نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

5 دانشجوی کارشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که نیروی انسانی اساسی‌ترین بخش مراقبت‌های بهداشتی- درمانی را تشکیل می‌دهد، برنامه‌ریزی جهت توزیع منابع انسانی در بخش سلامت، باید به عنوان یک جزء اصلی محسوب گردد. پژوهش حاضر با هدف برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان‌های منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. نیروی انسانی بیمارستان‌های شهید صدوقی و شهید رهنمون بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت در سال 1396 برآورد و با وضعیت موجود مقایسه گردید. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، چک‌لیست‌های محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که در این چک‌لیست‌ها مشخصات عمومی و شاخص‌های عملکردی بیمارستان، وضعیت موجودی بخش‌های بستری، اداری، مالی، پشتیبانی و پاراکلینیکی بررسی شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای وزارت بهداشت با یک جمع و تفریق ساده ریاضی صورت گرفت.یافته‌ها: از مجموع 37 بخش بستری در بیمارستان‌های شهید رهنمون و شهید صدوقی، 28 بخش (75 درصد) دارای کمبود نیرو و 9 بخش (25 درصد) دارای مازاد نیرو بودند.نتیجه‌گیری: توزیع نیروی انسانی موجود وضعیت مناسبی نداشت. به منظور ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی، داشتن اطلاعات صحیح از تعداد نیروی انسانی مورد نیاز، اقدامی ضروری برای مدیران است تا برنامه‌ریزی‌های لازم در رابطه با توزیع عادلانه و مبتنی بر نیاز نیروی انسانی و رساندن بخش‌ها به سطح استاندارد انجام شود. نتایج به دست آمده می‌تواند مورد استفاده مسؤولان، مدیران بیمارستانی و سیاست‌گذاران بخش سلامت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of the Required Staffing Capacity of Selected Hospitals in Yazd City, Iran, in Accordance with Staffing Standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in Year 2017

نویسندگان [English]

 • Milad Shafii 1
 • Fatemeh Sadat Hashemi 2
 • Rouhollah Askari 3
 • Mohsen Pakdaman 4
 • Sajjad Bahariniya 5

1 Assistant Professor, Health Services Management, Management and Health Policy Research Center AND Department of Health Services Management, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2 BSc Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

3 Associate Professor, Health Services Management, Management and Health Policy Research Center AND Department of Health Services Management, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4 Assistant Professor, Health Economics, Management and Health Policy Research Center AND Department of Health Services Management, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

