نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار، پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: حفظ حریم بیماران و خانواده‌های آن‌ها توسط کادر درمان در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که افشای اطلاعات آن‌ها می‌تواند وجهه اجتماعی بیمارستان‌ها را مخدوش کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده و رعایت حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن متشکل از 445 نفر از کادر درمان بیمارستان‌های روان‌پزشکی شهر اصفهان (فارابی و مدرس) بود. نمونه‌ها بر اساس جدول Morgan، 205 نفر برآورد گردید و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، از بیمارستان‌های مدرس و فارابی به ترتیب 76 و 129 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چهار پرسش‌نامه بومی ‌شده در طیف پنج ‌درجه‌ای لیکرت بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی، صوری و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق ضریب Cronbach's alpha مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی و فرضیه‌ها با روش حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: ارتباط مثبت و معنی‌داری بین عدالت رویه‌ای (05/0 > P)، عدالت تعاملی (01/0> P) و عدالت توزیعی (01/0> P) با رعایت حریم شخصی مشاهده شد. همچنین، عدالت رویه‌ای (01/0> P)، عدالت تعاملی (05/0 > P) و عدالت توزیعی (05/0 > P) و حفظ حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی رابطه داشت.نتیجه‌گیری: مدل ارایه‌ شده می‌تواند به‌ عنوان ابزاری جهت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری در زمینه نقض حریم خصوصی بیماران مورد استفاده قرار گیرد. برقراری نظام عادلانه در برخورد با کادر درمان و تدوین و اجرای آیین‌نامه‌هایی در خصوص قطعیت و شدت برخورد با موارد نقض حریم خصوصی، می‌تواند احتمال نقض حریم خصوصی بیماران را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceived Organizational Justice and the Privacy Observation with the Moderating Role of Deterrence Factors

نویسندگان [English]

