نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مربی، آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه مطالعات متعددی در زمینه رفتار اطلاع‌یابی سلامت صورت گرفته و ارتباط آن با باورهای سلامت و عوامل مشابه بررسی شده است، اما به نظر می‌رسد که در شناسایی روابط دقیق و جامع این عوامل در ایران هنوز شکاف‌هایی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر اهواز بر اساس مدل باورهای سلامت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های شهر اهواز در سال 1397 بود که از بین آن‌ها، 600 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه ترکیبی محقق ساخته متشکل از 6 مؤلفه و 30 گویه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha، 886/0 به دست آمد. از مجموع پرسش‌نامه‌های توزیع شده، 527 پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. در نهایت، داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: اغلب شرکت‌کنندگان در رده سنی 21 تا 30 سال قرار داشتند (8/55 درصد). بر اساس تحلیل‌های نهایی، متغیر «مزایای درک شده» 8/66 درصد تغییرات متغیر «قصد جستجوی اطلاعات سلامت» را تبیین کرد. همچنین، متغیر «شدت درک شده» 7/24 درصد، متغیر «حساسیت درک شده» 5/17 درصد و متغیر «خودکارامدی» 0/14 درصد از تغییرات متغیر «قصد جستجوی اطلاعات سلامت» را تبیین نمود. رابطه بین متغیرهای «موانع درک شده» و «قصد جستجوی اطلاعات سلامت» تأیید نشد.نتیجه‌گیری: جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت تحت تأثیر باورهای سلامت می‌باشد و اینترنت به عنوان مهم‌ترین و در دسترس‌ترین محمل اطلاعاتی موجود، مزایای زیادی برای دانشجویان به همراه دارد؛ به گونه‌ای که بر شدت و حساسیت این قشر برای استفاده از اطلاعات سلامت به صورت روزانه افزوده است. این امر هوشیاری نسبتاً بالای دانشجویان را در خصوص ارتقای معلومات سلامت خود نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Online Health Information Seeking Behavior among University Students in Ahvaz City, Iran

نویسندگان [English]

