نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده پردیس بین‌الملل، دانشگاه شیراز و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، ایران

2 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به قابلیت‌های سنجه‌های جایگزین و سرعت آن‌ها در ارزیابی برون‌دادهای علمی و همچنین، اهمیت رسانه‌های اجتماعی در برقراری ارتباطات علمی و اشاعه یافته‌های پژوهشی، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین بهره‌مندی پژوهشگران حوزه انفورماتیک پزشکی از رسانه‌های اجتماعی و شناسایی مقالات برتر بر اساس نمره آلتمتریک و تعیین رابطه میان وجود مقاله‌های پژوهشگران در رسانه‌های اجتماعی و عملکرد استنادی آن‌ها بود.روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی، با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از روش آلتمتریکس انجام گرفت. جامعه پژوهش را مقالات حوزه انفورماتیک پزشکی در سال 2014 که دارای شناساگر دیجیتالی اشیاء منتشر شده در چهار نشریه هسته بودند، تشکیل داد. هر مقاله با Altmetric.com مطابقت داده شد و از آزمون همبستگی Spearman جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.یافته‌ها:  Mendeley، Twitter، Facebook، CiteULike، Blog، News outlet و Google Plus از جمله رسانه‌های اجتماعی بودند که بیشتر توسط پژوهشگران جهت به اشتراک‌گذاری برون‌دادهای علمی مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها حاکی از وجود رابطه معنی‌دار مثبتی بین بیشتر شاخص‌های آلتمتریکس و تعداد استنادات دریافتی در Web of Science بود.نتیجه‌گیری: رسانه‌های اجتماعی می‌توانند تأثیر مثبتی بر میزان استناد به مقالات علمی داشته باشند. بنابراین، محققان حوزه انفورماتیک پزشکی در جهت جستجوی بهتر اطلاعات و همچنین، افزایش استناد به فعالیت‌های علمی خود، می‌توانند از رسانه‌های اجتماعی استفاده نمایند. بدین منظور، آثار خود را در رسانه‌های اجتماعی مختلفی به اشتراک می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presence of Scientific Outputs of Medical Informatics in Social Media: An Altmetric Study

نویسندگان [English]

 • Marzieh Goltaji 1
 • Abdolrasoul Jowkar 2

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of International Division, University of Shiraz AND Islamic World Science Citation Center, Shiraz, Iran

