نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در رفع نیازهای اطلاعاتی افراد به ویژه دانشجویان ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کارامدی رسانه‌های اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نیازهای اطلاعاتی Norwood انجام شد.روش بررسی: روش این مطالعه، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روایی ابزار با کمک متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و روان‌شناسی و پایایی آن از طریق ضریب Cronbach¢s alpha با مقدار 89/0 تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های ANOVA و t و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور کلی کمتر از حد متوسط برآورد گردید. میانگین استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی پایه و اساسی، یاری‌رسان، روشنگرانه، اغنا کننده و تهذیب و اخلاق به ترتیب 461/2، 323/2، 147/3، 448/2 و 463/2 به دست آمد. همچنین، رشته تحصیلی در میزان استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی تأثیر داشت، اما سن اثرگذار نبود.نتیجه‌گیری: میزان استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی در رفع انواع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، کمتر از حد متوسط می‌باشد و نیاز اطلاعاتی روشنگرانه دانشجویان بیشتر از سایر نیازهای اطلاعاتی از طریق ابزارهای رسانه اجتماعی مرتفع می‌گردد. مسؤولان سلامت باید قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی را بیشتر برای دانشجویان تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Social Media in Meeting the Information Needs among the Students in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Based on the Norwood's Information Needs Pyramid

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zarmehr 1
 • Hasan Ashrafi-Rizi 2
 • Ahmad Shabani 3

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, social media plays an important role in meeting information needs of individuals, especially students. The purpose of this study was to determine the effectiveness of social media in meeting all kinds of information needs based on Norwood's information needs pyramid among the students in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.Methods: In this survey study, the data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population consisted of students in Isfahan University of Medical Sciences. Sampling was carried out using random stratified sampling method. The validity of questionnaire was confirmed by experts in library and information science and psychologists; while reliability was calculated based on Cronbach’s alpha (0.89). SPSS software was used for data analysis.Results: The mean of using social media to meet information needs was lower than average among studied students. The means of using social media to meet the coping, helping, enlightening, empowering, and edifying information needs were estimated as 2.461, 2.323, 3.147, 2.448, and 2.463, respectively. Field of study significantly affected the use of social media, while the age had no significant effects.Conclusion: The extent of using social media tools to meet all kinds of information needs of students was less than average in Isfahan University of Medical Sciences; and the enlightening information needs of students were met more than other types of information needs through social media tools. To import the use of social media in meeting information needs, health officials should explain the capabilities of social media to students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Media
 • Information Needs, Students
 • Universities
 • Norwood' Hierarchy
 1. Vickery BC, Vickery A. Information science in theory and practice. London, UK: Butterworths; 1987.
 2. Lancaster FW. Libraries and the future: Essays on the library in the twenty-first century. Philadelphia, PA: Haworth Press; 1993.
 3. Norwood G, Maslow's hierarchy of needs [Online]. [cited 1996]; Available from: URL:
 4. http://www.connect.net/georgen/maslow.htm
 5. Navidi F. The role of online social networks in users' everyday-life information seeking. Human Info Interact 2015; 2(1): 50-8.
 6. Saee M. Social networks are the fifth pillar of democracy [Online]. [cited 2015]; Available from: URL:
 7. http://www.atnanews.ir/archives/15145
 8. Mashaheri Fard R. Function of social media in Iran. Proceedings of the 1st National Conference Computer Engineering and Information Technology; 2017 July 13; Sepidan, Iran. [In Persian].
 9. Oftadeh J. The difference between social media and mass media. Journal of Social Science 2012; (56): 67-72.
 10. Jin X. Information sharing in the era of social media [Online]. [cited 2016]; Available from: URL;
 11. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/50876/9789513967116.pdf?sequence=1
 12. Dariush B. Investigating factors affecting the credibility of electronic word-of-mouth information, using elaboration likelihood model [Thesis]. Rasht, Iran: Rahbord Shomal University; 2015. [In Persian].
 13. Mohkam Kar A, Hallaj MM. Virtual space, dimensions, features and functions. Marefat 2014; 23(201): 63-82. [In Persian].
 14. Ariyani A. Function of virtual social media in students' education. Rahavardnoor 2016; 15(56): 10-9. [In Persian].
 15. Khalili L. Use of social networks by university students. Human Info Interact 2015; 2(1): 59-73. [In Persian].
 16. Moradi SH, Rajabpour M, Kian Ersi F, Haj Loo N, Radbakhsh N. Motivational factors in using virtual social networks. Journal of Culture in the Islamic University: 2014; 4(1): 95-118. [In Persian].
 17. Kim Y, Sohn D, Choi SM. Cultural difference in motivations for using social network sites: A comparative study of American and Korean college students. Comput Human Behav 2011; 27(1): 365-72.
 18. Sin SCJ, Kim KS. International students' everyday life information seeking: The informational value of social networking sites. Libr Inf Sci Res 2013; 35(2): 107-16.
 19. Kim KS, Joanna Sin SC, Yoo-Lee EY. Undergraduates' use of social media as information sources. College & Research Libraries 2014; 75(4): 442-57.
 20. Shojaii M. Theory of spiritual needs from Islamic point of view and its correspondence with Mazlov's needs hierarchy. Journal of Studies in Islam & Psychology 2008; 1(1): 87-116. [In Persian].
 21. Morovvati S, Yaghoobi M. Review of Maslow's anthropological theory. Quran and Hadith Studies 2011; 4(1): 77-92. [In Persian].