نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات سلامت و گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات سلامت و گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات سلامت و گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی رفتار اطلاع‏یابی سلامت کاربران می‏تواند به کتابداران در ارایه خدمات مناسب کمک مؤثر نماید و کتابخانه‏های عمومی را در گرفتن تصمیمات و برنامه‏ریزی‏های کارامد یاری رساند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار اطلاع‏یابی سلامت کاربران کتابخانه‏های عمومی شهر اصفهان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن متشکل از 6657 کاربر کتابخانه‏های عمومی شهر اصفهان بود. حجم نمونه 377 نفر برآورد گردید. نمونه‏گیری به روش طبقه‏ای تصادفی صورت گرفت و ابزار جمع‌آوری داده‏ها، پرسش‌نامه محقق ‏ساخته بود. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha، 87/0 به دست آمد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: توزیع فراوانی میزان جستجوی اطلاعات سلامت و مدت زمان صرف شده برای جستجوی آن در هر بار جستجوی کاربران نشان داد که بیشینه کاربران یک بار در ماه به جستجوی اطلاعات سلامت می‏پردازند و در هر بار جستجوی اطلاعات سلامت، 15 تا 30 دقیقه زمان صرف می‏کنند. همچنین، میانگین نمره مؤلفه‏های رفتار اطلاع‏یابی سلامت در کاربران نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به هدفمندی جستجوی اطلاعات سلامت (1/63 از 100) و کمترین میانگین نیز مربوط به تنوع منابع کسب اطلاعات سلامت (7/45 از 100) بود.نتیجه‌گیری: کاربران کتابخانه‌های عمومی زمان زیادی را صرف جستجوی اطلاعات سلامت نمی‏کنند. آن‌ها بر اساس اهداف و مسایل گوناگونی که با آن مواجه می‏شوند به جستجوی اطلاعات سلامت می‏پردازند و جستجوی هدفمندانه‏ای را انجام می‏دهند. همچنین، از منابع کمتری استفاده می‏نمایند و به استفاده از منابع اطلاعاتی متنوع و گوناگون جهت کسب اطلاعات سلامت مورد نیاز خود اهمیت چندانی نمی‏دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health Information Seeking Behavior among the Users of Public Libraries in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Nasrin Musarezai 1
 • Hasan Ashrafi-Rizi 2
 • Leila Shahrzadi 3

1 MSc Student, Medical Library and Information Science, Health Information Technology Research Center AND Department of Medical Library and Information Science, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Science, Health Information Technology Research Center AND Department of Medical Library and Information Science, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Medical Library and Information Science, Health Information Technology Research Center AND Department of Medical Library and Information Science, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Investigating the health information seeking behavior of users can help librarians to provide appropriate services, and help public libraries to make effective decisions and plans. Therefore, the purpose of this study was to determine the health information seeking behavior of among the users of public libraries in Isfahan City, Iran.Methods: In this research with survey method, the statistical population included 6657 users of public libraries in Isfahan City, and the sample size was calculated as 377. The sampling was performed using stratified random sampling method. Data collection tools included a researcher-made Health Information Seeking Behavior questionnaire. The validity of questionnaire was verified by experts in the field of medical library and information science, and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha as 0.87. The data were analyzed using descriptive statistics via SPSS software.Results: Frequency distribution of health information searches and time spent on searching for health information in each search showed that most of the users searched for health information once a month, and each time they spent 15-30 minutes for health information searches. Moreover, the mean score of components of health information seeking behavior among users showed that the highest mean related to the purposefulness of health information search (63.1 out of 100) and the lowest was of the diversity of health information sources (45.71 out of 100).Conclusion: Public library users do not spend much time on searching for health information. They search for health information based on the various goals and issues they are facing and conduct targeted searches. Moreover, they do not care much about the resources of health information they need.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Seeking Behavior
 • Health
 • Users
 • Libraries, Iran
 1. Bigdeli Z, Hayati Z, Heidari G, Jowkar T. Place of internet in health information seeking behavior: Case of young Internet users in Shiraz. Human Info Interact 2016, 3(1): 67-78. [In Persian].
