نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار، طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جایی که پزشکی علم مبتنی بر شواهد است، نه تنها کادر درمانی بلکه عموم افراد زمانی که با بیماری روبه‌رو می‌شوند، به جستجو در اینترنت می‌پردازند تا بتوانند اطلاعاتی راجع به آن بیماری به دست بیاورند و درصدد درمان آن به روش‌های سنتی یا رایج هستند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی وب‌سایت‌های حوزه طب ایرانی- اسلامی با استفاده از مقیاس WebMedQual انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی- توصیفی و نتایج آن از نوع کاربردی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، از سیاهه وارسی مبتنی بر مقیاس استاندارد WebMedQual استفاده شد. جامعه اولیه مطالعه را 97 وب‌سایت‌ حوزه‌ طب ایرانی- اسلامی تشکیل داد که پس از خروج تعدادی از آن‌ها به دلیل نرسیدن به حد نصاب امتیاز، 74 وب‌سایت مورد ارزیابی قرار گرفت. حداکثر امتیاز برای وب‌سایت‌ها، 83 و حداقل امتیاز، صفر بود. سؤالات سیاهه وارسی تا انتهای بخش محرمانگی 83 عدد بود که با اضافه شدن 6 سؤال بخش تجارت الکترونیک (شاخص تکمیلی)، 89 عدد شد. امتیاز قابل قبول برای وب‌سایت‌ها نیز 5/41 در نظر گرفته شد و نتایج به صورت میانگین امتیاز و نمره مطلوب ارایه گردید.یافته‌ها: وب‌سایت‌ها از نظر شاخص‌های محتوای اطلاعات و اعتبار مطالب در حد متوسطی قرار داشتند. از نظر طراحی، دسترس‌پذیری و قابلیت استفاده «نسبتاً خوب»، از نظر پیوندها «تقریباً خوب»، از لحاظ شاخص پشتیبانی از کاربر «در حد متوسط» و از نظر محرمانگی «نسبتاً ضعیف» بودند. برترین وب‌سایت در حوزه طب ایرانی- اسلامی به وب‌سایت تندرستان با امتیاز 72 اختصاص داشت.نتیجه‌گیری: در مجموع، بیشینه‌ وب‌سایت‌های این حوزه کیفیت متوسط رو به بالایی دارند. نتایج پژوهش حاضر وب‌سایت‌های معتبر حوزه را مشخص نمود و می‌تواند برای ایجاد فهرست موضوعی طب ایرانی- اسلامی با استفاده از قرار دادن لینک وب‌سایت‌ها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian-Islamic Medicine Websites Using WebMedQual Scale

نویسندگان [English]

 • Leila Nemati-Anaraki 1
 • Seyed Ehsan Seyyedan 2
 • Fatemeh Nejatbakhsh 3

1 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Informatics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc Student, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Informatics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Traditional Medicine, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Since the science of medicine is based on observation, in addition to medical personnel, the general public also searches the internet when faced with a certain disease in order to gather information about that disease and attempt to treat it through traditional or modern methods. The purpose of this study was to rank Iranian-Islamic medicine websites using WebMedQual scale.Methods: This was a descriptive survey with applied results. To gather the necessary data, a checklist was used based on the standard WebMedQual scale. The initial study population consisted of 97 Iranian-Islamic medicine websites. After eliminating websites below a certain quality threshold, a total of 74 websites were evaluated. The minimum and maximum possible scores in the checklist were 0 and 83 points, respectively. There are a total of 89 questions in the checklist; 83 until the end of the confidentiality section and 6 questions regarding e-commerce. The acceptable score for websites was 41.5. The results are presented as mean score and optimal score.Results: The results indicate that the websites were average in terms of content and credibility, relatively good in terms of design, accessibility, and usability, almost good in terms of links, moderate in terms of user support, and relatively weak in terms of confidentiality. The best Iranian-Islamic medicine website was Tandorostan with a total score of 72.Conclusion: It can be concluded that the majority of websites in this area have moderate to high quality. These results identified credible websites in medicine and can be used to create a subject list of Iranian-Islamic websites.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Qualitative Evaluation
 • Iranian-Islamic Medicine
 • Traditional Medicine
 1. Doroudi F. Improved information retrieval on the internet. Faslnameh Ketab 2007; 18(1): 13-30. [In Persian].
 2. Ybarra M, Suman M. Reasons, assessments and actions taken: sex and age differences in uses of Internet health information. Health Educ Res 2006; 23(3):512-21.
 3. Safaei P. Evaluating the quality of Persian hair, skin and cosmetic diseases websites based on the WebMedQual criteria in 2016 [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 2017. [In Persian].
 4. Maleki M. Quality evaluation of Persian cancer websites by WebMedQual scale [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2016. [In Persian].
 5. Shahrzadi L, Mojiri S, Zahedi R, Janatian S, Ashrafi H, Shahrzadi Z, et al. Evaluation of Persian anxiety disorders websites by WebMedQual scale. Health Inf Manage 2014; 11(6): 743-59. [In Persian].
 6. Zhang Y, Sun Y, Xie B. Quality of health information for consumers on the web: A systematic review of indicators, criteria, tools, and evaluation results. J Assoc Inf Sci Technol 2015; 66(10): 2071-84.
 7. Grohol JM, Slimowicz J, Granda R. The quality of mental health information commonly searched for on the Internet. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2014; 17(4): 216-21.
 8. Guada J, Venable V. A comprehensive analysis of the quality of online health-related information regarding schizophrenia. Health Soc Work 2011; 36(1): 45-53.
 9. Provost M, Koompalum D, Dong D, Martin BC. The initial development of the WebMedQual scale: Domain assessment of the construct of quality of health web sites. Int J Med Inform 2006; 75(1): 42-57.