نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت سیستم‌ها، گروه گردشگری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

2 مربی، مدیریت، گروه گردشگری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، گردشگری، گروه گردشگری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه وجود پتانسیل‌های تاریخی و طبیعی، ایران را به یکی از جذاب‌ترین مناطق گردشگری دنیا تبدیل کرده است. استان یزد به عنوان یکی از اضلاع مثلث طلایی گردشگری و با برخورداری از پزشکان و متخصصان باتجربه، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری پزشکی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران خارجی پزشکی در جهت توسعه این صنعت در استان یزد بود.روش بررسی: این مطالعه رویکردی کیفی- کمی داشت و با استفاده از نگاشت‌ شناختی فازی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شد. برای تشکیل تیم خبره، از صاحب‌نظران حوزه گردشگری و درمان استان یزد استفاده گردید. در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته، 15 عامل شناسایی شد. سپس با غربالگری توسط تیم خبره، 12 عامل نهایی انتخاب و وارد فرایند نگاشت ‌شناختی فازی گردید. به منظور ادغام علمی نگاشت‌های شناختی و رسم نگاشت، رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تشکیل نگاشت، عوامل کلیدی شناسایی و در نهایت، تأثیر سیاست‌های مختلف در قالب توسعه گردشگری پزشکی بررسی گردید.یافته‌ها: صدور روادید و توانمندی نیروی انسانی به همراه کیفیت خدمات، تبلیغات، تسلط به زبان، زیرساخت، امنیت، تجهیزات به‌روز، مقررات، هزینه، احترام به عقاید بیماران خارجی و دهکده‌های درمانی، از جمله عوامل جذب گردشگران خارجی برای درمان مؤثر بود.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر، ضرورت تأمین امنیت گردشگران خارجی از طریق همکاری بین نهادهای مختلف و اهمیت تسهیل در صدور روادید را نشان می‌دهد. همچنین، نقش نیروی انسانی متخصص و توانمند را در حیات و بقای نظام درمانی برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Boosting the Presence of Foreign Health Tourists in Yazd, Iran; Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

 • Mirmohammad Asadi 1
 • Yasamin Boroumandzad 2
 • Saeedeh Derakhsh 3

1 Assistant Professor, Systems Management, Department of Tourism, School of Human Sciences, Science and Art University, Yazd, Iran

