نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، اداره فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 کارشناس، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه راهکار توسعه سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان HMIS (Hospital Management Information System) به عنوان زیر‌ساخت طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی الکترونیکی eHMIS (Electronic HMIS) بود که استقرار آن موجب دستیابی به اطلاعات یکپارچه بیمارستانی و شاخص‌های آماری معتبر و به‌هنگام حاصل از سیستم جاری اطلاعات با استفاده از فن‌آوری کارامد، نوین و مؤثر در حوزه مدیریت بیمارستانی می‌شود.روش بررسی: این مطالعه در دو بخش کیفی- مقایسه‌ای و کیفی- Delphi دو مرحله‌ای در سال 1396 انجام‌ گرفت. 30 نفر از صاحب‌نظران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان جامعه آماری بر ‌اساس نمونه‌گیری غیر تصادفی و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ‌شدند.یافته‌ها: اعتبار‌سنجی عناصر اطلاعاتی اولیه راهکار توسعه HMIS مبتنی بر معیارهای سازمان بهداشت جهانی شامل 10 مرحله می‌باشد که عناصر اطلاعاتی نهایی به دست ‌آمده از 12 اصل، 62 گام و 28 کاربرگ تشکیل شده‌ است. صاحب‌نظران در خصوص اصول و گام‌ها در الگوی اولیه و حصول الگوی نهایی اتفاق ‌نظر داشتند و هیچ‌گونه تغییراتی اعمال نشد. اصلاحات فقط در بخش کاربرگ‌ها صورت‌ گرفت و تعداد کاربرگ‌ها در مراحل 1، 2، 6 و 9 افزایش یافت.نتیجه‌گیری: جهت استقرار eHMIS، به طراحی زیر‌ساخت‌های سیستم جاری اطلاعات بیمارستان نیاز است. از راهکار ارایه ‌شده می‌توان به‌ عنوان یک مرجع کاربردی ساده و سریع به صورت دستی و مکانیزه در جهت فراهم‌آوری زیر‌ساخت‌های سیستم جاری اطلاعات بیمارستان استفاده ‌نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of Management Information System with Hospital Statistics Approach: A Delphi Study

نویسندگان [English]

 • Azita Balaghafari 1
 • Mohammad Fallah-Kharyeki 2
 • Afieh Pangh 3

1 Lecturer, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 MSc, Management of Health Services, Office of Health Information Technology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 BSc, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of the present study was to develop a hospital management information system (HMIS) as the infrastructure for establishing and deploying an electronic HMIS (eHMIS). Its deployment can lead to the achievement of integrated hospital information as well as reliable and timely statistical indicators of the current information system using efficient, new, and effective technology in the field of hospital management.Methods: This research was conducted in a mixed method in two parts of qualitative-comparative and qualitative-two-steps Delphi in year 2017. The research population was selected based on non-random sampling through a targeted sampling method among 30 experts in Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.Results: The 10-step WHO-based HMIS development strategy consisted of 12 principles, 62 steps, and 28 worksheets. Experts agreed on the principles and steps in the initial model and the final model, and no changes were made. Corrections were made only in the worksheets section, and the number of worksheets increased in steps 1, 2, 6, and 9.Conclusion: In order to establish an eHMIS, there is a need to design the infrastructure of the current hospital information system. The proposed solution can be used as a simple and quick manual and mechanized application to provide the infrastructure of the current hospital information system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Information Systems
 • Hospitals
 • Statistics
 • World Health Organization
 1. Khosravi A, M Ebrahimi Tavani, Motlagh MS. Developing health management information systems. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Health, Center for Health Network Development and Health Promotion; 2009. [In Persian].
 2. Ahmadi M, Ghaderi A, Khorrami F, Zare S. Needs assessment of the information management systems at medical universities based on critical success factors and business system planning. Health Inf Manage 2012; 9(1): 31-41. [In Persian].
 3. Javadi A. Health Information Systems: Retrieved from design and implementation of health information systems of the Ministry of Health book [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://fhc.sums.ac.ir/files/amar/anteshar/__.pdf
 4. Software Systems, Document Management System [Online]. [cited 2018 12 Mar]. Available from: URL: https://www.dorsapack.ir/docuware
 5. Manafi B. Information systems and methods of its development [Online]. [cited 2018]. Available from: URL: https://modirsun.com/Page/Detail/156
 6. Hosseini M. Management report system [Online]. [cited 2012]; Available from: URL: http://www.parsmodir.com/db/mis/mrs.php
 7. Saghaeiannejad-Esfahani S, Ehteshami A, Mohammadi-Bertiani Z. Toward a framework of statistical information system for Iranian hospitals. International Journal of Health System and Disaster Management 2015; 3(2): 103-8.
 8. Ghazavi Shariatpanahi SS. Developing Health Management Information System: A Practical Guide for Developing Countries. Tehran, Iran: Jafari Publications; 2011. [In Persian].
 9. Dargahi H, Ghazi Saeedi M, Safdari R, Hamedan M. A survey of clinical information system process in general hospitals of tehran university of medical sciences. Payavard Salamat 2010; 4 (1-2): 31-43. [In Persian].
 10. Saghaeiannejad-Esfahani S. The process of producing statistical information in educational hospitals. Hospital 2002; 3(4): 13-20 [In Persian].
 11. Pour Pakzad A. The system of producing the country's statistics is not an escape from change. Majlis and Rahbord 1993; 4: 76-87. [In Persian].
 12. Sadoughi F, Nasiri S, Langarizadeh M. Minimum data sets of perinatal period for Iran: A delphi study. Health Inf Manage 2015; 11(6): 667-80. [In Persian].
 13. USAID-MEASURE Evaluation HMIS Scale-up-Project. e-HMIS, Technical Report on Electronic Health Management Information System (eHMIS) [Online]. [cited 2013 Jan]; Available from: URL: https://www.measureevaluation.org/resources/publications/sr-13-77/at_download/document
 14. Sadoughi F, Nasiri S, Langharizadeh M. A model for perinatal information management system in Iran. Payesh Health Monit 2015; 14(2): 167-79. [In Persian].
 15. Ghazi Saeedi M, Khara R, Hosseiniravandi M. Necessitates of using dashboards in health information management. Health Inf Manage 2015; 12(2): 255-62. [In Persian].
 16. Akbari A, Asemi A. Investigating the condition of "Management Information systems(MIS)" in central libraries of Tehran universities from managers' view. New Educational Approaches 2011; 6(2): 99-116 [In Persian].