نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت جهانگردی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: بسیاری از شهرهای ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص و امکانات درمانی مناسب، ظرفیت بالقوه‌ای در پذیرش گردشگران درمانی دارند. آنچه در بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، شناخت تصویر ذهنی گردشگران از توانمندی‌های مقصد گردشگری درمانی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری درمانی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی در شهر تهران و در تابستان، پاییز و زمستان سال 1397 انجام شد. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه‌‌ای، 38 عامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری درمانی شناسایی و سپس با روش Delphi، 34 عامل جهت تدوین پرسش‌نامه غربالگری شد. با اطمینان از روایی و پایایی پرسش‌نامه، نمونه‌ای متشکل از 432 نفر از گردشگران درمانی شهر تهران با سابقه‌ مراجعه مکرر، به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: شش مؤلفه اصلی به عنوان شاخص‌های مؤثر بر توسعه گردشگری درمانی با روش تحلیل عاملی استخراج گردید. مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه گردشگری درمانی مقاصد به ترتیب اهمیت شامل «کمیت خدمات درمانی (منابع انسانی و امکانات در دسترس)، کیفیت خدمات درمانی، شرایط اقامتی، امکانات رفاهی و گردشگری، ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی» بود. نتیجه‌گیری: با وجود اهمیت کمیت و کیفیت خدمات درمانی و با توجه به افزایش تقاضای سفر، بیمارانی که برای درمان سفر می‌کنند، نیازمند خدمات دیگری هم هستند و سطح توسعه خدمات در مقاصد را از جنبه‌های متفاوت مورد توجه قرار می‌دهند. توجه تک بعدی به گسترش خدمات درمانی نمی‌تواند متضمن توسعه این نوع گردشگری باشد و تأمین سایر نیازهای گردشگران مانند تفریح، اقامت مطلوب و ثبت خاطرات خوشایند، شرط کافی در دستیابی به توسعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Structural Analysis of Factors Affecting the Development of Health Tourism; A Case Study on Tehran City, Iran

نویسندگان [English]

 • Hamed Fallah-Tafti 1
 • Mahdieh Zahmatkesh-Saredorahi 2

1 Assistant Professor, Industrial Management, Department of Management, School of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

2 MSc, Tourism Management, Department of Management, School of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Many cities in Iran have specialized human resources and appropriate medical facilities, and have the potential to attract tourists. What is essential in realizing these capacities is the recognition of tourists' mental image of the potentials of therapeutic tourism destinations. The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of therapeutic tourism.Methods: The study was a descriptive survey in Tehran, Iran, during summer and autumn of 2018 and winter of 2019. First, 38 factors influencing the development of therapeutic tourism were identified, and then by Delphi method, 34 factors were identified for formulating a questionnaire. With the reliability and validity of the questionnaire, a sample of 432 health tourists in Tehran with a history of frequent referral were selected randomly. Data analysis was performed using exploratory and confirmatory factor analysis methods.Results: By factor analysis, six main components were identified as factors affecting the development of therapeutic tourism. The factors affecting the development of tourism were as the quantity of health services (human resources and facilities available), quality of health services, living conditions, amenities and tourism, socio-cultural characteristics, advertising, and information.Conclusion: Despite the importance of quantity and quality of health services, due to the increasing demand for travel, patients traveling to receive treatment need more services, and consider the level of service development in different aspects. One-dimensional attention to the expansion of health care cannot guarantee the development of this type of tourism, and the supply of other tourist needs, such as recreation, favorable living conditions, and pleasant memories, is a sufficient condition for development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Tourism
 • Health Services
 • Iran
 1. Hosseini SM, Maher A, Safarian O, Ayoubian A, Sheibani-Tehrani D, Amini-Anabad H, et al. Development strategy of health tourism in Iran. Int J Travel Med Glob Health 2015; 3(4): 153-8.
 2. Medhekar A. Government policy initiatives for developing sustainable medical tourism industry. GSTF Journal on Business Review 2014; 3(3): 95-105.
 3. Ridderstaat J, Singh D, DeMicco F. The impact of major tourist markets on health tourism spending in the United States. Journal of Destination Marketing and Management 2019; 11: 270-80.
 4. Izadi M, Ayoobian A, Nasiri T, Joneidi N, Fazel M, Hosseinpourfard MJ. Situation of health tourism in Iran opportunity or threat. J Mil Med 2012; 14(2): 69-75. [In Persian].
 5. Husseininezhad SR, Daryabari SJ. The role of regional tourism sustainable development (Case study: Health tourism Ardabil province). Geography (Regional Planning) 2017; 27(1): 55-63. [In Persian].
 6. Arabshahi A, Ariyanfar M. Health tourism and tourism development; reviewing the potential and capabilities of Iran in health tourism and medical - curative tourism. Geographical Journal of Tourism Space 2014; 3(9): 133-52. [In Persian].
 7. Ayoubian A, Tourani S, Hashemi Dehaghi Z. medical tourism attraction of Tehran hospitals. Int J Travel Med Glob Health 2013; 1(1): 95-8.
 8. Bayat S, Hoseini Hasheminejad D, Bod M. Attracting factors identification of medical tourists in hospitals of Tehran City. Hospital 2017; 16(1): 35-53. [In Persian].
 9. Aghayousefi A, Shahandeh M. The relationship between anger, psychological hardiness and quality of life in coronary heart disease patients. Health Psychology 2012; 1(3): 39-49. [In Persian].
 10. Goodarzi M, Taghvaei M, Zangiabadi A. Investigation and evaluation of the impacting factors on the development of medical tourism in Shiraz Megalopolis. Tourism Management Studies 2014; 8(23): 1-25. [In Persian].
 11. Gholami M, Jabbari A, Kavosi Z, Gholami M. Service quality in Iran's medical tourism: Hospitals in Shiraz City. Int J Travel Med Glob Health 2016; 4(1): 19-24.
 12. Mahdavi Y, Mardani S, Hashemidehaghi Z, Mardani N. The factors in development of health tourism in Iran. Int J Travel Med Glob Health 2013; 1(2): 113-8.
 13. Mirfakhradini SH, Mirfakhradini F, Sadr Bafghi SM. Investigating rate of iatric tourisms' satisfaction and prioritizing the effective factors on it via fuzzy TOPSIS approach. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012; 20(5): 668-78. [In Persian].
 14. Javid S, Roma A. Factors Influencing local tourists'decision-making on choosing a destination: A case of Azerbaijan. Ekonomika 2016; 95(3): 112-27.
 15. Azimi R, Mahmoudi G, Esmaily H. A Study of the effect of advertising on attracting medical tourism. Int J Travel Med Glob Healt 2017; 5(3): 89-93.