نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، اداره نظارت و ارزشیابی، اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکتری تخصصی، علوم اعصاب شناختی، اداره رسیدگی به اسناد پزشکی، اداره کل بیمه سلامت ایران استان اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مصرف مراقبت‌های سلامت را «بهره‌مندی» می‌نامند. مطالعات بهره‌مندی در سازمان‌های بیمه‌گر برای مدیریت مصرف خدمات درمانی جمعیت تحت پوشش استفاده می‌شود. پژوهش حاضر از نوع مروری نقلی بود که با هدف آشنایی با مطالعات بهره‌مندی و کاربرد آن در سازمان‌های بیمه‌گر در سال 1397 صورت گرفت. در این مطالعه، مقالات پایگاه‌های ProQuest، ScienceDirect، PubMed، Scopus و ISI Web of Science بدون محدودیت زمانی انتخاب گردید و از 50 مقاله مرتبط، ماهیت، ضرورت، انواع و موانع انجام مطالعات بهره‌مندی استخراج شد. در مجموع می‌توان گفت که در حال حاضر سازمان‌های بیمه بیشترین تمرکز خود را بر بررسی رفتار ارایه دهندگان قرار داده‌اند و از بررسی رفتار مصرف‌کنندگان (مطالعات بهره‌مندی) غفلت می‌ورزند. استانداردسازی فرمت داده‌های دریافتی از مراکز ارایه دهنده، ذخیره‌سازی یکپارچه داده‌ها و حساس بودن نرم‌افزارهای بیمه‌ای به افراد با مصارف غیر عادی، انجام مطالعات بهره‌مندی را ‌تسهیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Nature, Necessity, Types, and Problems of Utilization Studies in Health Services to Assess and Control the Consumption of Healthcare Services in Health Insurance Organizations

نویسندگان [English]

 • Masoud Ferdosi 1
 • Mohammad Reza Rezayatmand 2
 • Abbas Feizbakhsh 3
 • Hamid Reza Dehghani 4
 • Golnoosh Aghili-Dehkordi 5

1 Associate Professor, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information Sciences AND Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Economics, Department of Health Economics, School of Management and Medical Information Sciences AND Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Isfahan, Iran

3 General Practitioner, Monitoring and Evaluation Office, Iran Health Insurance Headquarters of Isfahan Province, Isfahan, Iran

4 PhD, Neurosciences, Medical Document Investigation Office, Iran Health Insurance Headquarters of Isfahan Province, Isfahan, Iran

