نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سواد سلامت از دیرباز مورد توجه سازمان یونسکو و کلیه جوامع انسانی قرار گرفته و به علت اهمیت آن در سلامت فرد و جامعه، مطالعات بسیاری بر روی توسعه آن در زمینه‌های مختلف بهداشتی و پزشکی انجام شده است. خودکارامدی می‌تواند فرد را در ارتقای سواد سلامت یاری دهد و از طرف دیگر، این اطمینان را حاصل کند که فردی دارای سواد سلامت می‌باشد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های خودکارامدی سواد سلامت مورد توجه در تحقیقات مذکور بود.روش بررسی: این مطالعه با استفاده از روش فراترکیب، به تجزیه و تحلیل نتایج و یافته‌ها پرداخت. پس از تعیین کلید واژه‌ها و جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی SID و Magiran و پایگاه خارجی PubMed، 649 مقاله یافت شد. با بررسی مقالات و اعمال فیلترهای زبان، سال و نوع مطالعه، 25 مقاله انتخاب و مقوله‌ها با استفاده از جدول Shannon Entropy و ضریب Cohen's Kappa استخراج گردید.یافته‌ها: کدها در سه مقوله و هشت مفهوم دسته‌بندی شد. مقوله عوامل روان‌شناختی شامل مفاهیم «مدیریت خود، مهارت‌های فردی و مهارت‌های اجتماعی»، مقوله ارتباطی شامل مفاهیم «امکانات ارتباطی و تبادل اطلاعات سلامتی» و مقوله عوامل آموزشی نیز شامل مفاهیم «مفاد و منابع آموزشی، موانع و محدودیت‌های آموزشی و نظارت و اثربخشی آموزشی» بود. کدهایی همچون خودکارامدی، خودمدیریتی، آگاهی از علایم بیماری‌ها و آگاهی از اقدامات پیشگیرانه، بیشترین فراوانی را در مقوله‌های مختلف داشت.نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر خودکارامدی سواد سلامت شناسایی شد که می‌توان از آن جهت برنامه‌ریزی ارایه آموزش‌های سواد سلامت اثربخش و ارتقای سلامت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Self-Efficacy of Health Literacy and Affecting Factors: A Metasynthesis Study

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Fahimnia 1
 • Mahboobeh Momtazan 2

1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health literacy has been attended by UNESCO and all human societies from years ago. Due to the importance of this kind of literacy in individual and society health status, many studies have been conducted on the development of this type of literacy in various fields of health and medicine. Self-efficacy can help the people to promote their health literacy, and on the other hand, is related to the ability of individuals to maintain their own, family, and community health. This study reviewed the self-efficacy of health literacy and affecting factors in previous studies.Methods: The present study used a far-reaching approach to analyze the findings of qualitative studies on health literacy. After identifying the keywords and searching the internal and external databases including Magiran, Scientific Information Database (SID), and PubMed, 649 articles were found. By reviewing articles and applying language, years, and study type filters 25 papers were selected, and the categories were extracted using Shannon's table and Cohen's Kappa coefficient.Results: Codes were classified into three categories and eight concepts. The category of psychological factors included three concepts of self-management, individual skills, and social skills, the category of communication components included two concepts of communication and health information exchange, and the category of educational factors included three concepts of educational content and resources, educational barriers and constraints, and educational effectiveness. Codes such as self-efficacy, self-management, awareness of disease symptoms, and awareness of preventive measures had the most prevalence among various categories.Conclusion: In this study, factors affecting the self-efficacy of health literacy were identified, that could be used to plan effective health literacy training programs to promote health status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Literacy
 • Health Services
 • Metasynthesis
 1. Kindig DA, Panzer AM, Nielsen-Bohlman L. Health literacy: A prescription to end confusion. Washington, DC: National Academies Press; 2004. p. 7, 8.
 2. Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Health literacy: The solid facts. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013. p. 10-2.
 3. Rowlands G. Health literacy. Hum Vaccin Immunother 2014; 10(7): 2130-5.
 4. Safari Morad Abadi A, Agha Molaei T, Ramezankhani A, Dadipoor S. The health literacy of pregnant women in Bandar Abbas, Iran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2017; 15(2): 121-32. [In Persian].
 5. Haghayegh AS, Ghasemi N, Neshatdoost HT, Kajbaf M, Khanbani M. Psychometric properties of diabetes management self-efficacy scale (DMSES). Int J Endocrinol Metab 2010; 12(2): 111-5. [In Persian].
 6. Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health literacy for Iranian adults (HELIA): Development and psychometric properties. Payesh Health Monit 2014; 13(5): 589-99. [In Persian].
 7. Mohammadi N, Daftari Ekbatan M. The effectiveness of self-efficacy on achievement motivation of medical sciences students. Educ Strategy Med Sci 2017; 10(1): 36-41. [In Persian].
 8. Finney Rutten LJ, Hesse BW, St Sauver JL, Wilson P, Chawla N, Hartigan DB, et al. Health self-efficacy among populations with multiple chronic conditions: The value of patient-centered communication. Adv Ther 2016; 33(8): 1440-51.
