نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط بین علم و فن‌آوری، ارتباطی متحول و متغیر می‌باشد و ممکن است از یک حوزه به حوزه دیگر و یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تببین رابطه بین علم و فن‌آوری در حوزه ایمپلنت‌های دندانی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل محتوا و استفاده از رویکرد تحلیل هم‌رخدادی واژگانی انجام شد. برای بازیابی پروانه‌های ثبت اختراع، از پایگاه United States Patent and Trademark Office و برای بازیابی مقالات حوزه ایمپلنت‌های‌دندانی نیز از پایگاه PubMed استفاده گردید. در مجموع، 1479 مقاله و 433 پروانه ثبت اختراع مورد بررسی قرار گرفت؛ به این صورت که عبارت «Dental implants» در سرعنوان‌های موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) جستجو و به نوع مدارک Clinical trial محدود شد.یافته‌ها: بررسی شباهت نامتقارن اصطلاحات به کار رفته در مقالات کارآزمایی بالینی با پروانه‌های ثبت اختراع و بر عکس نشان داد که 15/39 درصد از اصطلاحاتی که در پروانه‌های ثبت اختراع به کار رفته بود، در این نوع مقالات نیز مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر، 15/39 درصد از اصطلاحات پروانه‌های ثبت اختراع شبیه به اصطلاحات مقالات کارآزمایی بالینی بود؛ در حالی که تنها 31/5 درصد از اصطلاحات این مقالات، همان اصطلاحاتی بود که در پروانه‌های ثبت اختراع نیز استفاده شده است.نتیجه‌گیری: در دسترس بودن یک مدرک، میزان رؤیت‌پذیری و استفاده از آن را بیشتر می‌کند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که فن‌آوری از علم متأثر می‌شود. به طور کلی، مسیر علم و فن‌آوری در حوزه ایمپلنت‌های دندانی به هم پیوسته است و بین آن‌ها ارتباط مستقیم، دوسویه و همزی وجود دارد، اما تأثیرپذیری علم از فن‌آوری بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Similarity between Science and Technology Literature in Dental Implants Field

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Makkizadeh 1
 • Mohammad Tavakolizadeh-Ravari 1
 • Negar Mansoori 2
 • Faramarz Soheili 3

1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 MSc Student, Scientometrics, Department of Knowledge and Information Science, School of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The relationship between science and technology is of evolving and changing type, and it might vary from discipline to discipline and from time to time. Therefore, this study aimed to investigate and explain the relationship between the science and technology in dental implants field. Methods: This study was implemented through content analysis, using co-word analysis approach. The database on the United States Patent and Trademark Office was used to retrieve patents, while the PubMed was used to retrieve the papers in dental implants field. In total, 1479 papers as well as 433 patents were studied. The phrase "dental implants" was searched as a Mesh descriptor, and the document type was filtered by "clinical trial".Results: Assessment of the asymmetric similarity of the phrases used in clinical trial with patents and vice versa revealed that 39.15% of the terms used in patents were also used in these papers. In other words, 39.15% of the terms of patents were similar to the ones used in papers of clinical trial. This was while only 5.31% of the terms in these papers were the same terms used in patent papers.Conclusion: The accessibility of a document will increase its application and its visibility. In other words, it can be inferred that technology is affected by science. In general, in dental implants field, the path to science and technology is interconnected, and there is a direct relationship between them; however this is a two-way relationship, but technology has more influence on science.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Dental Implants
 • Analysis
 • Science
 1. Evon GN. The conservation of knowledge and technology of the word in Korea. Asian Stud Rev 2009; 33(1): 1-19.
 2. Van Raan AF. Patent citation analysis and its value in research evaluation: A review and a new approach to map technology-relevant research. J Data Inf Sci 2017; 2(1): 13-50.
 3. Hazeri A, Tavakolizadeh Ravari M, Ahmadi N, Soheili F. A study of the linkages between technology and science: A case study of nano-electronics. Library and Information Research Journal 2017; 6(2): 261-80. [In Persian].
 4. Khoshchehreh M, Mousaei M, Nazemi Ardakani M, Vaezzadeh S, Mobini Dehkordi A, Kachvian H, et al. Science, technology and development. Development Strategy 2009; (19): 7-52. [In Persian].
 5. Wiens AE. The symbiotic relationship of science and technology in the 21st century. Journal of Technology Studies 1999; 25(2): 9-16.
 6. Chang YW, Yang HW, Huang MH. Interaction between science and technology in the field of fuel cells based on patent paper analysis. The Electronic Library 2017; 35(1): 152-66.
 7. Bush V. Science, the endless frontier: A report to the President. Washington, DC: U.S. Govt; 1945.
 8. Bunge M. Technology as Applied Science. Technol Cult 1966; 7(3): 329-47.
 9. Gibbons M, Johnston R. The roles of science in technological innovation. Research Policy 1974; 3(3): 220-42.
 10. de Solla Price DJ. Is technology historically independent of science? A study in statistical historiography. Technol Cult 1965; 6(4): 553-68.
 11. Perko JS, Narin F. The transfer of public science to patented technology: A case study in agricultural science. J Technol Transf 1997; 22(3): 65-72.
 12. Shahbazi E. Study of citations to patent patents in articles of chemistry journals produced by Iranian experts [Thesis]. Yazd, Iran: Yazd University; 2014. [In Persian].
 13. Huang MH, Yang HW. A scientometric study of fuel cell based on paper and patent analysis. Journal of Library and Information Studies 2013; 11(2): 1-24.
 14. Tavakolizadehravari M. The growth of medical sciences subjects: A correlation analysis between development of MeSH and Medline. Health Inf Manage 2007; 4(2): 185-92. [In Persian].
 15. Qin J. Semantic similarities between a keyword database and a controlled vocabulary database: An investigation in the antibiotic resistance literature. J Assoc Inf Sci Technol 2000; 51(2): 166-80.
 16. Ihde D. The historical-ontological priority of technology over science. In: Durbin PT, Rapp F, Editors. Philosophy and technology. Berlin, Germany: Springer; 1983. p. 235-52.
 17. Majidi M, Dehghani M. A comparative citation analysis of Iranian and Turkish inventor's patents indexed in the international patent databases during years 1998 to 2008. Epistemology 2010; 3(9): 77-88. [In Persian].
 18. van Doren D, Koenigstein S, Reiss T. The development of synthetic biology: A patent analysis. Syst Synth Biol 2013; 7(4): 209-20.
 19. Ahmadi Nadoshan MA. Study on the growth of ontology vocabulary within in the patents regarding the frequency distribution of related terms and the changes in their semantic relation [Thesis]. Yazd, Iran: Yazd University; 2016. [In Persian].
 20. Hou Q, Mao G, Zhao L, Du H, Zuo J. Mapping the scientific research on life cycle assessment: A bibliometric analysis. Int J Life Cycle Assess 2015; 20(4): 541-55.
 21. Mehdizadeh-Maraghi R, Nazari M, Minaii MB. Mapping science of massage therapy during 2008-2013 in the Scopus database. Journal of Islamic & Iranian Traditional Medicine 2014; 4(4): 333-42. [In Persian].
 22. Tavakolizadeh-Ravari M. Two steps break-cull model for automatic indexing of Persian texts. Research on Information Science and Public Libraries 2015; 21(1): 13-40. [In Persian].
 23. Murray F. Innovation as co-evolution of scientific and technological networks: Exploring tissue engineering. Research Policy 2002; 31(8): 1389-403.