نوع مقاله : مقاله مروری نظام مند

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار، علم‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت حوزه سلامت و سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این حوزه در نقشه جامع علمی سلامت، پژوهش حاضر با هدف تعیین همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت طراحی و اجرا شد.روش بررسی: برای تحلیل اطلاعات این مطالعه مروری، از تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه‌های اجتماعی استفاده گردید. جامعه تحقیق، کلیه تولیدات علمی حوزه سلامت ایران نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus طی بازه زمانی سال‌های 2007 تا 2016 متشکل از 8616 مدرک بود.یافته‌ها: بیشترین سهم تولید علم در میان زیرحوزه‌های تشکیل دهنده حوزه سلامت مربوط به حوزه Sports Science بود. از نظر همگرایی و نزدیکی موضوعی، حوزه Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation با همه حوزه‌های تشکیل دهنده حوزه سلامت همگرایی داشت. بیشترین میزان همگرایی از نظر مفاهیم مشترک نیز بین دو حوزه Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation و Radiological and Ultrasound Technology مشاهده گردید. در نهایت، تحلیل‌ها منجر به ایجاد سه خوشه همگرایی موضوعی در حوزه سلامت شد.نتیجه‌گیری: بین تعدادی از زیرحوزه‌های سلامت، همگرایی موضوعی یا محتوایی وجود دارد که نشان دهنده وجود مفاهیم و موضوعات مشترک بین آن‌ها می‌باشد. ترسیم و مشخص‌سازی حوزه‌های همگرا می‌تواند به برنامه‌ریزی برای انجام تحقیقات بین رشته‌ای و ایجاد حوزه‌های جدید مطالعاتی در حوزه سلامت کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thematic Convergence of Iran's Scientific Productions in the Field of Health

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Parchami Pour 1
 • Hamzeali Nourmohammadi 2
 • Saeid Asadi 2

1 MSc Student, Scientometrics, Department of Knowledge And Information Science, Shahed University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Scientometrics, Department Of Knowledge and Information Science, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of health domain and proposed policies in the comprehensive scientific health plan, this study aimed to investigate the convergence of subjects in Iranian scientific productions in the field of health.Methods: For data analysis in this review article, co-occurrence analysis of vocabulary and drawing a scientific map and social network analysis methods were used. The study population included all scientific productions in the field of health indexed in the Scopus database during the years 2007-2016, which contained a total of 8616 documents. Results: The largest share of science production among the subdomains of the health was observed in the field of sports science. In terms of convergence and proximity, the topics of physical therapy, and sports therapy and rehabilitation were convergent with all the constituents of health domain, which suggested that this area included the concepts from other constituent areas of the health domain. The highest degree of convergence in terms of common concepts was observed between physical therapy, sports therapy and rehabilitation, and radiological and ultrasound technology. Finally, the results of conceptual maps showed 3 thematic convergence clusters in the field of health.Conclusion: There are a number of sub-areas of health that have a thematic or content convergence, indicating common concepts between them. Therefore, this study help the specialists in this field to create interdisciplinary fields or new research fronts between the areas with higher convergence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomedical Research
 • Bibliometrics
 • Interdisciplinary Research
 • Iran
 1. Supreme Council of Cultural Revolution. The National Comprehensive Scientific Roadmap (NCSR). Tehran, Iran: Supreme Council of Cultural Revolution; 2010. [In Persian].
 2. Rip A, Courtial J-P. Co-word maps of biotechnology: An example of cognitive scientometrics. Scientometrics 1984; 6(6): 381-400.
 3. Holmberg K, Huvila I, Kronqvist-Berg M, Widen-Wulff G. What is Library 2.0?. Journal of Documentation 2009; 65(4): 668-81.
 4. Ahmadi H, Kokabi M. Co-word analysis: A study on the links and boundaries between information and knowledge management according to Iranian press authors. Iranian Journal of Information Processing and Management 2015; 30(3): 647-76. [In Persian].
 5. Sedighi M. Using of co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields (case study: The field of Informetrics). Iranian Journal of Information Processing and Management 2015; 30(2): 373-96. [In Persian].
 6. Tavakolizadeh Ravari M, Dehghani F, Nejtabatian M, Soheilie F. Analysis of Persian articles in Iranian scientific publications on marriage and divorce by Hierarchical Clustering method. The Women and Family Cultural Education 2015; 10(32): 7-28. [In Persian].
 7. van den Besselaar P, Heimeriks G. Mapping research topics using word-reference co-occurrences: A method and an exploratory case study. Scientometrics 2006; 68(3): 377-93.
 8. Liu GY, Hu JM, Wang HL. A co-word analysis of digital library field in China. Scientometrics 2011; 91(1): 203-17.
 9. Degenne A, Forse M. Introducing social networks. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 1999.
 10. Shekofteh M, Hariri N. Scientific Mapping of Medicine in Iran Using Subject Category Co-Citation and Social Network Analysis. J Health Adm 2013; 16(51): 43-59. [In Persian].
 11. Mohammad Hasanzadeh Esfanjani H, Valinejadi A, Naghipour M, Farshid P, Bakhtyarzadeh A, Bouraghi H. A scientometric overview of 30 years (1978-2007) of medical sciences productivity in Iran. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2010; 20(3): 212-20. [In Persian].