نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، معاونت پژوهش و فن‌آوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ظهور فن‌آوری‌های وب 2، کتابخانه‌ها و خدمات آن‌ها را تحت تأثیر قرار‌ داده است. کتابخانه‌ها نیز به منظور ارتقای کیفیت خدمات خود، نیازمند استفاده از این فن‌آوری‌ها هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین چالش‌های کاربرد وب 2 در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی بود و به روش مقطعی در سال 1394 انجام گردید. جامعه آماری مطالعه را 60 نفر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری گردید که روایی صوری آن با نظر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha (88/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t و همبستگی Pearson) تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: از بین عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری‌های وب 2، بالاترین میانگین (9/3) به «عوامل مربوط به کاربران» اختصاص داشت و پس از آن «عوامل مربوط به کتابداران» و «عوامل زیرساختی و فرهنگی» با میانگین 5/3 قرار داشت.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آشنایی کم کتابداران با فن‌آوری‌های وب 2 و استفاده از آن در کتابخانه‌ها می‌باشد که این نتایج برای کتابداران و کتابخانه‌ها قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Applying Web2 in Libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Mitra Abarghoian 1
 • Mohammad Reza Hashemian 2
 • Niloofar Hodhodinejad 3
 • Zahra Fotouhi 3
 • Ali Norouzi 4

1 MSc, Knowledge and Information Sciences, Vice Chancellor for Research and Technology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD Student, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences AND Health Information Technology Research Center, School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc, Knowledge and Information Sciences, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Web2 has affected libraries and their services. Libraries require this technology in order to improve the quality of their services. The aim of this study was to determine the challenges of applying Web2 in libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran.Methods: The current cross-sectional survey was carried out in 2015. The study population consisted of 60 librarians in Isfahan University of Medical Sciences. The data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by specialists, and its reliability was determined using Cronbach’s alpha (α = 0.88). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (t-test and Pearson correlation) in SPSS software.Results: The results showed that among the factors influencing the use of Web2 technologies, "factors related to users" had the highest mean (3.9), followed by "factors related to the librarians" and “infrastructural and cultural factors" with a mean of 3.5.Conclusion: The findings indicated the librarians’ lack of familiarity with the use of Web2 technologies. Thus, training can play a role in librarians’ familiarity with Web2 and using such tools in library services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Web2
 • Library Services
 • Libraries
 • Iran
 1. Bahrami V, Sanatjoo A. Barriers to the use of Web 2.0 technologies in Iran university libraries. Library and Information Research Journal 2015; 4(2): 71-92. [In Persian].
 2. Parirokh M, Ilkhani M. A survey on the infrastructures and skills necessary to establish electronic reference services at Ferdowsi University of Mashhad. Journal of Information Processing and Management 2014; 30(1): 121-49. [In Persian].
 3. Nourozi A. Library2: Library Services Web 2.0. Ketabemah Koliyat 2008; 11(11): 24-35. [In Persian].
 4. Isfandyari-Moghaddam A, Hoseini-Shoar M. Familiarity and use of Web 2.0 tools among librarians working at Hamedan academic libraries. Library and Information Science 2011; 14(1): 155-82. [In Persian].
 5. Mesri Nejad F. Feasibility study humanitarian issues in the use of Web 2.0 tools on the websites of university libraries of Iran [MA Dissertation]. Isfahan, Iran: School of Education and Psychology, University of Isfahan; 2012. [In Persian].
 6. Anari F. A comparative study of the use of interactive social media Web 2.0 of knowledge sharing between librarians in University of Isfahan and University of Limerick-Ireland [MA Dissertation]. Isfahan, Iran: School of Education and Psychology, University of Isfahan; 2013. [In Persian].
 7. Moradi S, Alipour O, Saberi M, Falahati A. Web 2 applications in the academic libraries of middle east countries. Library and Information Science 2011; 14(2): 107-30. [In Persian].
 8. Sadat Moosavi A, Tajedini O. Social libraries: The new generation of libraries in interacting with and paralleling the Web 2.0 movement. National Studies on Librarianship and Information Organization 2011; 22(1): 110-24. [In Persian].
 9. Hasanzadeh M. Electronic reference services: New ways to answer reference questions. Library and Information Science 2003; 6(4): 97-108. [In Persian].
 10. Kabani K, Matlabi D. Survey of information technology: Situation In the libraries of Tabriz University. Information Systems and Services 2013; 2(3): 91-102.
 11. Pinto M, Manso RA. Virtual references services: defining the criteria and indicators to evaluate them. The Electronic Library 2012; 30(1): 51-69.
 12. Gross J, Leslie L. Twenty-three steps to learning Web 2.0 technologies in an academic library. The Electronic Library 2008; 26(6): 790-802.
 13. Venkata Ramana P, Chandrasekhar Rao V. Use of information technology in central university libraries of India. DESIDOC Journal of Library and Information Technology 2003; 23(2): 25-42.
 14. LeBlanc L, Kim K. Web 2.0 and social media: Applications for academic libraries. Information Security and Computer Fraud 2014; 2(2): 28-32.
 15. Nagi RY, Yakub A. Information technology based services in a university library: A user satisfaction survey. Ann Lib Inf Std 2006; 53: 15-7.