نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه خدمات کتابخانه‌ها به ‌شدت تحت تأثیر فن‌آوری اطلاعات قرار گرفته؛ به‌ گونه‌ای که این امر باعث تغییر در نحوه ارایه خدمات شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دید کاربران انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن شامل 331 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی بر اساس جدول نمونه‌گیری Morgan انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه DigiQUAL بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ANOVA و t در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین کیفیت خدمات در همه ابعاد مدل DigiQUAL پایین‌تر از حد متوسط 4 بود. بیشترین و کمترین میانگین کیفیت خدمات در گروه اعضای هیأت‌ علمی به ترتیب به پوشش موضوعی (56/4) و سودمندی (07/3) اختصاص داشت. بیشترین و کمترین میانگین بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مربوط به ‌دقت و صحت (56/4) و سودمندی (96/2) بود. همچنین، ارتباط معنی‌داری بین کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال و متغیرهای سن، جنسیت و مقطع تحصیلی وجود داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن میانگین کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال، ضروری است تا کتابداران و مسؤولان کتابخانه توجه بیشتری به بهبود کیفیت خدمات دیجیتال و همچنین، آموزش بیشتر کاربران داشته باشند. نتایج به دست آمده از مطالعه می‌تواند برای استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های دیجیتال مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Digital Library Services in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, from the Users' Perspectives

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahimi 1
  • Mohammad Reza Soleymani 2
  • Alireza Hashemian 3

1 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, library services are heavily influenced by information technology, in a way that has changed the manner services are provided. The purpose of study was to assess the quality of digital library services in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, from the users' perspectives.Methods: In this survey, the statistical population consisted of 331 postgraduate students and faculty members of Isfahan University of Medical Sciences who were selected using random sampling method based on Morgan sampling table. The research tool was DigiQUAL questionnaire. Data were analyzed using ANOVA and t tests via SPSS software.Results: The mean service quality was less than the average level of 4 in all the dimensions of DigiQUAL. The highest and the lowest means of service quality from the faculty members’ perspectives were related to the coverage (4.56) and usefulness (3.07), respectively. From the graduate students’ perspectives, the highest and the lowest means of service quality were related to the accuracy and validity (4.56) and usefulness (2.96), respectively. There was also a significant relationship between the quality of digital library service and age, sex, and educational level.Conclusion: According to the low average of the quality of digital library services, librarians and library officials need to pay more attention to improve the quality of services, and educating the users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Library
  • Quality Control
  • Computer Systems Evaluation