نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی ‌و درمانی، قطب علمی‌ آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی ‌و‌ درمانی، معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی ‌و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ‌و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی ‌و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تربیت نیروی ‌انسانی متخصص و توانمند به ‌منظور پاسخگویی به نیاز‌های جامعه، از جمله مهم‌ترین چالش‌های آموزش‌ عالی به شمار می‌رود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بازنگری دوره آموزشی مقطع کارشناسی ‌ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی بود.روش بررسی: این پژوهش به ‌روش کمی- کیفی انجام گردید. مرحله اول مطالعه به ‌صورت تطبیقی و مرحله دوم از طریق مصاحبه ساختار یافته و نمونه‌گیری غیر احتمالی سهمیه‌ای انجام گرفت. داده‌های مرحله ‌اول با استفاده از الگوی Bereday و مرحله ‌دوم با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: طی مطالعه تطبیقی، شباهت‌ها و تفاوت‌های 24 دانشگاه معتبر 15 کشور در مقایسه با ایران استخراج گردید. سپس ذی‌نفعان در سه سطح سازمانی مورد شناسایی قرار گرفتند. علاوه ‌بر پیشنهاد تغییر در عناوین دروس اصلی، 25 عنوان درس تخصصی و 28 عنوان درس اختیاری در 8 اولویت از نظر اهمیت و ضرورت دسته‌بندی گردید. 2/63 درصد ذی‌نفعان با فرصت‌های شغلی فعلی موافق نبودند. 3/73 درصد نیز موافقت خود را با تخصصی نمودن شغل و رشته اعلام نمودند. در نهایت، عوامل بسیار تأثیرگذار، تأثیرگذار و نیازمند بهبود به‌ منظور بازنگری برنامه درسی شناسایی گردید.نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده می‌تواند به برنامه‌ریزان برنامه آموزشی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سایر رشته‌های مشابه در ایران کمک کند تا با دید وسیع‌تری نسبت به تدوین، بازنگری و اصلاح برنامه آموزشی و انتخاب مناسب‌تر اهداف، محتوا و سایر عناصر تشکیل‌ دهنده برنامه اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Curriculum Revision based on the Health Sector Needs: Master of Science (MSc) Degree in Health Services Management

نویسندگان [English]

 • Hasan Abolghasem-Gorji 1
 • Ali Khamseh 2
 • Niusha Shahidi-Sadeghi 3
 • Parvin Ebrahimi 4

1 Associate Professor, Health Services Management, Center of Excellence in Health Management and Economics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Services Management, Treatment Deputy, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

