نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، مهندسی صنایع، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

چکیده

مقدمه: درمان غیر مستقیم، یکی از روش‌های ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که از طریق خرید خدمات از مراکز دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد و در واقع، بخشی از خدمات درمانی برون‌سپاری محسوب می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، رتبه‌بندی مناطق مختلف ایران از نظر میزان برون‌سپاری خدمات درمانی و فعالیت درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی انجام شد. داده‌های مورد نیاز با مراجعه به وب‌سایت سازمان تأمین اجتماعی و دانلود سالنامه آماری سال 1395 به دست آمد. همه استان‌های کشور به همراه منطقه کاشان، با در نظر گرفتن شش شاخص به ازای جمعیت تحت پوشش درمان هر منطقه و با به کارگیری یکی از جدیدترین روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه به نام ارزیابی محصول جمع شده با وزن (Weighted Aggregated Sum Product Assessment یا WASPAS)، رتبه‌بندی شدند.یافته‌ها: نسبت تعداد کل مراکز درمانی طرف قرارداد به جمعیت تحت پوشش درمان هر منطقه به دلیل کسب بیشترین وزن، مهم‌ترین شاخص تشخیص داده شد. در تمام مناطق تحت بررسی، شیوه ارایه خدمات درمانی به صورت غیر مستقیم وجود داشت، اما بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر اختصاص یافت.نتیجه‌گیری: سازمان تأمین اجتماعی از شیوه درمان غیر مستقیم (خرید خدمات درمانی و عقد قرارداد با مراکز دولتی و خصوصی) به عنوان یک راهبرد جهت افزایش دسترسی بیمه‌شدگان به منابع درمانی و جایگزین نمودن آن با توسعه و ساخت و ساز مراکز ملکی در تمامی مناطق ایران (البته به طور غیر یکسان) استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking Different Regions of Iran in Terms of the Level of Health Services Outsourcing and Indirect Care Activities of the Social Security Organization via Using Multiple Attribute Decision Making Method in Year 2016

نویسنده [English]

 • Abbas Jahangiri

MSc, Industrial Engineering, Young Researchers and Elite Club, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran

چکیده [English]

Introduction: Indirect treatment is one of the methods of providing health care for customers in social security organization through the purchase of services from public and private centers. In this way, a portion of the health care is outsourced. The purpose of this study was to rank different regions of Iran in terms of the level of health services outsourcing and indirect care activities of the Social Security Organization.Methods: In this descriptive sectional study, the required data were obtained by referring to the Social Security Organization website and downloading the Statistical Yearbook of 2016. Then, indirect treatment performance of that organization in all provinces, as well as Kashan area, was evaluated and compared with each other using six indicators for covered population in each area. Evaluation was carried out using one of the newest multiple attribute decision making methods, namely Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS).Results: The ratio of the number of contracted-out treatment centers to the population covered by insurance in each region was recognized as the most important indicator due to having the highest weight. There was provision of indirect healthcare services form in all studied regions; but the highest performance was observed in Sistan and Baluchestan Province, while the worst performance was observed in Bushehr Province.Conclusion: Social Security Organization has used indirect care method (purchasing health services and contracting with public and private centers) as a strategy to increase the accessibility of medical resources to insured customers, and to replace development and construction of proprietary centers in all regions of Iran with outsourcing (with different amount of outsourcing in different regions).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Security
 • Outsourcing
 • Decision Making
 • Contract Services
 1. Khalilifar O, Nejati Zarnaghi B, Bakhtiari Aliabad M, Valadkhani A. Survey role of outsourcing in nutrition unit: Comparison of selected hospitals with military selected hospitals in Tehran. Hospital 2015; 13(4): 105-13. [In Persian].
 2. Mohaghegh B, Asadbaygi M, Baratimarnani A, Birjandi M. The impact of outsourcing the pharmaceutical services on outpatients' satisfaction in Lorestan rural health centers. Hospital 2011; 10(3): 79-88. [In Persian].
 3. Arastoozadeh F, Torabipour A. Comparison of services' quality in outsourced and non-outsourced clinical laboratory in Ahvaz University Hospitals, 2016. Health Inf Manage 2017; 8(2): 95-104. [In Persian].
 4. Loevinsohn B, Harding A. Buying results? Contracting for health service delivery in developing countries. Lancet 2005; 366(9486): 676-81.
 5. Saeidi R. Investigating the views of directors and employees of social security organization in Tehran with regard to solving the organization problems. Social Development and Welfare Planning 2010; 1(1): 47-70. [In Persian].
 6. General Directorate of Education and Research of Social Security Organization. Educational booklet. A brief introduction to the Social Security Organization [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: http://www.estekhtam.com/wp-content/uploads/2015/12/tamin.readme931.pdf
 7. Goudarzi R, Mehrolhassani M, Dehnavieh R, Darvishi A. Performance assessment of provincial units of social security organization in indirect health services sector using DEA method in 2014. Iran J Epidemiol 2017; 12(5): 65-73. [In Persian].
 8. Zahiri M, Keliddar I. Performance evaluating in hospitals affiliated in Ahwaz University of Medical Sciences based on Pabon Lasso model. Hospital 2012; 11(3): 37-44. [In Persian].
 9. Jayachandran S, Kalaignanam K, Eilert M. Product and environmental social performance: Varying effect on firm performance. Strat Mgmt J 2013; 34(10): 1255-64.
 10. Jahangiri A, Jahangiri M, Mosali A. Ranking provinces of Iran in terms of existence of healthcare resources and level of people's access to them by using multiple attribute decision making. Journal of Healthcare Management 2017; 8 (3) 2017; 8(3): 73-84. [In Persian].
 11. Nael E, Samiei K, Rostami Khamene M. Evalnation of justice distribution in social security organization facilities and it's insured needs. J Med Counc I R Iran 2013; 31(1): 26-33. [In Persian].
 12. Liu X, Hotchkiss DR, Bose S. The effectiveness of contracting-out primary health care services in developing countries: A review of the evidence. Health Policy Plan 2008; 23(1): 1-13.
 13. Social Security Organization. Statistical reports of the Social Security Organization 2017 [cited 2017]. Available from: URL: http://www.tamin.ir/News/Item/3417/2/3417.html
 14. Asgarpour MJ. Multiple criteria decision making. Tehran, Iran: University of Tehran; 2011. p. 399. [In Persian].
 15. Zavadskas EK, Turskis Z, Antucheviciene J, Zakarevicius A. Optimization of weighted aggregated sum product assessment. Electronics and Electrical Engineering 2012; 122(6): 3-6.
 16. Jahangiri A, Jahangiri M. Simultaneous use of multi attribute decision making (MADM) and SERVQUAL methods in order to rating selected Iranian hospitals in terms of perceived quality of services from clients. Decisions and Operations Research 2017; 2(1): 90-106. [In Persian].
 17. Kazemi A, Rezapoor A, Faradonbeh SB, Nakhaei M, Ghazanfari S. Study the development level of provinces in Iran: A focus on health indicators. J Health Adm 2015; 18(59): 29. [In Persian].
 18. Tahari Mehrjardi MH, Babaei Meybodi H, Morovati Sharifabadi A. Investigation and ranking of Iranian provinces in terms of access to health sector indicators. Health Inf Manage 2012; 9(3): 365-9. [In Persian].
 19. Hashemi SE. Justice in the development of expensive and high-tech health services to improve the health of insured persons. Social Security Quarterly 2007; 9(28): 201-24. [In Persian].
 20. Raji A. The purchase of medical services will be replaced with the development of social security therapeutic centers [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://www.irna.ir/fa/News/82334420 [In Persian].