2 Professor, Knowledge and Information Science, School of Educational Sciences and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the capabilities of alternative metrics and their speed in evaluating scientific outputs, and the importance of social media in establishment of scholarly communication and findings’ dissemination, the aim of this study was to investigate the use of social media by medical informatics researchers, and identify top articles based on altmetric score and the association between altmetrics and citation indicators.Methods: The current descriptive research was conducted through scientometrics method and using altmetrics data. The study population consisted of medical informatics articles which were published in 2014 in four core journals, had digital object identifier (DOI), and were indexed in Web of Science. To collect alternative indicators, each individual article was matched by altmetric.com manually. Spearman correlation was used for analyzing data.Results: Mendeley, Twitter, Facebook, CiteULike, Blog, News Outlet, and Google Plus were the most used social media by medical informatics scholars for sharing scientific outputs. The results revealed statistically significant relations between most alternative metrics and the number of citations in Web of Science.Conclusion: Social media can have a positive impact on the citation rate of articles. Therefore, medical informatics researchers can make use of social media in order to better search information on the internet and increase the citation to their scientific productions. For this purpose, they share their work in various social media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Altmetrics
 • Medical Informatics
 • Social Media
 1. Mas-Bleda A, Thelwall M, Kousha K, Aguillo IF. Do highly cited researchers successfully use the social web? Scientometrics 2014; 101(1): 337-56.
 2. Mehraban S, Mansourian Y. Tracing scientific trends: Scientometrics methods and metrics, and the change in librarians' roles. Journal of Information Processing and Management 2014; 29(3): 613-31. [In Persian].
 3. Wouters P, Costas R. Users, narcissism and control-tracking the impact of scholarly publications in the 21st century [Online]. [cited 2004]; Available from: URL: research-acumen.eu/wp-content/uploads/Users-narcissism-and-control.pdf
 4. Priem J, Taraborelli D, Groth P, Neylon C. Altmetrics: A manifesto [Online]. [cited 2010]; Available from: URL: http://altmetrics.org/manifesto
 5. Costas R, Zahedi Z, Wouters P. Do "altmetrics" correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective. J Assoc Inf Sci Technol 2015; 66(10): 2003-19.
 6. Weller K. Social media and altmetrics: An overview of current alternative approaches to measuring scholarly impact. In: Welpe IM, Wollersheim J, Ringelhan S, Osterloh M, Editors. Incentives and Performance: Governance of Research Organizations. Berlin, Germany: Springer; 2014. p. 261-76.
 7. Zahedi Z, Costas R, Wouters P. How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of 'alternative metrics' in scientific publications. Scientometrics 2014; 101(2): 1491-531.
 8. Sud P, Thelwall M. Evaluating altmetrics. Scientometrics 2014; 98(2): 1131-43.
 9. Erfanmanesh M. The presence of Iranian information science and library science articles in social media: an altmetric study. Journal of Information Processing and Management 2017; 32(2): 349-73. [In Persian].
 10. Ebrahimy S, Setareh F. Research on alternative measures in the F1000 system with Google Scholar citation index. Journal of Information Processing and Management 2016; 31(4): 891-909. [In Persian].
 11. Ebrahimy S, Setareh F, HosseinChari M. Assessing the relationship between the alternative metrics of visibility and social bookmarking with citation index in PLOS Altmetrics. Journal of Information Processing and Management 2016; 31(3): 845-64. [In Persian].
 12. Salajegheh M, Diari S. The Relationship between Altmetrics and SNIP, SJR, Eigenfactor and IF of Medical Science Journals. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization 2016; 27(2): 167-81. [In Persian].
 13. Sotudeh H, Mazarei Z, Mirzabeigi M. The relationship between citation-based indicators and citeulike bookmarks in information & library science articles during 2004-2012. Journal of Information Processing and Management 2015; 30(4): 939-63. [In Persian].
 14. Zahedi Z. Analyzing readerships of International Iranian publications in Mendeley: an altmetrics study. Proceedings of the 1st National Scientometrics Conference; 2014 May 21-22; Isfahan, Iran. [In Persian].
 15. Maflahi N, Thelwall M. When are readership counts as useful as citation counts? Scopus versus Mendeley for LIS journals. J Assoc Inf Sci Technol 2016; 67(1): 191-9.
 16. Mohammadi E, Thelwall M, Haustein S, Larivicre V. Who reads research articles? An altmetrics analysis of Mendeley user categories. J Assoc Inf Sci Technol 2015; 66(9): 1932-46.
 17. Mohammadi E, Thelwall M. Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows. J Assoc Inf Sci Technol 2014; 65(8): 1627-31.
 18. Li X, Thelwall M. F1000, Mendeley and traditional bibliometric indicators. Proceedings of the 17th International Conference on Science and Technology Indicators; 2012 Sep 5-8; Montreal, Canada; 2012. p. 541-51.
 19. Maleki A. Mendeley Readership Impact of Academic Articles of Iran. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference; 2015 June 29-July 3; Istanbul, Turkey.
 20. Maleki A. PubMed and ArXiv vs. Gold open access: Citation, mendeley, and twitter uptake of academic articles of Iran. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference; 2015 June 29-July 3; Istanbul, Turkey.
 21. Zahedi Z, Van Eck NJ. Visualizing readership activity of Mendeley users using VOSviewer. Proceedings of the altmetrics14: Expanding impacts and metrics An ACM Web Science Conference 2014 Workshop; 2014 June 23-26; Bloomington, IN.
 22. Schlögl C, Gorraiz J, Gumpenberger C, Jack K, Kraker P. Download vs. citation vs. readership data: the case of an information systems journal. Proceedings of the 14th International Society of Scientometrics and Informatics Conference. 2013 July 15-19; Vienna, Austria; 2013. p. 626-34.
 23. Haustein S, Larivičre V, Thelwall M, Peters I. Tweets vs. Mendeley readers: How do these two social media metrics differ? Information Technology 2014; 56(5): 207-15.
 24. Haustein S, Peters I, Bar-Ilan J. Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. Scientometrics 2014; 101(2): 1145-63.
 25. Bornmann L. Validity of altmetrics data for measuring societal impact: A study using data from Altmetric and F1000Prime. J Informetr 2014; 8(4): 935-50.
 26. Eysenbach G. Can tweets predict citations? Metrics of social impact based on Twitter and correlation with traditional metrics of scientific impact. J Med Internet Res 2011; 13(4): e123.
 27. Thelwall M, Haustein S, Lariviere V, Sugimoto CR. Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services. PLoS One 2013; 8(5): e64841.
 28. Haustein S, Peters I, Sugimoto CR, Thelwall M, Larivicre V. Tweeting biomedicine: An analysis of tweets and citations in the biomedical literature. J Assoc Inf Sci Technol 2014; 65(4): 656-69.
 29. Fenner M. Altmetrics and other novel measures for scientific impact. In: Bartling S, Friesike S, Editors. Opening science: The evolving guide on how the internet is changing research, collaboration and scholarly publishing. Berlin, Germany: Springer International Publishing; 2014. p. 179-89.
 30. Robinson-Garcia N, Torres-Salinas D, Zahedi Z, Costas R. New data, new possibilities: Exploring the insides of Altmetric.com. El profesional de la information 2014; 23(4): 359-66.
 31. Hammarfelt B. Using altmetrics for assessing research impact in the humanities. Scientometrics 2014; 101(2): 1419-30.
 32. Mazov NA, Gureev VN. Alternative approaches to assessing scientific results. Her Russ Acad Sci (2015) 85: 26 2015; 85(1): 26-32.