نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، مرکز خیریه رادیوتراپی انکولوژی رضا، مشهد، ایران

4 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین و دومین علت مرگ و میر در زنان 35 تا 55 ساله است و دانش بیماران نقش بسزایی در مدیریت این بیماری و کنترل عوارض جانبی ناشی از درمان آن دارد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش دانش، آگاهی و منابع اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی بود.روش بررسی: این مطالعه به صورت پیمایشی در سال 1398 انجام شد. جامعه تحقیق را 190 زن مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی تشکیل داد که طی دو ماه به دو مرکز تخصصی سرطان در مشهد مراجعه کرده بودند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ای معتبر و پایا بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: حدود نیمی از بیماران شرکت‌کننده (2/54 درصد) هدف از شیمی درمانی را بهبودی بیماری می‌دانستند که به عنوان یک درمان کمکی بعد از درمان‌های دیگر به کار می‌رود. بیشتر بیماران دانش لازم را در مورد علت انجام آزمایش خون قبل از شیمی درمانی داشتند و اغلب آن‌ها می‌توانستند نیازهای اطلاعاتی خود را از طریق بروشور برطرف نمایند. بیشترین منبع اطلاعاتی بیماران برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود به ترتیب پزشک و پرستار بود. رعایت بهداشت عمومی (1/82 درصد) و اجتناب از مواجهه با افراد بیمار و مکان‌های شلوغ (1/62 درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین اقدام انجام شده توسط بیماران در طی درمان عنوان شد. بیشترین عوارض مورد انتظار در بین عوارض جانبی ناشی از درمان از دیدگاه بیماران، ریزش مو (6/91 درصد) و خستگی (1/82 درصد) و کمترین عوارض نیز تأثیر بر باروری (5/9 درصد) و کاهش عملکرد کلیه (4/8 درصد) گزارش گردید.نتیجه‌گیری: با وجودی که در بسیاری از موارد دانش بیماران در سطح مناسبی قرار دارد، اما در برخی موارد، به مداخله‌های آموزشی و توانمندسازی بیماران مبتلا نیاز است که از طریق آن می‌توان کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Knowledge, Awareness, and Information Sources of Patients with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Manouchehri-Monazah 1
 • Khalil Kimiafar 2
 • Mojtaba Esmaeili 3
 • Masoumeh Sarbaz 4

1 MSc Student, Health Information Technology, Department of Medical Records and Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Medical Records and Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 MSc, Medical Records, Reza Oncology Radiotherapy Charity Center, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor, Medical Informatics, Department of Medical Records and Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Among the different types of cancers, breast cancer is the most common and the second leading cause of death in women aged 35-55 years. Patients' knowledge has a critical role in cancer management and control of treatment-related adverse events. Therefore, the purpose of the present study was to evaluate the knowledge, awareness, and information sources of patients with breast cancer undergoing chemotherapy.Methods: This survey study was performed in 2019. The study population consisted of 190 women with breast cancer undergoing chemotherapy referred to two specialized cancer centers in Mashhad, Iran, within two months. The research tool was a valid and reliable questionnaire. Data analysis was done using descriptive statistics.Results: Approximately half of the patients in the study (54.2%) considered the goal of chemotherapy to be the cure for the disease, which was used as adjunctive therapy after other treatments. Most patients knew about the cause of the blood test before chemotherapy. Most of them could meet their information needs through the information brochure. The most important source of information for patients to meet their information needs were physicians and nurses, respectively. Observance of public health (82.1%) and avoidance of sick people and crowded places (62.1%) were the most and least prevalent action done by patients during the treatment, respectively. Among the side effects of treatment, patients had the most attitudes about hair loss (91.6%) and fatigue (82.1%), and the least attitudes about the effect on fertility (9.5%) and reduced kidney function (8.4%).Conclusion: Even though in many cases the knowledge of patients is at a good level, but in some cases, some training and empowerment of patients is required. Performing these interventions can improve the quality of life of this group of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Neoplasms
 • Chemotherapy
 • Knowledge
 • Awareness
 1. Zhu J, Ebert L, Xue Z, Shen Q, Chan SW. Development of a mobile application of Breast Cancer e-Support program for women with breast cancer undergoing chemotherapy. Technol Health Care 2017; 25(2): 377-82.
 2. Nematolahi S, Ayatollahi SMT. A comparison of breast cancer survival among young, middle-aged, and elderly patients in southern Iran using Cox and empirical Bayesian additive hazard models. Epidemiol Health 2017; 39: e2017043.
 3. Valli M, Cima S, Fanti P, Muoio B, Vanetti A, Azinwi CN, et al. The role of radiotherapy in elderly women with early-stage breast cancer treated with breast conserving surgery. Tumori 2018; 104(6): 429-33.
 4. Heidari Z, Feizi A. Transcultural adaptation and validation of the Persian version of the breast cancer awareness measure (BCAM) questionnaire. Cancer Med 2018; 7(10): 5237-51.
 5. Rico TM, Dos Santos MK, Fernandes VP, Madruga SW, Noguez PT, Barcelos CRG, et al. Text messaging (SMS) helping cancer care in patients undergoing chemotherapy treatment: A pilot study. J Med Syst 2017; 41(11): 181.
