نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران، تخصیص بهینه منابع مالی و بهره‌‌وری حداکثر از امکانات موجود است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر تخصیص بهینه منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت از دیدگاه خبرگان بود.روش بررسی: این مطالعه در سال 1397 به روش کیفی انجام شد. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، اطلاعات 41 نفر از مدیران، سیاست‌گذاران، کارشناسان شاغل در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خیرین فعال در حوزه سلامت در ایران و استادان هیأت علمی گروه اقتصاد بهداشت جمع‌آوری گردید. تمام مصاحبه‌ها پس از ضبط، رونویسی و کدگذاری شد و سپس داده‌ها با استفاده از تحلیل چارچوبی، در قالب مقوله‌های اصلی و فرعی طبقه‌بندی گردید.یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده از تحلیل مصاحبه‌های انفرادی در 3 گروه «بسترسازی برای پایداری منابع مالی، بسترسازی جهت سازماندهی مشارکت‌ها و منابع مالی و تخصیص بهینه منابع مالی»، 6 طبقه اصلی «جذب، نگهداری و مشارکت فعال خیرین، سازماندهی و برنامه‌ریزی، عوامل اجرایی، نحوه سرمایه‌گذاری، شناسایی نیاز واقعی و معیارهای تصمیم‌گیری بر اساس نیاز» و 36 طبقه فرعی استخراج گردید.نتیجه‌گیری: کمک‌های خیرین اگر در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای نیازهای واقعی جامعه صورت نگیرد، نمی‌تواند بازدهی مطلوبی داشته باشد. سیاست‌گذاران و مدیران نظام سلامت باید نیازهای واقعی نظام سلامت را اولویت‌بندی کنند و منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین را بر مبنای این اولویت‌ها سازماندهی نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Effective Components on Allocation of Funds from Donors’ Participation in the Health System: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Narges Asadi-Janati 1
 • Khalil Alimohammadzade 2
 • Seyed Mojtaba Hosseini 3
 • Ali Maher 3
 • Mohammadkarim Bahadori 4

1 PhD Student, Health Management Services, Department of Health Management Services, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Management Services, Health Economics Policy Research Center AND Department of Health Management Services, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Health Management Services, Department of Health Management Services, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Health Management Services, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most important tasks of managers is optimal allocation of financial resources, and maximum productivity of available facilities. The purpose of this study was to determine the factors affecting optimal allocation of financial resources from the donors’ participation in the health system from the experts' point of view.Methods: The present study was a qualitative research that was done using a semi-structured interview with 41 managers, policymakers, the experts employed in social deputies of Iranian Ministry of Health and medical universities, active donors in the field of health in Iran, and faculty members of economics department. All interviews were coded after transcription, and reviewed several times. They were categorized by using data analysis framework in the form of main and subthemes.Results: There were 3 groups extracted from the interviews, financial sustainability framework, corporate finance framework, and funding allocation. Moreover, 6 main themes including recruitment, maintenance, and active participation of donors, organization and program planning, executive factors, mode of investment, identification of real needs, and need-based decision making criteria, and 36 subthemes were extracted.Conclusion: Benefits would not have a good return, if are not within the framework of laws and regulations and in line with the real needs of society. Health system policymakers and managers should prioritize the real needs of the health system, and direct the funds generated from donors within these priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Charities
 • Health
 • Resource Allocation
 1. Yari Tamugheh K, Moradi S, Mahmoudi A, Mohammadi K, Gharibi F. The estimated cost of a health center in kurdistan University of Medical Sciences in 2014. Proceedings of the 3rd International Conference on Accounting and Management; 2015 Feb 4; Tehran, Iran. [In Persian].
 2. Alexander Y, Hoenig MM, Hoenig MM. The new Iranian leadership: Ahmadinejad, terrorism, nuclear ambition, and the Middle East. Santa Barbara, CA: Greenwood Publishing Group; 2008.
 3. Asgari N, Khademi M, Mehriyari H. Studying the effects of social marketing on brand equity in non-for profit organizations. International Journal of Economics, Commerce and Management 2015; 3(4): 1-17.
 4. Rifkin SB. Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. Health Policy Plan 2014; 29(Suppl 2): ii98-106.
 5. Zareei A, Arab M, Akbari Haghighi FE. Managers' knowledge on patient rights in Tehran hospitals. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 11(3 (44)): 65-71. [In Persian].
 6. Nasiripour AA, Tofighi S, Farhadi F. Designing an administrative model for Iranian charity hospitals. Iran J Nurs 2007; 20(50): 71-81. [In Persian].
 7. Center for Disease Control and Prevention, Noncommunicable Deputy Cancer Office. Iranian Annual National Cancer Registration Report 2005-2006. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2007. [In Persian].
