نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، اقتصاد بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 استادیار، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

5 کارشناس ارشد، اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، استان مازندارن، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: اطلاعات نادرست و فاقد کیفیت می‌تواند گمراه‌کننده باشد و منجر به تصمیمات نادرست گردد. از این‌رو، کیفیت داده‌ها ضامن و شرط مفید بودن استفاده از آن‌ها است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در خانه‌های بهداشت شهرستان ساری بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری آن شامل گزارش‌های فصلی کلیه خانه‌های بهداشت شهرستان ساری بود. حجم نمونه را گزارش‌های فصلی دو فصل 72 خانه‌ بهداشت تشکیل داد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از ابزار ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت در سطح واحدهای ارایه خدمت استفاده گردید. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: صحت داده‌ها بین 96/90 و 05/18 درصد متفاوت بود. طبق بیانات بیماران مصاحبه شونده، اطلاعات مربوط به 52 درصد از آنان مبتنی بر واقعیت نبود.نتیجه‌گیری: اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت که اغلب یکی از ملزومات نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای ارایه خدمت و اتخاذ تصمیمات متناسب می‌باشد، وضعیت مطلوبی ندارد و فاقد کیفیت لازم برای چنین منظوری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Accuracy of Diabetic Care Information in Health Houses in Sari City, Iran, 2018

نویسندگان [English]

 • Samad Rouhani 1
 • Khadije Safizade 2
 • Seyed Nouraddin Mousavinasab 3
 • Azita Balaghafari 4
 • Mohammad Reza Sayeedy-Kiasari 5

1 Associate Professor, Health Economics, Department of Public Health, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 PhD Student, Health Services Management, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Biostatistics, Department of Biostatistics, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

4 Assistant Professor, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

5 MSc, Epidemiology, Deputy of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Inaccurate data and unqualified data can be misleading, and cause false decisions. Therefore, the quality of data can guarantee its usefulness. The aim of this study was to assess the quality of routine data related to diabetes caretakers of Health Houses (HHs) in Sari City, Iran.Methods: This was a descriptive study carried out in 2018. The Statistical population of this study included monthly reports of all HHs in Sari. A sample of 72 HHs was selected randomly. Performance of Routine Information System Management (PRISM) tools at health facility level were used for data collection through interview and observation. The gathered data were analyzed using descriptive statistics.Results: Data accuracy rate was between 90.96 and 18.05 percent. Moreover, according to patients interviewed, recorded information of 52 percent of them was not based on reality.Conclusion: The routine data related to diabetes caretakers, which is one of the main requirements of continuous monitoring of the performance of service units and making appropriate decisions, were not accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Data Accuracy
 • Health Information Systems
 • Primary Health Care
 • Diabetes
 • Health Information Management
 1. Balaghafari A, Pangh A, Sedeghnejad H. Evaluating the software programs in hospital information system: A case study of Sari Bou-Ali Sina Hospital. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28(160): 166-72. [In Persian].
 2. Donaldson A, Walker P. Information governance--a view from the NHS. Int J Med Inform 2004; 73(3): 281-4.
 3. Shadpour K. Primary health care network in Iran. 1st ed. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 1993. [In Persian].
 4. World Health Organization. The world health report 2000 - Health systems: Improving performance. Geneva, Switzerland: WHO; 2000.
 5. Moghaddassi H, Hoseini A, Asadi F, Jahanbakhsh M. Application of data mining. Health Inf Manage 2012; 9(2): 297-304. [In Persian].
 6. Moghaddasi H. Data quality in health care. 1st ed. Tehran, Iran: Vazhe Pardaz Publications; 2005. [In Persian].
 7. Belay H, Lippeveld T. Inventory of PRISM framework and tools: Application of PRISM tools and interventions for strengthening routine health information system performance (Working Paper: WP-13-138). Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation; 2013.
 8. Shafiei Nikabadi M, Naghipour N. A model for assessing hospital information systems. J Health Adm 2015; 18(60): 50-66. [In Persian].
 9. Moghaddasi H. A comparative study of quality control mechanisms for in-patients the United States and England and providing a suitable model for Iran [PhD Thesis]. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].
 10. Asadi F, Hosseini A, Moghaddasi H, Nasr Haydarabadi N. Primary health care information systems in 1-Health Centers in Tehran, Iran. Health Inf Manage 2012; 9(1): 1-10. [In Persian].
 11. Kabirzadeh A, Delaram A, Abbasi M, Payesteh S, Taheri M. Rate of consent validity in patients from. J Mazandaran Univ Med Sci 2009; 19(69): 62-7. [In Persian].
 12. Choudhary GB, Puranik S. A study on employee performance appraisal in health care. Asian Journal of Management Sciences 2014; 2 (3 Special Issue): 59-64.
 13. Bergdahl M, Ehling M, Elvers E, Foldesi E, Korner T, Kron A, et al. Handbook on data quality assessment methods and tools. Brussels, Belgium: European Commission; 2007.
 14. Zolala F. Health information systems in the Islamic Republic of Iran: A case study in Kerman Province. East Mediterr Health J 2011; 17(9): 679-83.
 15. World Bank. Islamic Republic of Iran - Health sector review (Vol. 2): Background sections. Washington, DC: World Bank; 2008.
 16. . Nolte E, Bain C, McKee M. Diabetes as a tracer condition in international benchmarking of health systems. Diabetes Care 2006; 29(5): 1007-11.
 17. Aqil A, Lippeveld T, Hozumi D. PRISM framework: a paradigm shift for designing, strengthening and evaluating routine health information systems. Health Policy Plan 2009; 24(3): 217-28.
 18. World Health Organization. Framework and standards for country health information systems. 2nd ed. Geneva, Switzerland: WHO; 2008.
 19. Rouhani S, Safizadeh K, Mousavinasab SN. Translation and survey of validity and reliability of routine information systems management tools in Iran. Health Inf Manage 2018; 15(4): 168-74. [In Persian].
 20. Metawie M, Gilman M. Problems with the implementation of performance measurement systems in the public sector where performance is linked to pay: A literature review drawn from the UK. Proceedings of the 3rd Conference on Performance Measurements and Management Control; 2005 Sep 22-23; Nice, France.
 21. Belay H, Azim T, Kassahun H. Assessment of health management information system (HMIS) performance in SNNPR, Ethiopia. Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation; 2014.
 22. Aqil A, Avila JEH, Mejia LSP, Parbul AS, Plaza B, Wilson N, et al. Guanajuato SINAIS assessment. Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation; 2010.
 23. Harikumar S. Evaluation of health management information systems - A study of HMIS in Kerala [MSc Thesis]. Thiruvananthapuram, Kerala: Achutha Menon Centre for Health Science Studies, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology; 2012.