 • Samaneh Pourmehr 1
 • Hamid Reza Peikari 2
 • Parastoo Golshiri 3

1 MSc Student, Management, Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Management, Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Community Medicine, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Protecting patients’ privacy by psychiatry hospitals’ staff has a high priority due to possible negative effects of the disclosure of their information on patients’ reputation. This research aimed to assess the relationship between perceived organizational justice and privacy observation with the moderating role of deterrent factors in psychiatry hospitals in Isfahan City, Iran.Methods: This was a descriptive-correlation research, and study population consisted of 445 medical staff in two psychiatry hospitals in Isfahan City (Farabi and Modarres). Sample size was set to 205 staff members, following Morgan table, and classified sampling method was used to select 126 and 79 participants from Farabi and Modarres hospitals, respectively. The questionnaire was a five-point Likert scale, adapted from four different questionnaires and the face, content, and confirmatory factor analyses were used to determine its validity, and Cronbach’s alpha for its reliability. Descriptive analyses were performed and partial least square modeling was employed to test the hypotheses.Results: There was a positive significant correlation between distributive (P < 0.05), procedural (P < 0.01), and interactional organizational justice (P < 0.01) with intention of privacy observation. Moreover, the correlation of distributive (P < 0.01), procedural (P < 0.05), and interactional organizational justice (P < 0.05) with intention of privacy observation found to be moderated by deterrent.Conclusion: This model can be used to predict privacy breach in hospitals, and make policies regarding patients’ privacy. Implementing a fair system for supervision of treatment staff in hospitals, as well as compilation and execution of instructions regarding the certainty and severity of sanctions against violation of patients’ privacy can reduce the likelihood of privacy breaches in hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Justice
 • Privacy
 • Psychiatric Hospitals
 1. Shiri F. The impact of perceived health status and trust propensity on privacy calculus in the hospitals elected of Ahvaz [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan Branch, Islamic Azad University; 2018. [In Persian].
 2. Terry NP. What's wrong with health privacy. J Health & Biomedical L 2009; 5: 1.
 3. Adam JS. Inequity in social exchange. In: Berkowitz L, Editor. Advances in experimental social psychology. New York, NY: Academic Press; 1965. p. 267-99.
 4. Dar N. The impact of distributive (In) justice on deviance at workplace in public sector organizations of Pakistan with the mediation of perceived organizational support. Arabian J Bus Manag Review 2017; 7: 309.
 5. Greenberg J. Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The hidden cost of pay cuts. J Appl Psychol 1990; 75(5): 561-8.
 6. Rana H, Punia BK. Management mechanism and implications of workplace deviance for green organizational behaviour. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management 2014; 2(8): 1-8.
 7. Green D. Insider threats and employee deviance: Developing an updated typology of deviant workplace behaviors. Issues in Information Systems 2014; 15(2): 185-9.
 8. Tavakoli P. The impact of organizational justice on confidentiality with the mediating role of deviant behaviors among the medical [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan Branch, Islamic Azad University; 2018. [In Persian].
 9. Zoghbi-Manrique-de-Lara P. Predicting nonlinear effects of monitoring and punishment on employee deviance: The role of procedural justice. European Management Journal 2011; 29(4): 272-82.
 10. Son JY, Park J. Procedural justice to enhance compliance with non-work-related computing (NWRC) rules: Its determinants and interaction with privacy concerns. International Journal of Information Management 2016; 36(3): 309-21.
 11. Golparvar M, Nadi M. The analysis of relationship between loyalty and justice with employee's attitudinal health. Iran Occup Health 2010; 7(2): 28-36.
 12. Forret M, Love MS. Employee justice perceptions and coworker relationships. Leadership & Organization Development Journal 2008; 29(3): 248-60.
 13. Colquitt JA, Zapata-Phelan CP, Roberson QM. Justice in teams: A review of fairness effects in collective contexts. In: Martocchio JJ, Editor. Research in personnel and human resources management. Bingley, UK: Emerald Group Publishing; 2005.
 14. Maselko J, Hughes C, Cheney R. Religious social capital: Its measurement and utility in the study of the social determinants of health. Soc Sci Med 2011; 73(5): 759-67.
 15. Rasti R, Jahanpour F. Viewpoints of nurses and patients on paying respect to the privacy of patients in care. J Mazand Univ Med Sci 2013; 24(Supple 1): 34-42. [In Persian].
 16. Mohammadi M, Dayani Tilaki MS, Larijani B. Patients' attitudes about privacy and confidentiality in selected hospitals in Tehran. Iran J Med Ethics Hist Med 2017; 9(6): 5-19. [In Persian].
 17. Yazdanparast E, Davoudi M, Ghorbani SH, Abbaspoor M. The observance of different aspects of patient privacy: Analysis of elderly views. Med Ethics J 2016; 10(36): 73-80. [In Persian].
 18. Dehghan Nayeri N, Aghajani M. Protecting patients' privacy by medical team and its relation to patients' satisfaction. Hayat 2010; 16(1): 13-22. [In Persian].
 19. Salehi T, Eyni E, Sadeghe T. Effect of nursing staff regarding the privacy of information on patients in the emergency department. Iran J Nurs Res 2015; 10(1): 66-75. [In Persian].
 20. Sarkhil H, Darvishpoor-Kakhaki A, Borzabadi-Farahani Z. Respecting patient's privacy in cardiac care units of Tehran›s selected hospitals. Iranian Journals of Cardiovascular Nursing 2013; 2(2): 40-7. [In Persian].
 21. Dehghani-Mobarakeh M, Maghsoudi AR, Malekpour Tehrani A, Rahimi-Madiseh M. The viewpoints of members of medical teams about patients' privacy. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2013; 2(1): 9-17. [In Persian].
 22. Heidari M, Anooshe M, Azadarmaki T, Mohammadi E. The process of patient's privacy: A grounded theory. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2011; 19(5): 644-54. [In Persian].
 23. Ma CC, Kuo KM, Alexander JW. A survey-based study of factors that motivate nurses to protect the privacy of electronic medical records. BMC Med Inform Decis Mak 2016; 16: 13.
 24. Liang C, Gu D, Tao F, Jain HK, Zhao Y, Ding B. Influence of mechanism of patient-accessible hospital information system implementation on doctorGĒōpatient relationships: A service fairness perspective. Information & Management 2017; 54(1): 57-72.
 25. Sher ML, Talley PC, Cheng TJ, Kuo KM. How can hospitals better protect the privacy of electronic medical records? Perspectives from staff members of health information management departments. Health Inf Manag 2017; 46(2): 87-95.
 26. Baig F, Ullah Z. Curing workplace deviance through organizational justice in the mediating role of job satisfaction the case of Ngos in Pakistan. Sarhad Journal of Management Sciences 2017; 3(1): 1-22.
 27. Herath T, Rao HR. Protection motivation and deterrence: A framework for security policy compliance in organisations. Eur J Inf Syst 2009; 18(2): 106-25.