 9. Dehaghani M, Yousefi F. The relationship between types of self-efficacy and anger: The mediating effect of social problem solving. Journal of Development Psychology 2016; 12(47): 237-50. [In Persian].
 10. Rafiezadeh Gharrehtapeh S, Tabarsy B, Hassanjani S, Razavi M, Amjady M, Hojjati H. Relationship between the health literacy with selfefficacy of the diabetic patient's type 2 referred to Gorgan city clinic in 2014. Journal of Diabetes Nursing 2015; 3(2): 30-42. [In Persian].
 11. Gondarsi M, Ebrahimzadeh E, Rabi A, Saeedipoor B, Asghari Jafarabadi M. The relationship between knowledge, attitude and self-efficacy in patients with type 2 diabetes in Karaj. Iran J Diabetes Lipid Disord 2012; 11(3): 269-81. [In Persian].
 12. Pour vakhshoori N, Pasha A, Ghanbari A, Atrkar Roshan Z. Relationship between self-efficacy and health behaviors of faculty members of Guilan University of Medical Science. Iran J Nurs 2011; 24(70): 39-48. [In Persian].
 13. Arab S, Ebrahimzadeh Pezeshki R, Morovati Sharifabadi A. Designing a meta-synthesis model of factors affecting divorce by systematic review of previous studies. Iran J Epidemiol 2015; 10(4): 10-22. [In Persian].
 14. Sandelowski M, Barroso J. Handbook for synthesizing qualitative research. New York, NY: Springer; 2007.
 15. Azar A, Rajabzadeh A. Applied decision making MADM approach. Tehran, Iran: Negahe Danesh Publications; 2012. [In Persian].
 16. Azar A. Extension and development of Shannon entropy method for data processing in content analysis. Scientific and Research Quarterly Journal of AL Zahra University 2001; 11: 37-8. [In Persian].
 17. Chen AM, Yehle KS, Albert NM, Ferraro KF, Mason HL, Murawski MM, et al. Relationships between health literacy and heart failure knowledge, self-efficacy, and self-care adherence. Res Social Adm Pharm 2014; 10(2): 378-86.
 18. Al Sayah F, Majumdar SR, Williams B, Robertson S, Johnson JA. Health literacy and health outcomes in diabetes: A systematic review. J Gen Intern Med 2013; 28(3): 444-52.
 19. Seyf AA. Modern educational psychology. Tehran, Iran: Doran Publications; 2016. p. 214-20. [In Persian].
 20. Wortz K, Cade A, Menard JR, Lurie S, Lykens K, Bae S, et al. A qualitative study of patients' goals and expectations for self-management of COPD. Prim Care Respir J 2012; 21(4): 384-91.
 21. Yun K, Paul P, Subedi P, Kuikel L, Nguyen GT, Barg FK. Help-seeking behavior and health care navigation by Bhutanese refugees. J Community Health 2016; 41(3): 526-34.
 22. Bailey SC, Brega AG, Crutchfield TM, Elasy T, Herr H, Kaphingst K, et al. Update on health literacy and diabetes. Diabetes Educ 2014; 40(5): 581-604.
 23. Peek ME, Wilson SC, Gorawara-Bhat R, Odoms-Young A, Quinn MT, Chin MH. Barriers and facilitators to shared decision-making among African-Americans with diabetes. J Gen Intern Med 2009; 24(10): 1135-9.
 24. Farias AJ, Ornelas IJ, Hohl SD, Zeliadt SB, Hansen RN, Li CI, et al. Exploring the role of physician communication about adjuvant endocrine therapy among breast cancer patients on active treatment: A qualitative analysis. Support Care Cancer 2017; 25(1): 75-83.
 25. Ghanbari S, Ramezankhani A, Montazeri A, Mehrabi Y. Health literacy measure for adolescents (HELMA): Development and psychometric properties. PLoS One 2016; 11(2): e0149202.
 26. Hall AK, Bernhardt JM, Dodd V, Vollrath MW. The digital health divide: Evaluating online health information access and use among older adults. Health Educ Behav 2015; 42(2): 202-9.
 27. Joulahi L, Babalhavaeji F, Hariri N. Health promotion by setting up of medical and health information services in public libraries: A qualitative approach. J Rehab Med 2016; 5(2): 9-19.
 28. Haslbeck J, Zanoni S, Hartung U, Klein M, Gabriel E, Eicher M, et al. Introducing the chronic disease self-management program in Switzerland and other German-speaking countries: Findings of a cross-border adaptation using a multiple-methods approach. BMC Health Serv Res 2015; 15: 576.
 29. Tora A, Tadele G, Aseffa A, McBride CM, Davey G. Health beliefs of school-age rural children in podoconiosis-affected families: A qualitative study in Southern Ethiopia. PLoS Negl Trop Dis 2017; 11(5): e0005564.
 30. Eton DT, Yost KJ, Lai JS, Ridgeway JL, Egginton JS, Rosedahl JK, et al. Development and validation of the patient experience with treatment and self-management (PETS): A patient-reported measure of treatment burden. Qual Life Res 2017; 26(2): 489-503.