 2. Latifi M, Barahmand N, Fahimnia F. Post-mastectomy barriers for information seeking in women with breast cancer. Health Inf Manage 2017; 13(5): 326-32. [In Persian].
 3. Yi YJ. Consumer health information behavior in public libraries: A mixed methods study [PhD Thesis]. Tallahassee, FL: Florida State University; 2012.
 4. Zare Gavgani V, Gheysari E, Asghari Jafar Abadi M. A study on the information seeking behavior of members of Qazvin Public Libraries on Health Related Topics. Research on Information Science and Public Libraries 2014; 20(1): 93-112. [In Persian].
 5. Zarea Gavgani V, Qeisari E, Jafarabadi M. Health Information Seeking Behavior (HISB): A study of a developing country. Library Philosophy and Practice (e-journal) 2013; 2013: 902.
 6. Ntlotlang T, Grand B. The role of libraries in the dissemination of health information in Botswana. Library Review 2016; 65(4-5): 320-49.
 7. Joulahi L, Babalhavaeji F, Hariri N. Health promotion by setting up medical and health information services in public libraries: A qualitative approach. Rehabilitation Medicine 2016; 5(2): 9-19. [In Persian].
 8. Luo L, Park VT. Preparing public librarians for consumer health information service: A nationwide study. Library and Information Science Research 2013; 35(4): 310-7.
 9. Riahi A. A Study of health information needs and health information seeking among users of Mazandaran Public Libraries during 2015-16: A short report. J Rafsanjan Univ Med Sci 2017; 16(7): 683-90. [In Persian].
 10. Flaherty MG. Consumer health information provision in rural public libraries: A comparison of two library systems. The Library Quarterly 2013; 83(2): 155-65.
 11. Bigdeli Z, Azimi MH, Zare F. Investigating the factors affecting the health information seeking on the web by women employed in Khuzestan Water and Power Organization. Library and Information Science 2012; 15(1): 165-84. [In Persian].
 12. Harris R, Henwood F, Marshall A, Burdett S. "I'm not sure if that's what their job is": Consumer health information and emerging "health work" roles in the public library Reference and User Services Quarterly 2010; 49(3): 239-52.
 13. Okhovati M, Sharifpoor E, Hamzeh Zadeh M, Shahsavari M, Soltan shahi M. The role of public libraries on Kerman health information seeking behavior. Journal of Health and Biomedical Informatics 2016; 3(1): 48-56. [In Persian].
 14. Bagheri M, Zamani BE, Abdollahi SM. Effectiveness of information counseling courses on information seeking behavior of public library users: A case study. Research on Information Science and Public Libraries 2013; 18(4): 385-400. [In Persian].
 15. Zare A, Godeyni Y, Riahi A. Study of factors effecting the use of public libraries (Case study of user of Kermanshah Public Libraries). Information Systems and Services 2015; 4(3-4): 51-62. [In Persian].
 16. Davarpanah MR, Aazami M. Information need and information seeking behavior among nurses: Review of the previous studies. Research on Information Science and Public Libraries 2011; 17(3): 427-53. [In Persian].
 17. Muse K, McManus F, Leung C, Meghreblian B, Williams JM. Cyberchondriasis: Fact or fiction? A preliminary examination of the relationship between health anxiety and searching for health information on the Internet. J Anxiety Disord 2012; 26(1): 189-96.
 18. Zamani M, Soleymani MR, Afshar M, Shahrzadi L, Zadeh AH. Information-seeking behavior of cardiovascular disease patients in Isfahan University of Medical Sciences hospitals. J Educ Health Promot 2014; 3: 83.
 19. Lagoe C, Atkin D. Health anxiety in the digital age: An exploration of psychological determinants of online health information seeking. Comput Hum Behav 2015; 52: 484-91.
 20. Gray NJ, Klein JD, Noyce PR, Sesselberg TS, Cantrill JA. Health information-seeking behaviour in adolescence: The place of the internet. Soc Sci Med 2005; 60(7): 1467-78.
 21. Jung M. Determinants of health information-seeking behavior: implications for post-treatment cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(16): 6499-504.
 22. Sabzevari S, Nikbakht Nasrabadi A, Negahban Bonabi T. Sources of women's health information: A qualitative study. J Qual Res Health Sci 2015; 3(4): 349-62. [In Persian].