2 Lecturer, Management, Department of Tourism, School of Human Sciences, Science and Art University, Yazd, Iran

3 PhD Student, Tourism, Department of Tourism, School of Human Sciences, Science and Art University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the existence of historical and natural potentials has made Iran as one of the most attractive tourists' destinations in the world. Yazd Province, as one of the sides of the golden triangle of tourism in Iran, with experienced doctors and specialists is a good field for medical tourism development. The purpose of this study was to investigate and analyze the factors affecting the attraction of foreign tourists for treatment in Yazd, and consequently the development of this industry.Methods: The present study was conducted using fuzzy cognitive mapping and social network analysis approach. Experts in the field of tourism and treatment in Yazd Province were used to form the expert team. Initially, 15 factors were identified by reviewing the background of the studies. Then, through screening by expert team, 12 final factors were selected and entered into fuzzy cognitive mapping process. Social network analysis approach was used for the scientific integration of cognitive mappings as well as mapping. After mapping, key factors were identified and finally, the effect of different policies in the form of medical tourism development was investigated.Results: Visa issuance and human resource abilities, along with quality of service, advertising, language proficiency, infrastructure, security, updated equipment, regulations, costs, respect for foreign patients' beliefs, and treatment villages were effective in attracting foreign medical tourists.Conclusion: The results of this study indicate the necessity of ensuring the safety of foreign tourists through cooperation between different institutions and the importance of facilitating the issuance of visas. It also highlights the role of the skilled and capable human resources in the survival of health care system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health
 • Medical Tourism
 • Fuzzy Logic
 • Social Networking
 1. Shohan N., Niksaresht M, Tardast Z, Moghimi M. Assessment of tourist satisfaction from tourism product using HOLSAT model Case Study: Ilam province. Urban Tourism 2019; 5(4): 87-104. [In Persian].
 2. Papoli Yazdi MH, Saqai M. Tourism (Nature concepts). 1st ed. Tehran, Iran: SAMT Publications; 2006. p. 20-9. [In Persian].
 3. Mansooryar S, Shojaei MR, Sadeh E. Evaluating the internal relations between medical tourism enablers using interpretive structural modeling (ISM). Journal of Tourism and Development 2017; 6(3): 18-38. [In Persian].
 4. Karami F, Bayati Khatibi M, Talebzadeh Shoushtari A. Determining and prioritizing factors affecting the development of medical tourism with an emphasis on domestic tourists (Case study: City of Mashhad). Journal of Geography and Regional Development 2017; 14(2): 109-28. [In Persian].
 5. Mahdavi Y, Mardani S, Hashemidehaghi Z, Mardani N. The factors in development of health tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine and Global Health 2013; 1(2): 113-8.
 6. Morovati Sharifabadi A, Asadian Ardakani F. A model for health tourism development using fuzzy TOPSIS and interpretive structural modeling in Yazd province. J Health Adm 2014; 17(55): 73-88. [In Persian].
 7. Saraei M, Afsharipoor M. Evaluation of medical tourism structure based on Porter's Diamond model in Mashhad metropolis. Urban Tourism 2018; 5(3): 117-130. [In Persian].
 8. Husseininezhad S, Daryabari S. The role of regional tourism sustainable development (Case study: Health tourism Ardabil province). Geography (Regional Planning), 2016; 6(3): 55-63. [In Persian].
 9. Amiri Parian S, Yari E, Amiri Parian Z. Health and medical tourism with emphasis on knowledge of resources and potentials of Kermanshah province. Geography and Human Relationships, 2018; 1(1): 625-42. [In Persian].
 10. Pocock NS, Phua KH. Medical tourism and policy implications for health systems: A conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia. Globalization and Health 2011; 7(1): 12.
 11. Naserpour M, Muosavi S, Sepahvand R. Effect of non-medical factors on health tourism development. Journal of Tourism and Development 2018; 7(3): 195-212. [In Persian].
 12. Saadatnia F, Mehregan MR. Determining and prioritizing factors affecting customers attraction of medical tourism from the perspective of Arabic countries (Case study: Iran-Mashhad Razavi Hospital). International Journal of Marketing Studies 2014; 6(3): 155-62.
 13. Woodhead A. Scoping medical tourism and international hospital accreditation growth. Int J Health Care Qual Assur 2013; 26(8): 688-702.
 14. Crooks VA, Turner L, Snyder J, Johnston R, Kingsbury P. Promoting medical tourism to India: messages, images, and the marketing of international patient travel. Soc Sci Med 2011; 72(5): 726-32.
 15. Abbasi F, Ramezani Y, Hoshmand M. Investigating and prioritizing the factors affecting internet acceptance in the development of health tourism. Journal of Tourism and Development 2019; 7(4): 100-18. [In Persian].
 16. Chen E. Protective factors for health among low-socioeconomic-status individuals. Curr Dir Psychol Sci 2012; 21(3): 189-93.
 17. Imison M, Schweinsberg S. Australian news media framing of medical tourism in low- and middle-income countries: A content review. BMC Public Health 2013; 13: 109.
 18. Turner L. Canadian medical tourism companies that have exited the marketplace: Content analysis of websites used to market transnational medical travel. Global Health 2011; 7: 40.
 19. Lunt N, Jin KN, Horsfall D, Hanefeld J. Insights on medical tourism: markets as networks and the role of strong ties. Korean Soc Sci J 2014; 41(1): 19-37.
 20. Abouhashem Abadi F. The components and contents of medical tourism facilitator websites. Tourism Management Studies 2016; 11(33): 1-18. [In Persian].
 21. Maleki S, Tavangar M. Analyzing health tourism challenges in Mashhad from the perspective of foreign patients. Journal of Geography and Urban Space Development 2016; 2(2): 153-65. [In Persian].
 22. Singh L. An evaluation of medical tourism in India. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 2014; 3(1): 1-11.
 23. Goodarzi M, Taghvaei M, Zangiabadi A. Developing of domestic medical tourism in Shiraz. Health Inf Manage 2014; 11(4 (38)): 485-96. [In Persian].
 24. Aguilar J. Different dynamic causal relationship approaches for cognitive maps. Appl Soft Comput 2013; 13(1): 271-82.
 25. Erfanmanesh M, Arshadi H. Co-authorship network of institutions in Iranian knowledge and information science papers. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2015; 49(1): 79-99. [In Persian].
 26. Azizi F, Zahedi S. Assessment of the barriers to the development of health tourism in Yazd province, Iran. Health Inf Manage 2016; 12(6): 799-806. [In Persian].
 27. Mottaghi S. Levels of health development indicators (Case study: Fars province). Journal of Iranian Social Development Studies 2018; 10(3): 137-47. [In Persian].