3 PhD Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Training competent and capable human resources in order to meet community needs is one of the most important challenges of higher education. This research aimed to revise the curriculum of the Master of Science (MSc) level in health services management in order to meet the needs of health sector.Methods: This study was carried out using quantitative-qualitative method. The first stage was conducted in a comparative manner, while in the second stage, structured interviews were conducted with a sample population selected through non-probability quota sampling. The data of the first and second stages were analyzed using Bereday model and content analysis, respectively, with the help of SPSS software.Results: According to comparative study, similarities and differences of 24 universities from 15 countries were extracted and compared with Iran. Then, stakeholders were identified at three organizational levels. In addition to changing the titles of some major courses, 25 specialized courses and 28 optional courses were categorized in eight priorities according to their importance and necessity. 63.2% of the stakeholders did not agree the current career opportunities; while 73.3% agreed the professionalization. Finally, very influential factor, influential factors, and factors in need of improvement were identified.Conclusion: The results of the comparative study indicate that in most cases, there are significant differences between the studied areas in Iran with world-renowned universities. Change in the specialized courses due to the adoption of similar disciplines, attention to optional courses in order to specialize and create tendencies, and apprenticeships and internships are emphasized as the opportunities to turn knowledge into skills. Separation of specialist training, and classification of education according to the occupation and educational level were among suggested methods for improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Revision
 • Curriculum
 • Graduate Education
 • Health Services Administration
 1. Maroufi Y, Kiamanesh AR, Mehrmohammadi M, Ali Asgari M. Teaching assessment in higher education: An investigation of current approaches. Journal of Curriculum Studies 2007; 2(5): 81-112. [In Persian].
 2. Jedeskog G, Nissen J. ICT in the classroom: Is doing more important than knowing? Educ Inf Technol 2004; 9(1): 37-45.
 3. Ghaffari R, Amini A, Yazdani S, Alizadeh M, Salek Ranjbarzadeh F, Hassanzadeh Salmasi S. Comparative study: Curriculum of undergraduate medical education in Iran and in a selected number of the world's renowned medical schools. Iran J Med Educ 2012; 11(7): 819-931. [In Persian].
 4. Javadi M, Shams A, Yaghoobi M. System-integrated education: Useful experience in health management clerkship. Iran J Med Educ 2012; 11(9): 1104-11. [In Persian].
 5. Shamizanjani M, Farzaneh Kondori N. Comparative study of PhD programs of information technology management at the world top rank universities. Journal of Information Technology Management 2015; 7(3): 635-54. [In Persian].
 6. Stark JS, Lattuca LR. Shaping the college curriculum: Academic plans in action. Boston, MA: Allyn and Bacon; 1997.
 7. Karami M, Fattahi H. Changing higher education curriculum, case study: Graduate curriculum in educational planning. Journal of Higher Education Curriculum Studies 2013; 4(7): 110-36. [In Persian].
 8. Maleki H. Curriculum planning (A practical guide). Tehran, Iran: Payam Andisheh Publications; 2005. [In Persian].
 9. Beigzadeh A, Okhovati M, Mehrolhasani MH, Shokoohi M, Bazrafshan A. Challenges of the bachelor program of health services management: A qualitative study. J Health Adm 2014; 17(55): e29-e42. [In Persian].
 10. Arefi M. Evaluation of Educational Sciences curricula in Iran's higher education and provide strategies to improve it [MSc thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares University; 2004. [In Persian].
 11. Arambewela R, Hall J. A comparative analysis of international education satisfaction using servqual. J Serv Res 2006; 6(Special): 141-63.
 12. Samouei R, Yousefi M. Survey of factors affecting satisfaction and dissatisfaction of healthcare management students in Isfahan University of Medical Sciences [Report]; Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2006. [In Persian]. [Unpublished].
 13. Zahiri M, Torabi Pour A. Assessment of field training programs in graduates of health services management in Ahwaz Jondishapour University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2011; 11(2): 184-91. [In Persian].
 14. Tabrizi JS, Azami-Aghdash S. Perspective of health service management master students about methods of holding clerkship and internship courses: A qualitative study. Research in Medical Education 2015; 7(3): 1-10. [In Persian].
 15. Sanai Nasab H, Dellavari AR, Ghanjal A, Teymourzadeh E, Sedaghat A, Mirhashemi S. Employment status of health-treatment services management alumni. J Mil Med 2010; 11(4): 203-8. [In Persian].
 16. Shakhi K, Hossein Pour D, Maharloo HR, Zahiri M, Haghighi Zadeh MH. Students' views about the educational quality of health services management department in AJUMS. Educational Development of Jundishapur 2013; 4(1): 83-9. [In Persian].
 17. Bereday GZ. Comparative method in education. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston; 1964.
 18. Molaeinezhad A, Zekavati A. A comparative study of the teacher training curriculum system in England, Japan, France, Malaysia, and Iran. Journal of Educational Innovations 2008; 7(26): 35-62. [In Persian].
 19. Schmeer K. Stakeholder analysis guidelines. In: Schmeer K, Editor. Policy toolkit for strengthening health sector reform. Washington, DC: Partners for Health Reform; 1999.
 20. Jafari Harandi R, Mirshah Jafari SE, Liaghatdar MJ. A comparative study of the content of science education curriculum in Iranian public schools and other countries. Studies in Education & Psychology: 2010; 11(1): 235-60. [In Persian].
 21. Hosseini Jabali S. Unemployed graduates and submits solutions. Proceeding of the Seminar on Problems and Prospects of Employment of Graduates of Higher Education; 1999 Oct. 26-28; Tehran, Iran; 1999. p. 33.
 22. Aghazadeh A, Ahghar G, Fazlalizadeh R. Analytical and comparative study of characteristics curriculum higher education for distance studies in Iran and England and India. Interdisciplinary Studies in The Humanities 2012; 4(4): 75-105. [In Persian].
 23. Nasiri M, Hosseinpour M, Moarefzadeh A. Surveying the curriculum syllabus in the technician courses of librarianship and information sciences in higher education of Iran. Curriculum Planning Knowledge & Research in Educational Sciences 2012; 8(31): 77-88. [In Persian].
 24. Ministry of Health. Management of health services, from the past to future. Human Resources and Support Office, Ministry of Health 2011; 34-46.
 25. Shirjang A, Alizadeh M, Mortazavi F, Asghari Jafarabadi M, Jeddi A. Relevance of public health bsc curriculum to job requirements and health system expectations: Views of graduates on courses syllabi and content. Iran J Med Educ 2013; 12(10): 768-77. [In Persian].
 26. Amini A, Barzegar M, Hatamy F. The state of clinical competencies of medical students in performing basic clinical procedures at Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. Iran J Med Educ 2001; 1(4): 9-16. [In Persian].
 27. Jabari A. Study of human resources development, Deputy Health offices of TUMS [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2002. [In Persian].
 28. Keshtkar V. Trend of the education and employment of graduates of healthcare management: 1989-1995 [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 1997. [In Persian].
 29. Smith T. MHSc health administration: Cultivating healthcare leaders [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: http://ihpme.utoronto.ca/academics/pp/mhsc
 30. Malakoutian M, Parvaresh A. The employment situation of environmental health graduates in Iran between 1996-2002. Iran J Med Educ 2003; 3(2): 65-71. [In Persian].
 31. Taheri SH. Productivity analysis in organizations. Hastan Publications: Tehran, Iran; 2008. [In Persian].
 32. Nouhi E, Reihani H, Nakheii N. Investigation of correspondence between learning needs and the content of psychiatry & pediatric retraining programs from the participants' point of view. Strides Dev Med Educ 2004; 1(1): 10-6. [In Persian].
 33. Azizi F. Medical education: Aims, objectives and challenges. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2003. [In Persian].
 34. Shafii N. Evaluation of internal and external quality of adult education curriculum: 1994-2003 [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University; 2003. [In Persian].