نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: روش کارت امتیازی متوازن BSC (Balance scorecard)، نوعی تکنیک اندازه‌گیری عملکرد برای دستیابی به دیدگاه جامعی از عملکرد سازمان است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد بیمارستان نور و حضرت علی‌اصغر (ع) با استفاده از تلفیق روش BSC و تکنیک اندازه‌گیری جذابیت به وسیله ارزیابی‌های رسته‌ای MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) بود.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که در بیمارستان نور و حضرت علی‌اصغر (ع) اصفهان در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری مطالعه را مترون‌ها، سوپروایزرهای آموزشی و سرپرستاران بیمارستان مذکور تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌‌ها، پرسش‌نامه مقایسات زوجی با روایی قابل قبول بود. بر اساس روش MACBETH، هر تصمیم‌ گیرنده تفاوت جذابیت شاخص‌های هر منظر BSC را مشخص نمود و نظرات با استفاده از روش میانگین حسابی ادغام گردید. وزن شاخص‌ها در نرم‌افزار M-MACBETH و وزن هر منظر BSC در نرم‌افزار Excel مورد محاسبه قرار گرفت.یافته‌ها: از بین منظرهای BSC، منظر مشتری و در بین شاخص‌ها، شاخص‌های میزان رضایت کارکنان و رضایت مشتریان به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داد.نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر با تلفیق روش‌های BSC و MACBETH، نقص BSC را در تعیین اولویت مناظر برطرف می‌کند. توجه به اولویت منظرهای BSC، به مدیران بیمارستان‌ها در ارزیابی عملکرد کمک می‌نماید تا با تمرکز بر منظرهای دارای اولویت بیشتر، برنامه‌هایی جهت ارتقای رضایت کارکنان و مشتریان طراحی و پیاده‌سازی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Noor-Ali Asghar Hospital in Isfahan, Iran, Using a Combination of Balanced Score Card and MACBETH

نویسندگان [English]

 • Najmeh Ghandehari 1
 • Majid Esmaelian 2
 • Hadi Teimouri 3
 • Shermineh Ghalamkari 4

1 MSc, Industrial Management, Department of Management, School of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Industrial Management, Department of Management, School of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Business Management, Department of Management, School of Administrative Sciences and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 PhD Student, Business Management, Department of Management, School of Administrative Sciences and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The balanced scorecard (BSC) is a performance measurement tool for managers to obtain a comprehensive overview of their company’s performance. The purpose of this study was to integrate BSC with Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) for performance measurement in Noor-Ali Asghar Hospital, Isfahan, Iran.Methods: This applied, descriptive, and cross-sectional study was carried out in Noor-Ali Asghar Hospital in 2015. The study population included matrons, educational supervisors, and nursing managers of the hospital. The subjects were selected using stratified random sampling method. Data collection tool was the paired comparisons questionnaire which has an acceptable validity. According to MACBETH, each decision maker specified attractiveness difference of BSC perspective indicators and comments were merged through arithmetic mean. Weights of indicators were identified by M-MACBETH software and the weight of each perspective of the BSC was calculated in Excel environment.Results: The results show that, among the BSC perspectives, customer perspective, and among all indicators, employee satisfaction and customer satisfaction, respectively, had the greatest importance.Conclusion: This present study aimed to resolve the defects of BSC in prioritization of perspectives by integrating BSC with MACBETH. Attention to priorities of BSC perspectives in evaluating performance helps managers to improve performance by focusing on perspectives with higher priority and implementing programs to improve employee and customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • Hospitals
 • Balanced Score Card
 • Multiple-Criteria Decision-Making
 1. Lin Z, Yu Z, Zhang L. Performance outcomes of balanced scorecard application in hospital administration in China. China Econ Rev 2014; 30: 1-15.
 2. Iravani Tabrizipour AP, Fazli S, Alvandi M. Applying a fuzzy AHP and BSC approach for evaluating the performance of Hasheminejad Kidney Center, Iran. Health Inf Manage 2012; 9(3): 327-38. [In Persian].
 3. Nasiri Pour AA, Tabibi J, Ghasem Begloo A, Jadidi R. Designing a performance evaluation model for Iranian public hospitals: Using the balanced scorecard. J Arak Univ Med Sci 2009; 12(1): 95-106. [In Persian].
 4. Yuksel H, Dagdeviren M. Using the fuzzy analytic network process (ANP) for balanced scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm. Expert Syst Appl 2010; 37(2): 1270-8.
 5. Mirfakhredini H, Peymanfar MH, Khatibi Oghada A, Alimohammadi H. Performance assessment of sports organization with BSC-TOPSIS integrated model. Journal of Sport Management 2013; 5(16): 77-96.
 6. YeeChing LC. Performance measurement and adoption of balanced scorecards: A survey of municipal governments in the USA and Canada. Intl Jnl Public Sec Management 2004; 17(3): 204-21.
 7. Grigoroudis E, Orfanoudaki E, Zopounidis C. Strategic performance measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard. Omega 2012; 40(1): 104-19.
 8. Ajami S, Tofighi S, Tavakoli N, Ebadsichani A. Performance evaluation of medical records department with balanced scorecard approach in Fatemehzahra Hospital of Najafabad, Iran. Health Inf Manage 2010; 7(1): 83-93. [In Persian].
 9. Zelman WN, Pink GH, Matthias CB. Use of the balanced scorecard in health care. J Health Care Finance 2003; 29(4): 1-16.
 10. Josey C, Kim IW. Implementation of the balanced scorecard at Barberton citizens hospital. J Corp Acct Fin 2008; 19(3): 57-63.
 11. El-Jardali F, Saleh S, Ataya N, Jamal D. Design, implementation and scaling up of the balanced scorecard for hospitals in Lebanon: policy coherence and application lessons for low and middle income countries. Health Policy 2011; 103(2-3): 305-14.
 12. Barati A, Maleki M, Golestani M, Imani A. Evaluation of the performance management system of the employees of Amiralmomenin (P.B.U.H) Hospital of Semnan making use of the balanced score card 2005-2006 .J Health Adm 2006; 9(25): 47-54. [In Persian].
 13. Asadi M, Mirghafoori H, Sadeqhi Arani Z, Khosravanian H. Qualitative performance evaluation of hospitals using DEA, balanced scorecard and SERVQUAL a case study of general hospitals of Yazd. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2011; 18(6): 559-69. [In Persian].
 14. Nasiripour AA, Afshar Kazemi MA, Izadi AR. Designing a performance assessment model for Iranian Social Security Organization hospitals with balanced scorecard Approach. Health Inf Manage 2013; 9(7): 1169-79. [In Persian].
 15. Azar A, Mohammadi Y. Developing a mathematical model for hospitals performance evaluation: A hybrid approach of FHNBSC, SAW and LINMAP. J Health Syst Res 2014; 10(3):509-24. [In Persian].
 16. Davis S, Albright T. An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance. Management Accounting Research 2004; 15(2): 135-53.
 17. Abran A, Buglione L. A multidimensional performance model for consolidating balanced scorecards. Adv Eng Softw 2003; 34(6): 339-49.
 18. Ishizaka A, Nemery P. Multi-criteria decision analysis: Methods and software. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons; 2013.
 19. Ebrahimi M, Abbaszade MA. Designing an integrated model for hospital performance evaluation with combining BSC-ANP approaches. Proceedings of the 7th International Management Conference; 2009 Dec 19-21; Tehran, Iran. p. 355-68. [In Persian].
 20. Wu CR, Chang CW, Lin HL. A fuzzy ANP-based approach to evaluate medical organizational performance. Information and Management Sciences 2008; 19(1): 53-74.