نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جا که نارسایی مزمن قلب یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سطح جهان به شمار می‌رود، بررسی ساختار فکری حاکم بر تحقیقات این حوزه ضرورت دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ترسیم ساختار دانش در حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق بر اساس تحلیل‌های هم‌استنادی مدارک بود.روش بررسی: این مطالعه با استفاده از روش علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شد. جامعه آماری متشکل از ۱۱۹۶۷ رکورد حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق بود که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ منتشر و در پایگاه Web of Science نمایه شده بود. جهت انجام تحلیل هم‌استنادی، از ماتریس‌ همبستگی و تحلیل خوشه‌بندی سلسله مراتبی استفاده گردید.یافته‌ها: Anker SD با 194 مقاله فعال‌ترین پژوهشگر حوزه نارسایی مزمن قلب می‌باشد. او در مجموع با دریافت 12820 استناد، پراستنادترین پژوهشگر نارسایی مزمن قلب در پایگاه Web of Science به شمار می‌رود. از نظر زوج‌های استناد شونده نیز زوج «Bristow M و Cleland J» با 634 هم‌رخدادی، بیشترین هم‌استنادی را در سطح پژوهش‌های ‌نارسایی مزمن قلب داشتند.نتیجه‌گیری: ساختار فکری حوزه بیماری‌های قلب و عروق یک ساختار در حال تحول و تکامل است. خوشه‌های شناسایی شده در پژوهش حاضر می‌تواند به عنوان سرفصل‌هایی برای آموزش این حوزه در نظر گرفته شود و به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا موضوعاتی را که مورد بررسی قرار نگرفته و یا به تکامل رسیده‌ است، شناسایی نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific Mapping of Chronic Heart Failure based on Co-citation Analysis

نویسندگان [English]

 • Faramarz Soheili 1
 • Parisa Hasanzadeh 2
 • Afshin Mousavi-Chelak 3
 • Ali Akbar Khasseh 3

1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Humanities, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Since chronic heart failure is considered as one of the main causes of death around the world, it is necessary to map the intellectual structure of studies in this area. This study attempted to map the knowledge structure of chronic heart failure using document co-citation analysis.Methods: Bibliometric methodology and social network analysis were used as the research methods. The study population comprised 11967 records in the field of chronic heart failure published during the period of 2000-2015, which were retrieved from Web of Science database. The correlation matrix and hierarchical clustering were used for document co-citation analysis.Results: “Anker SD”, with 194 papers, was the most productive researcher in chronic heart failure. Again, “Anker SD”, with 12820 citations, was the most cited scientist in this field in Web of Science. “Bristow M” and “Cleland J” were the most frequent co-citation pairs within chronic heart failure, with 634 co-occurrences.Conclusion: The intellectual structure of knowledge in chronic heart failure is an evolving structure, and the clusters identified in this study can be included in the curriculum of the field. Furthermore, these results can help policymakers to identify both unaddressed and matured topics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientometrics
 • Citation
 • Heart Failure
 1. Hunter PR. Bibliometrics, research quality, and neglected tropical diseases. Lancet 2009; 373(9664): 630-1.
 2. Stidham RW, Sauder K, Higgins PDR. Using bibliometrics to advance your academic career. Gastroenterology 2012; 143(3): 520-3.
 3. Webster NR. Bibliometrics and assessing performance and worth. Br J Anaesth 2011; 107(3): 306-7.
 4. Weightman AL, Butler CC. Using bibliometrics to define the quality of primary care research. BMJ 2011; 342: d1083.
 5. Zyoud SH, Al-Jabi SW, Sweileh WM, Awang R. A bibliometric analysis of toxicology research productivity in Middle Eastern Arab countries during a 10-year period (2003-2012). Health Res Policy Syst 2014; 12: 4.
 6. Chen C. Mapping scientific frontiers: The quest for knowledge visualization. New York, NY: Springer; 2013.
 7. Eom SB. Author cocitation analysis: quantitative methods for mapping the intellectual structure of an academic discipline. New York, NY: IGI Global; 2008.
 8. White HD, McCain KW. Visualizing a discipline: An author co-citation analysis of information science, 1972-1995. J Am Soc Inf Sci 1998; 49(4): 327-55.
 9. Morel CM, Serruya SJ, Penna GO, Guimaraes R. Co-authorship network analysis: A powerful tool for strategic planning of research, development and capacity building programs on neglected diseases. PLoS Negl Trop Dis 2009; 3(8): e501.
 10. Kim AC. Knowledge structure in sport management: Bibliometric and social network analyses [PhD Thesis]. Columbus, OH: The Ohio State University; 2012.
 11. Leong SM. A citation analysis of the Journal of Consumer Research. J Consum Res 1989; 15(4): 492-7.
 12. Small H. Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. J Am Soc Inf Sci 1973; 24(4): 265-9.
 13. Nguyen HV, de Oliveira C, Wijeysundera HC, Wong WW, Woo G, Grootendorst P, et al. Canada's contribution to global research in cardiovascular diseases. Can J Cardiol 2013; 29(6): 742-6.
 14. Khan MS, Ullah W, Riaz IB, Bhulani N, Manning WJ, Tridandapani S, et al. Top 100 cited articles in cardiovascular magnetic resonance: A bibliometric analysis. J Cardiovasc Magn Reson 2016; 18(1): 87.
 15. Khasseh AA, Hasanzadeh P, Isfandyari-Moghaddam AR, Soheili F, Mousavi Chelak A. Mapping the intellectual structure of chronic heart failure: A co-word analysis. Health Info Libr J 2018; [Unpublished].