نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، توسعه شهری، گروه شهرسازی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، نقشه‌برداری خاک، گروه سنجش از دور و GIS، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، طراحی شهری، گروه شهرسازی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه افزایش جمعیت و به دنبال آن توسعه کالبدی شهرها، موجب کمبود زیرساخت‌ها و خدمات شهری در مناطق جدید شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ﻣﺸﺨﺺ نمودن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺮوم از ﺧﺪﻣﺎت درمانی (منطقه 10 شهر شیراز) و ﻣﻜﺎن‌ﻳﺎﺑﻲ بهینه کاربری برای بیمارستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و با رویکرد شهروند محوری انجام گردید. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز نیز از طرح تفصیلی منطقه به دست آمد. با طراحی پرسش‌نامه، از 10 نفر متخصصان حوزه سلامت و برنامه‌ریزی شهری درخواست شد تا به 3 معیار و 10 زیرمعیار امتیاز دهند و ارجحیت هر کدام از معیارها را مشخص نمایند. به منظور مکان‌یابی بهینه، از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (Geographic Information System) استفاده گردید.یافته‌ها: ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ- درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ شیراز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه است که ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل‌ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ با ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﺑﺮی درمانی مواجه باشند. پس از بررسی معیارها و زیرمعیارها، بهترین موقعیت‌های مکانی جهت احداث بیمارستان پیشنهاد گردید.نتیجه‌گیری: ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﺑﻪ ویژه ﺧﺪﻣﺎت درمانی، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ رعایت گردد. اراضی بایر و زمین‌های اوقافی، نزدیکی به معابر درجه یک و محدوده‌های با تراکم جمعیتی بالاتر، به عنوان موقعیت‌های برتر جهت مکان‌یابی بیمارستان‌ها پیشنهاد شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hospital Site Selection for the Health Management of the Citizens; A Case Study: Zone 10, Shiraz Municipal, Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammdreza Emtehani 1
 • Hadi Abodolazimi 2
 • Hamidreza Shahinifar 3

1 Assistant Professor, Urban Development, Department of Urbanism, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Soil Mapping, Department of Remote Sensing and Geographic Information System (GIS), Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 MSc Student, Urban Design, Department of Urbanism, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, population growth and the consequent physical development of cities have led to a shortage of urban infrastructure and services in new urban areas. The purpose of the present study was to determine the areas deprived of medical services in zone 10, Shiraz municipal, Iran, and to find the optimal locations for use.Methods: The descriptive study was conducted with a citizen-centered approach. The required information was also obtained from the detailed plan of the region. By designing the questionnaire, experts in the field of health and urban planning were asked to rate 3 criteria and 10 sub-criteria, and determine the preference of each criterion. For optimal site selection, hierarchical analysis and geographic information system (GIS) were used.Results: The high concentration of health care use in the center of Shiraz City had caused the northwestern and southeastern regions to face a shortage of medical use. After reviewing the criteria and sub-criteria, the best spatial locations were proposed for the construction of the hospital.Conclusion: The distribution of urban services, especially medical services, must be such that spatial justice is respected. Barren and endowment lands, proximity to first-class passages and densely populated areas, have been suggested as top locations for hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geographic Locations
 • Hospitals
 • Population Health Management
 • Geographic Information Systems
 1. Khakpour B, Khodabakhshi Z, Ebrahimi Ghouzlu MM. Site selection for medical centers, using GIS and analytical hierarchy process (AHP) in district two of Neyshabour City. Journal of Geography and Regional Development 2013; 2(19): 1-20. [In Persian].
 2. Veysi Nab F, Babaei Agdam F, Sadeghieh S, Asadi G. Locating hospitals using weighted linear combination model in GIS environment in Ardabil City. J Health 2015; 6(1): 43-56. [In Persian].
 3. Poorahmad A, Ashlaghi M, Ahar H, Manochehri A, Ramazani M. The location hospitals using Fuzzy Logic combining AHP and TOPSIS environment ARCGIS. Geography and Environmental Planning 2014; 25(2): 1-25. [In Persian].
 4. Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Management and Resources Development. Guidelines Related to Hospital and Hospital Spaces (N. AR 0201). Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2012. [In Persian].
 5. Farjzadeh M, Basirat F. Susceptibility zonation of geological formation against earthquake energy in Shiraz Area using GIS. SGeographical Research Quarterly 2006; 38(55): 59-72. [In Persian].
 6. Ziyari K. Urban land use planning. Tehran, Iran: Yazd University Publications; 1999. [In Persian].
 7. Bagheri F, Dehghan M, Ziaratban M. Selecting the most proper location to construct hospitals and health centers in a city by Genetic Algorithm. Jorjani Biomed J 2018; 5(2): 78-90. [In Persian].
 8. Masoumi M, Piroozi E, Bavafa S, Amini Z. Usage of TOPSIS model in providing a suitable alternative model for hospital construction. Proceedings of the 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development; 2015 Feb 19; Tehran, Iran. [In Persian].
 9. Varesi HR, Sharifi N, Shahsavani MJ. Locating Sanitary- Therapeutic centers using geographic information system (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) (Case study: Najaf Abad city). Health Inf Manage 2015; 11(7): 851-64. [In Persian].
 10. Azizi M. Application of GIS in Location, spatial explanation and network analysis of health centers, case study: Mahabad City [MSc Thesis]. Tabriz Iran: Faculty of Humanities, University of Tabriz; 2004. [In Persian].