 • Fatima Baji 1
 • Mohammad Hossein Haghighizadeh 2
 • Arezu Karimzadeh-Bardei 3

1 Assistant Professor, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Lecturer, Department of Biostatistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 MSc Student, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Although several studies have been conducted on online health information seeking behavior and its relationship with health beliefs, there are still gaps in identifying the exact and comprehensive relationships of these factors in Iran. The purpose of this study was to investigate the relationships between health belief model and the intention to search online health information among university students in Ahvaz City, Iran.Methods: In this correlational study, the statistical population consisted of all students who study at universities in Ahvaz City, in the academic year of 2019. To determine the sample size of the research, according to the Cochran formula, 600 students were selected through stratified random sampling method, and using a mixed questionnaire consisted of 6 components and 30 items. The reliability of the questionnaire was 0.886 using Cronbach's alpha coefficient. 527 questionnaires were distributed and the data were analyzed using multivariate regression method.Results: Most of the respondents were in the age group of 21-30 years (55.8%). According to the final analysis, the “perceived benefits” explained 66.8% of the changes in the intention to seek health information. In addition, “perceived severity”, “perceived susceptibility”, and “self-efficacy”, accounted for 24.7%, 17.5%, 14.0% of the variation in intention to seek health information, respectively. However, the relationship between “perceived barriers” and intention to seek health information was not confirmed.Conclusion: Seeking for health information in the Internet is influenced by health beliefs, and the Internet, as the most important and accessible information source, has many benefits for the students; thus, affecting the severity and sensitivity of this stratum to use, adds health information daily. This indicates a relatively high level of awareness among students about improving their health information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Literacy
 • Information Seeking Behavior
 • Students
 1. Bigdeli Z, Hayati Z, Heidari G, Jowkar T. Place of internet in health information seeking behavior: Case of young internet users in Shiraz. Human Info Interact 2016; 3(1): 68-78. [In Persian].
 2. Kim W, Kreps GL, Shin CN. The role of social support and social networks in health information-seeking behavior among Korean Americans: A qualitative study. Int J Equity Health 2015; 14: 40.
 3. Zare-Farashbandi F, Lalazaryan A, Rahimi A, Hasssanzadeh A. The effect of contextual factors on health information seeking behavior of Isfahan diabetic patients. Iran J Nurs Res 2016; 11(1): 76-86. [In Persian].
 4. Marton C. Understanding how women seek health information on the web [PhD Thesis]. Toronto, ON, Canada: University of Toronto; 2011.
 5. Lambert SD, Loiselle CG. Health information seeking behavior. Qual Health Res 2007; 17(8): 1006-19.
 6. Janz NK, Becker MH. The Health Belief Model: A decade later. Health Educ Q 1984; 11(1): 1-47.
 7. McKinley CJ, Ruppel EK. Exploring how perceived threat and self-efficacy contribute to college students’ use and perceptions of online mental health resources. Comput Human Behav 2014; 34: 101-9.
 8. Deng Z, Liu S, Hinz O. The health information seeking and usage behavior intention of Chinese consumers through mobile phones. Information Technology and People 2015; 28(2): 405-23.
 9. Marlow LA, Waller J, Evans RE, Wardle J. Predictors of interest in HPV vaccination: A study of British adolescents. Vaccine 2009; 27(18): 2483-8.
 10. Rosenstock IM. Historical Origins of the Health Belief Model. Health Education Monographs 1974; 2(4): 328-35.
 11. Payton FC. Cultures of participationfor students, by students. Info Systems J 2016; 26(4): 319-38.
 12. Deng Z, Liu S. Understanding consumer health information-seeking behavior from the perspective of the risk perception attitude framework and social support in mobile social media websites. Int J Med Inform 2017; 105: 98-109.
 13. Liao L, Lin YC, Bao M, Cheng R, Bai J, Liu Y, et al. High-speed graphene transistors with a self-aligned nanowire gate. Nature 2010; 467(7313): 305-8.
 14. Shin DH. Ubiquitous Computing Acceptance Model: End user concern about security, privacy and risk. Int J Mob Commun 2010; 8(2): 169-86.
 15. Featherman MS, Pavlou PA. Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective. Int J Hum Comput Stud 2003; 59(4): 451-74.
 16. Kim HS, Ahn J, No JK. Applying the Health Belief Model to college students' health behavior. Nutr Res Pract 2012; 6(6): 551-8.
 17. Bandura A. Health promotion by social cognitive means. Health Educ Behav 2004; 31(2): 143-64.
 18. Sun YL, Hwang H, Hawkins R, Pingree S. Interplay of negative emotion and health self-efficacy on the use of health information and its outcomes. Communic Res 2008; 35(3): 358-81.
 19. Leydon GM, Boulton M, Moynihan C, Jones A, Mossman J, Boudioni M, et al. Cancer patients' information needs and information seeking behaviour: In depth interview study. BMJ 2000; 320(7239): 909-13.
 20. Sun Y. Understanding the acceptance of mobile health services: A comparison and integration of alternative models. J Electron Commer Res 2013; 14(2): 183-200.
 21. Lim S, Xue L, Yen CC, Chang L, Chan HC, Tai BC, et al. A study on Singaporean women's acceptance of using mobile phones to seek health information. Int J Med Inform 2011; 80(12): e189-e202.
 22. Heaston SE. Use of the Internet for self-management of health by healthcare consumers: Application of the health belief model [PhD Thesis]. Minneapolis, MN: Walden University; 2007.
 23. Mou J, Shin D, Cohen J. Health beliefs and the valence framework in health information seeking behaviors. Information Technology and People 2016; 29(4): 876-900.
 24. Habibi A, Adanvar M. Structural equation modelling. Tehran, Iran: Jahad-Daneshgahi Publications; 2017. [In Persian].
 25. Ahadzadeh A, Pahlevan Sharif S, Ong F. Online health information seeking among women: The moderating role of health consciousness. Online Inform Rev 2018; 42(1): 58-72.