5 MSc Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Consuming medical services is labeled as utilization. Utilization studies are used by insurance companies to study the behavior of medical service consumers. Currently, insurance companies focus more on caregivers' behavior, and neglect the consumers’ side. This was a narrative review study carried out in year 2018 to emphasize the necessity of utilization reviews and their importance. In this study, we used ProQuest, ScienceDirect, PubMed, Scopus, and ISI Web of Science databases without any time limitation. We chose 50 articles and reviewed them to found 5 essential questions about utilization reviews, and their importance, differences, and challenges, as well as factors affecting them. Our study revealed that having standardized data formats for service providers, integrated data pools, and relevant software sensitive to unusual service consumers, facilitate the utilization review studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Utilization
 • Health Services
 • Health Insurance
 1. Soofi M, Bazyar M, Rashidian A. Types of moral hazards and its effects on insurance marketing and health system. Hospital 2012; 11(3): 73-80. [In Persian].
 2. Keshavraz Haddad G, Zomorodi Anbaji M. Analysis of adverse selection and moral hazard in health insurance of Iran case study of medicine and paraclinical services. Journal of Economic Research 2009; 44(2): 139-64. [In Persian].
 3. Bazyar M, Soofi M, Rashidian A. Ways to control moral hazard in health system: Demand-side and supply-side interventions (review article). Toloo-e-Behdasht 2012; 11(1): 110-22. [In Persian].
 4. Rezapour A, Ebadifard Azar F, Yusef Zadeh N, Hasanpour F, Bagheri Faradonbeh H, Ansari Nosrati S, et al . The socio-economic determinants of health care utilization: A cross-sectional survey in Tehran Metropolis. Payavard Salamat 2015; 9(2): 180-91. [In Persian].
 5. Ebadi Fard Azar F, Abbasi Broujeni P, Moeeni Naeeni M. Utilization of health care services in the state of Isfahan. Hospital 2011; 10(3): 23-32. [In Persian].
 6. Committee on Utilization Management by Third Parties, Institute of Medicine, Field MJ, Gray BH. Controlling costs and changing patient care: The role of utilization management. Washington, DC: National Academies Press; 1989. p. 328.
 7. Rosenstock IM. Why people use health services. Milbank Q 2005; 83(4): 1-32.
 8. Naghavi M, Jamshidi H, Jafari N, Farzadfar F, Khosravi A, Rahbar M, et al. Utilization of health services in Islamic Republic of Iran, 2002. Tehran, Iran: Tandis Publications; 2005. p. 270. [In Persian].
 9. Khoshakhlagh M. National health accounts between 2001-2013. Statistics 2016; 4(3): 24-6. [In Persian].
 10. Wickizer TM, Lessler D. Utilization management: Issues, effects, and future prospects. Annu Rev Public Health 2002; 23: 233-54.
 11. McAndrew LM, Phillips LA, Helmer DA, Maestro K, Engel CC, Greenberg LM, et al. High healthcare utilization near the onset of medically unexplained symptoms. J Psychosom Res 2017; 98: 98-105.
 12. Wang SY, Chen LK, Hsu SH, Wang SC. Health care utilization and health outcomes: a population study of Taiwan. Health Policy Plan 2012; 27(7): 590-9.
 13. Heydar Nia MA, Sohrabi MR, Abolhasani F, Mehrabi Y. Utilization of health houses in Damavand city. Payesh 2004; 3(4): 265-72. [In Persian].
 14. American HD. The American Heritage Medical Dictionary. Boston, MA: Houghton Mifflin Company; 2007.
 15. Jeffried M. Utilization review [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: https://health.howstuffworks.com/health-insurance/utilization-review2.htm
 16. Mintz DC, Marcus SC, Druss BG, West JC, Brickman AL. Association of utilization management and treatment plan modifications among practicing U.S. psychiatrists. Am J Psychiatry 2004; 161(6): 1103-9.
 17. Cesta T. CMI: Centers for Medicare and Medicaid Services - Conditions of Participation for Utilization Review. [Online]. [cited 2014 Mar 1]; Available from: URL: https://www.reliasmedia.com/articles/31330-cmi-centers-for-medicare-and-medicaid-services-8212-conditions-of-participation-for-utilization-review
 18. Davari M. Econoomic challenges of Iran health system. Health Inf Manage 2012; 8(7): 915-7. [In Persian].
 19. Nasri M, SHakari N A, Haidari S. To examine the CT scan services prescription status of insured of iran health insurance organization and its costs in zone 4 of country in first half of 2012. J Ilam Univ Med Sci 2015; 23(2): 68-77. [In Persian].
 20. Begashaw B, Tesfaye T. Healthcare utilization among urban and rural households in Esera district: Comparative cross-sectional study. American Journal of Public Health Research 2016; 4(2): 56-61.
