نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت و گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

پژوهش، سرمایه‌گذاری مهمی جهت ترویج نوآوری، پیشرفت دانش و توسعه اقتصادی- ‌اجتماعی به ویژه در حوزه سلامت محسوب می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین موانع اقتصادی پژوهش‌های سلامت در ایران بود. تحقیق به روش مروری روایتی انجام گرفت و بر اساس آن، پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar، Web of Science، Scopus، PubMed، Magiran، ScienceDirect و SID با استفاده از کلید ‌واژه‌های «اقتصاد پژوهش، اقتصاد تحقیق، آسیب‌شناسی پژوهش، آسیب‌شناسی تحقیق، بازار پژوهش، بازار تحقیق، اقتصاد تحقیق و توسعه، موانع پژوهش و چالش‌های پژوهش» مورد جستجو قرار گرفت. پس از مطالعه و ارزیابی محتوای مقالات، موانع اقتصادی پژوهش شناسایی گردید. بررسی موانع اقتصادی پژوهش‌های حوزه سلامت نشان داد که عواملی مانند کمبود بودجه پژوهشی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش، ارتباط نامناسب با صنعت و عدم تجاری‌سازی نتایج پژوهش، از جمله موانع اثرگذار اقتصادی در انجام پژوهش‌های سلامت به شمار می‌رود. با توجه به رویکردهای جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص پژوهش‌های حوزه سلامت، لازم است مواردی همچون جذب منابع مالی خارج از دانشگاه، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، ارزشیابی کیفی پژوهش‌ها و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها، مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Barriers of Health Researches in Iran: A Narrative Review Article

نویسندگان [English]