 6. Keklikoglou I, Cianciaruso C, Guc E, Squadrito ML, Spring LM, Tazzyman S, et al. Chemotherapy elicits pro-metastatic extracellular vesicles in breast cancer models. Nat Cell Biol 2019; 21(2): 190-202.
 7. Zhang Y, Kwekkeboom K, Petrini M. Uncertainty, self-efficacy, and self-care behavior in patients with breast cancer undergoing chemotherapy in China. Cancer Nurs 2015; 38(3): E19-E26.
 8. Nasi G, Cucciniello M, Guerrazzi C. The role of mobile technologies in health care processes: the case of cancer supportive care. J Med Internet Res 2015; 17(2): e26.
 9. Huynh TK, Trovato JA. Assessment of patients' knowledge and management of chemotherapy-related adverse effect. J Hematol Oncol Pharm 2014; 4(4): 122-7.
 10. Samiei Siboni F, Anoosheh M, Alhani F. The study of the effects of group counseling on symptom scales of QOL of patients with breast cancer undergoing chemotherapy. Iran J Breast Dis 2010; 3(1-2): 28-39. [In Persian].
 11. Coolbrandt A, Van den Heede K, Jans E, Laenen A, Verslype C, Wildiers H, et al. The Leuven questionnaire on patient knowledge of chemotherapy (L-PaKC): Instrument development and psychometric evaluation. Eur J Oncol Nurs 2013; 17(4): 465-73.
 12. Traeger L, Greer JA, Fernandez-Robles C, Temel JS, Pirl WF. Evidence-based treatment of anxiety in patients with cancer. J Clin Oncol 2012; 30(11): 1197-205.
 13. Krzyzanowska MK, Treacy J, Maloney B, Lavino A, Jacobson JO. Development of a patient registry to evaluate hospital admissions related to chemotherapy toxicity in a community cancer center. J Oncol Pract 2005; 1(1): 15-9.
 14. van der Molen B, Hutchison G. Learning to live with cancer: the UK experience of a European patient education and support programme. Eur J Cancer Care (Engl) 1999; 8(3): 170-3.
 15. Lang K, Menzin J, Earle CC, Jacobson J, Hsu MA. The economic cost of squamous cell cancer of the head and neck: findings from linked SEER-Medicare data. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 130(11): 1269-75.
 16. Hammick M, Tutt A, Tait DM. Knowledge and perception regarding radiotherapy and radiation in patients receiving radiotherapy: a qualitative study. Eur J Cancer Care (Engl) 1998; 7(2): 103-12.
 17. Radha A, Namrata O. Knowledge and practice on oral care among the patients receiving chemotherapy. Am J Cancer Prev
 18. ; 2(1): 9-13.
 19. Moosavi S, Asri M. Educational requirements of patients with cancer during chemotherapy and radiotherapy for their self-care. J Babol Univ Med Sci 2003; 5(1): 17-20. [In Persian].
 20. Almohammadi A, Alqarni A, Alraddadi R, Alzahrani F. Assessment of patients' knowledge in managing side effects of chemotherapy: Case of King Abdul-Aziz University Hospital. J Cancer Educ 2020; 35(2): 334-8.
 21. Mandal R, Bhurtel R. Knowledge on management of chemotherapy related side-effects among cancer patients. International Journal of Nursing Research and Practice 2017; 4(2): 10-5.
 22. Williams SA, Schreier AM. The effect of education in managing side effects in women receiving chemotherapy for treatment of breast cancer. Oncol Nurs Forum 2004; 31(1): E16-E23.
 23. Chan HK, Ismail S. Side effects of chemotherapy among cancer patients in a Malaysian General Hospital: Experiences, perceptions and informational needs from clinical pharmacists. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(13): 5305-9.
 24. Kimiafar K, Sarbaz M, Shahid SS, Esmaeili M, Javame GZ. Breast cancer patients' information needs and information-seeking behavior in a developing country. Breast 2016; 28: 156-60.
 25. Wittmann E, Beaton C, Lewis WG, Hopper AN, Zamawi F, Jackson C, et al. Comparison of patients' needs and doctors' perceptions of information requirements related to a diagnosis of oesophageal or gastric cancer. Eur J Cancer Care (Engl) 2011; 20(2): 187-95.
 26. Alamanou GD, Balokas AS, Fotos VN, Patiraki E, Brokalaki H. Information needs of cancer patients: Validation of the Greek Cassileth's Information Styles Questionnaire. Eur J Oncol Nurs 2016; 20: 49-57.
 27. Muusses LD, van Weert JC, van DS, Jansen J. Chemotherapy and information-seeking behaviour: Characteristics of patients using mass-media information sources. Psychooncology 2012; 21(9): 993-1002.
 28. Murchison S, Soo J, Kassam A, Ingledew PA, Hamilton S. Breast cancer patients' perceptions of adjuvant radiotherapy: An assessment of pre-treatment knowledge and informational needs. J Cancer Educ 2019.
 29. Levinson W. Physician-patient communication. A key to malpractice prevention. JAMA 1994; 272(20): 1619-20.
 30. Littlechild SA, Barr L. Using the Internet for information about breast cancer: A questionnaire-based study. Patient Educ Couns 2013; 92(3): 413-7.