 19(2): 110-20.
 15. Petter S, Fruhling A. Evaluating the success of an emergency response medical information system. Int J Med Inform 2011; 80(7): 480-9.
 16. Dwivedi YK, Kapoor KK, Williams MD, Williams J. RFID systems in libraries: An empirical examination of factors affecting system use and user satisfaction. Int J Inf Manage 2013; 33(2): 367-77.
 17. McHaney R, Hightower R, Pearson J. A validation of the end-user computing satisfaction instrument in Taiwan. Information & Management 2002; 39(6): 503-11.
 18. Deng X, Doll WJ, Al-Gahtani SS, Larsen TJ, Pearson JM, Raghunathan TS. A cross-cultural analysis of the end-user computing satisfaction instrument: A multi-group invariance analysis. Information & Management 2008; 45(4): 211-20.
 19. Hassanzadeh A, Kanaani F, Elahi S. A model for measuring e-learning systems success in universities. Expert Syst Appl 2012; 39(12): 10959-66.
 20. Chen LD, Soliman KS, Mao E, Frolick MN. Measuring user satisfaction with data warehouses: An exploratory study. Information & Management 2000; 37(3): 103-10.
 21. Tilahun B, Fritz F. Modeling antecedents of electronic medical record system implementation success in low-resource setting hospitals. BMC Med Inform Decis Mak 2015; 15(1): 61.
 22. Kassim ES, Jailani SFAK, Hairuddin H, Zamzuri NH. Information System Acceptance and User Satisfaction: The Mediating Role of Trust. Procedia Soc Behav Sci 2012; 57: 412-8.
 23. Garcia-Smith D, Effken JA. Development and initial evaluation of the Clinical Information Systems Success Model (CISSM). Int J Med Inform 2013; 82(6): 539-52.
 24. Wixom BH, Todd PA. A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance. Inf Syst Res 2005; 16(1): 85-102.
 25. Adam Mahmood MO, Burn JM, Gemoets LA, Jacquez CA. Variables affecting information technology end-user satisfaction: A meta-analysis of the empirical literature. Int J Hum Comput Stud 2000; 52(4): 751-71.
 26. Lai JY. Assessment of employee’s perceptions of service quality and satisfaction with e-business. Int J Hum Comput Stud 2006; 64(9): 926-38.
 27. Zhou T, Zhang S. Examining the effect of e-commerce website quality on user satisfaction. Proceedings of the 2nd International Symposium on Electronic Commerce and Security; 2009 May 22-24; Nanchang City, China.
 28. Palm JM, Colombet I, Sicotte C, Degoulet P. Determinants of user satisfaction with a Clinical Information System. AMIA Annu Symp Proc 2006; 614-8.
 29. Shih YY. User satisfaction with HIS outsourcing. Proceedings of the 7th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM); 2010 Jun 26-30; Tokyo, Japan. 2017.
 30. Liu Y, Chen Y, Zhou C. Determinants affecting end-user satisfaction of information technology service. Proceedings of the International Conference on Service Systems and Service Management; 2006 Oct 25-27; Troyes, France.
 31. Igbaria M. End-user computing effectiveness: A structural equation model. Omega 1990; 18(6): 637-52.
 32. Igbaria M, Nachman Sidney A. Correlates of user satisfaction with end user computing. Information & Management 1990; 19(2): 73-82.
 33. Chung Kuang H. Examining the effect of user satisfaction on system usage and individual performance with business intelligence systems: An empirical study of Taiwan's electronics industry. Int J Inf Manage 2012; 32(6): 560-73.
 34. Guimaraes T, Igbaria M. Assessing User Computing Effectiveness: An Integrated Model. J Organ End User Comput 1997; 9(2): 3-30.
 35. Etezadi-Amoli J, Farhoomand AF. A structural model of end user computing satisfaction and user performance. Information & Management 1996; 30(2): 65-73.