 8. Rezaie M. Resettling Hope [MSc Thesis]. Washington, DC: The George Washington University; 2016.
 9. Hassan M, Wedig GJ, Morrisey MA. Charity care by non-profit hospitals: The price of tax-exempt debt. International Journal of the Economics of Business 2000; 7(1): 47-62.
 10. Lacey A, Luff D. qualitative research analysis. Sheffield, UK: Trent Focus, 2001.
 11. Ravani Pour M, Vanaki Z, Afsar L, Azemian A. The standards of professionalism in nursing: The nursing instructors' experiences. Evid Basic Care 2014; 4(1): 27-40.
 12. Forman J. Qualitative content analysis. In: Damschroder L, Liva J, Laura AS, editors. Empirical methods for bioethics: A primer. 11th ed. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited; 2007. p. 39-62.
 13. Youngkong S, Kapiriri L, Baltussen R. Setting priorities for health interventions in developing countries: A review of empirical studies. Trop Med Int Health 2009; 14(8): 930-9.
 14. Baltussen R. Priority setting of public spending in developing countries: Do not try to do everything for everybody. Health Policy 2006; 78(2-3): 149-56.
 15. Jehu-Appiah C, Baltussen R, Acquah C, Aikins M, d'Almeida SA, Bosu WK, et al. Balancing equity and efficiency in health priorities in Ghana: The use of multicriteria decision analysis. Value Health 2008; 11(7): 1081-7.
 16. Gonzalez-Pier E, Gutierrez-Delgado C, Stevens G, Barraza-Llorens M, Porras-Condey R, Carvalho N, et al. Priority setting for health interventions in Mexico's System of Social Protection in Health. Lancet 2006; 368(9547): 1608-18.
 17. Norheim OF, Baltussen R, Johri M, Chisholm D, Nord E, Brock D, et al. Guidance on priority setting in health care (GPS-Health): The inclusion of equity criteria not captured by cost-effectiveness analysis. Cost Eff Resour Alloc 2014; 12: 18.
 18. Asante AD, Zwi AB. Factors influencing resource allocation decisions and equity in the health system of Ghana. Public Health 2009; 123(5): 371-7.
 19. Mobinizadeh M, Raeissi P, Nasiripour AA, Olyaeemanesh A, Tabibi SJ. The health systems' priority setting criteria for selecting health technologies: A systematic review of the current evidence. Med J Islam Repub Iran 2016; 30: 329.
 20. Paul E, Lamine DM, Kashala JP, Ekambi NA, Kounnou M, Codjovi AJ, et al. Performance-based financing to strengthen the health system in Benin: Challenging the mainstream approach. Int J Health Policy Manag 2018; 7(1): 35-47.
 21. Nekoeimoghadam M, Amiryousefi S, Ghorbani Bahabadi Z, Amiresmaili M. Role of charities in the health system: A qualitative study. J Qual Res Health Sci 2013; 2(1): 1-10. [In Persian].
 22. Guindo LA, Wagner M, Baltussen R, Rindress D, van Til J, Kind P, et al. From efficacy to equity: Literature review of decision criteria for resource allocation and healthcare decisionmaking. Cost Eff Resour Alloc 2012; 10(1): 9.
 23. Nouri S, Riahi L, Hajinabi K, Jahangiri K. Resource allocation criteria for health care system regulation: A comprehensive review of the literature. Hospital 2018; 16(4): 73-82. [In Persian].
 24. Cromwell I, Peacock SJ, Mitton C. 'Real-world' health care priority setting using explicit decision criteria: A systematic review of the literature. BMC Health Serv Res 2015; 15: 164.
 25. Defechereux T, Paolucci F, Mirelman A, Youngkong S, Botten G, Hagen TP, et al. Health care priority setting in Norway a multicriteria decision analysis. BMC Health Serv Res 2012; 12: 39.
 26. Eichler HG, Kong SX, Gerth WC, Mavros P, Jonsson B. Use of cost-effectiveness analysis in health-care resource allocation decision-making: How are cost-effectiveness thresholds expected to emerge? Value Health 2004; 7(5): 518-28.
 27. Lim MK, Bae EY, Choi SE, Lee EK, Lee TJ. Eliciting public preference for health-care resource allocation in South Korea. Value Health 2012; 15(1 Suppl): S91-S94.
 28. Gress S, Niebuhr D, Rothgang H, Wasem J. Criteria and procedures for determining benefit packages in health care. A comparative perspective. Health Policy 2005; 73(1): 78-91.
 29. Baghbanian A, Hughes I, Khavarpour FA. Resource allocation and economic evaluation in Australia's healthcare system. Aust Health Rev 2011; 35(3): 278-83.