5 BSc Student, Health Services Management, Student Research Committee AND Department of Health Services Management, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Considering that human capital is the most important part of health care, planning for distributing human resources in the health sector should be considered as an integral part. The aim of this study was to evaluate the required maternal force in selected hospitals in Yazd City, Iran, according to the standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in year 2017. Method: In this descriptive cross-sectional stud, the maternal strength of the Shahid Sadoughi and Shahid Rahnemoon hospitals were estimated according to the standards of the Iranian Ministry of Health and Medical Education in year 2017. Researcher-made checklists were used to assess general specifications and performance indicators of the hospital, the status of administrative, financial, supportive, and paraclinical sections of the hospitals. After collecting data, information was analyzed through simple tables.Results: Out of 37 departments in Shahid Sadoughi and Shahid Rahnemoon hospitals, 28 (75%) had shortage and 9 (25%) had excess of personnel.Conclusion: The distribution of power was not in good condition. In order to improve the quality of hospital services, having the right information about the number of required human resources is an essential step for managers to make the necessary plans for fair distribution based on human resource requirements, and delivering the sectors to the standard level. The results of the study can be used by authorities, hospital managers, and policymakers of the health sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reference Standards
 • Workforce
 • Hospitals
 1. Sadaghiani E. Health care evaluation and hospital standards. Tehran, Iran: Moein Publications; 1997. p. 41. [In Persian].
 2. Esfandiar S. Human resource management. 7th ed. Tehran, Iran: SAMT Publications; 2003. p. 58. [In Persian].
 3. Zare M, Finalavand H. Reviewing the situation of human resources conservation in the general educational hospitals of Hamadan. Proceedings of the 4th Annual Conference of Health Services Management Students across the Country; Shiraz, Iran; 2006 Apr 26-27. p. 215. [In Persian].
 4. Entezarian S. Estimation of human resources in Ziaee and Waham hospitals in Ardakan city and its comparison with the Ministry of Health's Standard in 2003 [BSc Thesis]. Yazd, Iran: Yazd University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].
 5. Buchan J. Health sector reform and human resources: Lessons from the United Kingdom. Health Policy Plan 2000; 15(3): 319-25.
 6. Akbari F, Kokabi F, Yousefian S. Determining nursing manpower needed in a sample hospital. Hospital 2011; 9(3): 69-76. [In Persian].
 7. Mousavizadeh A, Hatampour M. Studying the Manpower Distribution of Specialist Physician in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Provinces in Term of Township. Statistics Unit Review 2008 [Online]. [cited 2008 Jun 29]; Available form: URL:
 8. http://portal.yums.ac.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/829/Documents/1386.[Persian]
 9. Reginal Health System Observatory. World Health Organization. Health System Profile, Islamic Republic of Iran [Online]. [cired 2006]; Available from: URL: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17294e/s17294e.pdf
 10. Huber D. Leadership and nursing care management. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000.
 11. Elarabi HM, Johari F. The impact of human resources management on healthcare quality. Asian Journal of Management Sciences and Education 2014; 3(1): 13-22.
 12. Shinjo D, Aramaki T. Geographic distribution of healthcare resources, healthcare service provision, and patient flow in Japan: a cross sectional study. Soc Sci Med 2012; 75(11): 1954-63.
 13. Eygelaar JE, Stellenberg EL. Barriers to quality patient care in rural district hospitals. Curationis 2012; 35(1): 36.
 14. Mostafaei D. Estimation of human resources in educational hospitals of Tehran University of Medical Sciences [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 2004. [In Persian].
 15. Sadeghifar J, Pourreza A, Ahmadi B, Zeraati H, Arab M. Assessment of necessary staff for hospitals of Ilam University of Medical Sciences in accordance with personnel criteria and standards of Iranian Health Ministry. J Ilam Univ Med Sci 2011; 19(1): 24-31. [In Persian].
 16. Mansour Qanaie S. Estimation of Human Resources Needed in Educational Hospitals of Yazd University of Medical Sciences and Comparison with Personnel Standard of Ministry of Health [MSc Thesis]. Yaz, Iran: Yazd University of Medical Sciences; 2007. [In Persian].
 17. Nick Manesh P. Comparison of human resources in Shahid Faghihi hospital of Shiraz with the Ministry of Health standard [Online]. [cited 2009 Jan 12]. Available from: URL: http://sahsa1.blogfa.com/post/49
 18. Bahadori M, Arab M, Sadeghifar J, Ahmadi B, Salimi M, Yghoubi M. Estimation of nursing staff in selected hospitals of Ilam and Ahvaz provinces, Western Iran. Nurs Midwifery Stud 2013; 2(2): 217-25.
 19. Shaikebardsisiri H, Molavi Y, Shirdel A. Distribution and adequacy of human resources of hospitals in Iran (A review study). Hospital 2015; 14(4): 115-23. [In Persian].
 20. Vejdani M, Foji S, Vejdani M, Goudarziyan M, Shirdel A. A survey on human resource distribution in Hospital affiliated with Sabzevar University of Medical Sciences. Beyhagh 2018; 23(1): 1-8. [In Persian].
 21. Niazi S, Jahani MA, mahmoodi G. Evaluation of human resources in the hospitals affiliated to Babol University of Medical Sciences and Social Security of Qaemshahr City based on the standards of the Iranian Ministry of Health. J Babol Univ Med Sci 2016; 18(2): 56-63. [In Persian].
 22. Arab M, Fazayeli S, Mohamadpour M, Pirmoazen V, Yousefi M. Estimating the number of needed personnel in admission department of Children's Medical Center affiliated with Tehran University of Medical Sciences using work and time Measurement. Hospital 2010; 8(3): 19-26. [In Persian].
 23. Taati Keley E, Meshkini A, Khorasani Zavareh D. Distribution of specialists in public hospitals of Iran. Health Inf Manage 2012; 9(4): 548-57. [In Persian].
 24. Mouseli L, Vali L, Mastaaneh Z, Shojai P, Mousavi Rad A. Manpower distribution of hospitals of Kerman and comparison with standards. Homa-ye-Salamat 2010; 7(34): 19-24. [In Persian].
 25. Horev T, Pesis-Katz I, Mukamel DB. Trends in geographic disparities in allocation of health care resources in the US. Health Policy 2004; 68(2): 223-32.
 26. Anand S, Fan VY, Zhang J, Zhang L, Ke Y, Dong Z, et al. Anand S, Fan VY, Zhang J, Zhang L, Ke Y, Dong Z, et al. China's human resources for health. Lancet. 2008 Nov 15;372(9651):1774-81.
 27. Matsumoto M, Inoue K, Farmer J, Inada H, Kajii E. Geographic distribution of primary care physicians in Japan and Britain. Health Place 2010; 16(1): 164-6.