 21. Loyola-Sanchez A, Hurd K, Barnabe C. Healthcare utilization for arthritis by indigenous populations of Australia, Canada, New Zealand, and the United States: A systematic review. Semin Arthritis Rheum 2017; 46(5): 665-74.
 22. Shalom G, Babaev M, Freud T, Tiosano S, Pam N, Horev A, et al. Demographic and health care service utilization by 4417 patients with hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol 2017; 77(6): 1047-52.
 23. Albrecht JS, Khokhar B, Huang TY, Wei YJ, Harris I, Moyo P, et al. Adherence and healthcare utilization among older adults with COPD and depression. Respir Med 2017; 129: 53-8.
 24. Khadivi R, Vafapour S, Melali M. Determination of health services utilization rate among construction workers and their families in Isfahan, Iran, in 2013. J Health Syst Res 2016; 12(2): 233-40. [In Persian].
 25. Bose M, Dutta A. Inequity in hospitalization care: A study on utilization of healthcare services in West Bengal, India. International Journal of Health Policy and Management 2015; 4(1): 29-38.
 26. Rooze Kafal P. Insurance value in society. News in Insurance World 2013; 168: 25-30. [In Persian].
 27. Ferdosi M, Vatankhah S, Khalesi N, Ebadi Fard Azar F, Ayoobian A. Designing a referral system management model for direct treatment in social security organization. J Mil Med 2012; 14(2): 129-35. [In Persian].
 28. Pouragha B, Pourreza A, Heydari H, Hassanzadeh Khak Mardani A, Akbari Sari A, Rahimi Foroushani A. Determinants of physicians' visits throughout the different provinces of Iran: A case study of the population covered by Social Security Organization. J Guilan Univ Med Sci 2012; 21(83): 65-78. [In Persian].
 29. Kazemian M, Tajbakhsh E. Vertical evertical equity of healthcare utilization services in health insurance program of Iran. J Health Adm 2016; 18(62): 31-41. [In Persian].
 30. Lee J, Noh Y, Lee S. Evaluation of preventable adverse drug reactions by implementation of the nationwide network of prospective drug utilization review program in Korea. PLoS One 2018; 13(4): e0195434.
 31. Davari M, Haycox A, Walley T. The Iranian health insurance system; past experiences, present challenges and future strategies. Iran J Public Health 2012; 41(9): 1-9.
 32. Moghaddasi H, Hosseini A, Asadi F, Esmaeili M. Problems of health insurance systems and the need for implementation of a reform approach. J Health Adm 2011; 14(44): 71-80. [In Persian].
 33. Tajik F, Ferdosi M, Rajalian F. Determining the socio-economic inequalities in health services utilization among ischemic heart disease patients; case of Falavarjan City. Health Research Journal 2017; 2(1): 9-16. [In Persian].
 34. Preussler JM, Meyer CL, Mau LW, Majhail NS, Denzen EM, Edsall KC, et al. Healthcare costs and utilization for patients age 50 to 64 years with acute myeloid leukemia treated with chemotherapy or with chemotherapy and allogeneic hematopoietic cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 2017; 23(6): 1021-8.
 35. The U.S. Pharmacopeia Drug Utilization Review Advisory Panel. Drug utilization review: Mechanisms to improve its effectiveness and broaden its scope. J Am Pharm Assoc (Wash) 2000; 40(4): 538-45.
 36. Clancy C, Munier W, Brady J, Moy E, Chaves K, Freeman W, et al. 2012 National Healthcare Disparities Report. Rockville, MD: U.S. department of health and human services, Agency for Healthcare Research and Quality; 2012.
 37. Ali Akbari Saba R, Safa Kish M. Health services utilization in Iran. Statistics 2015; 16(4): 9-14. [In Persian].
 38. Gholami M, Nasiripoor AA, Maleki MR. The relation between social determinant of health with access to health services in Gonbad kavoos. Community Health 2016; 3(1): 54-65. [In Persian].
 39. DeVoe SG, Roberts LL, Davis WS, Wallace-Brodeur RR. Identifying barriers to access and utilization of preventive health-care services by young adults in Vermont. J Adolesc Health 2018; 62(6): 674-80.
 40. Ferdosi M, Mohammadizadeh M. The investigation of the patients' satisfaction from social care insurance and complementary insurance in medical centers in Tehran. Health Inf Manage 2005; 2(1): 46-53. [In Persian].
 41. Christian B. Insight Driven Health. Risk based. Data driven. The new face of utilization management. [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: https://www.accenture.com/t20171026T101514Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-64/Accenture-Utilization-Management-Risk-Based-Data-Driven-V1.pdf
 42. Garnick DW, Hendricks AM, Dulski JD, Thorpe KE, Horgan C. Characteristics of private-sector managed care for mental health and substance abuse treatment. Hosp Community Psychiatry 1994; 45(12): 1201-5.
 43. McBride DL. Overcoming barriers to health care utilization by transgender/gender nonconforming youth. J Pediatr Nurs 2018; 40: 34-6.