 • Hassan Ashrafi-Rizi 1
 • Mohammadreza Soleymani 2
 • Mohammadreza Hashemian 3

1 Associate Professor, Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center AND Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Research is considered as an important investment for promoting innovation, knowledge development and economic development of countries. The aim of this study was to determine the economic barriers of health research in Iran. This was a narrative review. The data was collected through studying the articles published on information databases like Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar, SID, Magiran, and PubMed. The keywords used in this research included "Barriers to Research", "Research”, “Economics", "Research Market" "Health" and other similar keywords. The study of economic barriers of health researchers showed that four factors including lack of research funding, lower investment in research, inadequate relationship with industry, and the non-commercialization of research results are considered as economic barriers in health research. Considering the new approaches of the Ministry of Health and Medical Education in the field of health research, it is necessary to attract funds from outside universities, strengthen the relationship between industry and academic sectors, improve the quality of researches, and increase commercialization of research results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research
 • Health
 • Iran
 1. Moradi M, Dustar M, Ghaderifar E, Zanjani B. Identifying and prioritizing the barriers to research: The case study of research centers of Ministry of Science, Research and Technology. Journal of Science and Technology Policy 2013; 6(1): 35-47. [In Persian].
 2. Feizabadi M, Fahimnia F, Naghshineh N, Tofighi S, Mosavi-Jarrahi A. A review of impact assessment indicators of medical research. Health Inf Manage 2017; 13(6): 432-7. [In Persian].
 3. Tavakkoli MJ. The economy of research; pathology of economic equations governing the market of research. Pajouhesh 2010; 1(2): 149-91. [In Persian].
 4. Geraii-Nejad G, Rokhsareh K. Fundamentals of research and development finance. Tehran, Iran: National Research Institute for Science Policy; 2015. [In Persian].
 5. Zohoor A, Fekri A. Barriers to research from the viewpoints of faculty members of Iran University of Medical Sciences. Payesh Health Monit 2003; 2(2): 113-20. [In Persian].
 6. Hoseiny Shavoun A, Jahed H. The viewpoint of faculty members on research obstacles at Tabriz University. Journal of Science and Technology Policy 2012; 4(4): 49-64. [In Persian].
 7. Hosseinpour M. A study of debilitating factors of research from the viewpoint of faculty members in human sciences. Journal of Social Psychology (New Findings in Psychology) 2011; 6(19): 79-95. [In Persian].
 8. Ashrafi-Rizi H, Fateme Z, Khorasgani ZG, Kazempour Z, Imani ST. Barriers to research activities from the perspective of the students of Isfahan University of Medical Sciences. Acta Inform Med 2015; 23(3): 155-9.
 9. Karimian Z, Sabaghian Z, Saleh-Sedghpour B. A survey of barriers and challenges of research and scientific production in medical sciences universities. Journal of Iranian Higher Education 2011; 3(4): 35-63. [In Persian].
 10. Taqizadeh Kerman N, Hosseinqolizadeh R, Javidi Kalate Jafarabadi T. A pathological study of knowledge creation in humanities research centers. Strategy for Culture 2015; 8(30): 161-88. [In Persian].
 11. Ashrafi-Rizi H, Zarmehr F, Bahrami S, Ghazavi-Khorasgani Z, Kazempour Z, Shahrzadi L. Study on research anxiety among faculty members of Isfahan University of Medical Sciences. Mater Sociomed 2014; 26(6): 356-9.
 12. Ashrafi-rizi H, Zarmehr F. Research justice in medical sciences universities: Old concept with a new application. J Res Health 2017; 7(4): 885-6. [In Persian].
 13. Ebrahimzadeh F, Nasseryan J, Ghorbani M, Almasi A. The assessment of barriers to research from the viewpoint of faculty members of Lorestan University of Medical Sciences and relationship to research performance of them. Yafteh 2016; 18(1): 28-41. [In Persian].
 14. Badrizadeh A, Gholami Y, Birjandi M, Beiranvand G, Mahooti F. Barriers to research from viewpoint of faculty members of Lorestan University of Medical Sciences. Yafteh 2009; 11(3): 93-100. [In Persian].
 15. Hajsalehi E, Soltani R, Sharifirad G. Research barriers from the viewpoint of faculty members Isfahan University of Medical Sciences. J Health Syst Res 2014; 10(1): 98-105. [In Persian].
 16. Hosseininasab A, Alidousti Shahraki K, Noohi E, Kamali M. The barriers of research from the view point of nurses and midwives working at Shiraz teaching hospitals, in 2009. Journal of Health and Development 2013; 2(2): 149-56. [In Persian].
 17. Khatibi R, Rezaie M J, Zarezadeh Y, Ebnerasooli S. Reasons for faculty members' lack of interest in doing research in the field of education from their own perspective in Kurdistan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2015; 14(12): 1103-6. [In Persian].
 18. Rezaeian M, Asadpour M, Hadavi M. Research barriers from the perspective of academic members and strategies for confronting with these barriers in Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran. J Health Syst Res 2013; 9(3): 269-76. [In Persian].
 19. Sotodeh Asl N, Ghorbani R, Rashidy-Pour A. Viewpoints of faculty members of Semnan University of Medical Sciences about research barriers. Koomesh 2014; 16(1): 1-7. [In Persian].
 20. Sadeghi S, Tohidnia MR, Heydarheydari S, Golchinnia N, Sohrabi N. A survey on barriers in performing research activities from the perspective of faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences, 2011. J Clin Res Paramed Sci 2014; 2(4): 243-50. [In Persian].
 21. Safdari R, Ghazisaeidi M, Ehtesham H, Robiaty M, Ziaee N. Barriers to research in medical sciences from the viewpoints of faculty members of Birjand University of Medical Sciences in 2012. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 15(6): 515-26. [In Persian].
 22. Abedini S, Abedini S, Kamalzadeh H, Momeni E, Zare S. The viewpoints of the faculty members of Hormozgan University of Medical Sciences about the barriers to research activities. Dena 2009; 4(1-2): 50-8. [In Persian].
 23. Golmakani E, Nabavi S, Ahmadpour S. Pathology of academic research: A missed chain of science to technology. J North Khorasan Univ Med Sci 2014; 5(4): 905-9. [In Persian].
 24. Mazloomy Mahmodabad S, Hosseini P, Abbasi Shavazi M, Mirzaei Alavijeh M, Rezaei F. A survey of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences students' opinions about research barriers during university training. J Med Educ Dev 2013; 6(10): 63-70. [In Persian].
 25. Bressan V, Bagnasco A, Bianchi M, Rossi S, Moschetti F, Barisone M, et al. Barriers to research awareness among nurses in Italy. J Nurs Manag 2017; 25(4): 243-5.
 26. Majumder MA. Issues and priorities of medical education research in Asia. Ann Acad Med Singapore 2004; 33(2): 257-63.
 27. Parahoo K. Barriers to, and facilitators of, research utilization among nurses in Northern Ireland. J Adv Nurs 2000; 31(1): 89-98.
 28. Quay TA, Frimer L, Janssen PA, Lamers Y. Barriers and facilitators to recruitment of South Asians to health research: A scoping review. BMJ Open 2017; 7(5): e014889.
 29. Khalaj A, Shokraiee K, Seyfi P, Mesgarpour B, Adhami HR. Qualitative assessment of the views of graduate and undergraduate students of the faculty of pharmacy about pharmaceutical research in Iran. Hakim 2018; 9(1): 45-51. [In Persian].
 30. Din Mohammadi M, Jabbari A. Estimation desirable scope of research and development intensity in Iran (critiques on science and technology policies of fifth plan). The Economic Reseach 2014; 13(4): 147-75. [In Persian].
 31. Rabiei M. The role of research and development in economic development of countries. Roshd-e-Fanavri 2008; 15: 35-40. [In Persian].
 32. Abbasi Esfanjani H, Forouzandeh Dehkordi L. Identify and explanation the factors that affects in commercialization of university research using triangulation model. Journal of Science and Technology Policy 2015; 6(4): 33-46. [In Persian].
 33. Sharifi M, Rezvanfar A, Hosseini SM, Movahed M. Commercialization of university agricultural research. Journal of Entrepreneurship in Agriculture 2014; 1(2): 15-29. [In Persian].
 34. Norouzi T, Delangizan S, Rezaee B. Design a model for the commercialization of the research findings. Journal of Entrepreneurship Development 2016; 9(3): 553-72. [In Persian].
 35. Parandi M, Ghahremani M, Abolghasemi M, Ferasatkhah M. A survey of commercialization barriers of university research results in different majors of fundamental sciences presented in universities of Tehran. Iranian Journal of Higher Education 2014; 6(4): 83-106. [In Persian].
 36. Ministry of Health and Medical Education. Deputy of research and technology. Center for the Coordination and Evaluation of Research. Available from: URL: http://hbi.ir/Forms/Special.aspx?hbsId=1211&category=1&templateid=1&hdlId=4. [In Persian].