نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‌‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و کارشناس علم‌سنجی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

4 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی، از جمله شاخص‌های علم‌سنجی است که جهت ارزیابی انتشارات علمی استفاده می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus بود.روش بررسی: این مطالعه با استفاده از روش‌های علم سنجی و شاخص‌های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی انجام ‌شد. همچنین، از تحلیل شبکه‌های اجتماعی جهت ترسیم شبکه هم‏نویسندگی استفاده‌ گردید. جامعه آماری شامل تمام مقالات بیماری‌های ایسکمیک قلبی ایران در پایگاه Scopus طی بازه زمانی سال‌های 2008 تا 2017 بود. نرم‌افزارهای Bibexcel، Pajek و Vosviewer به‌ منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده‏ها مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: شاخص‌های نفوذ اجتماعی نشان داد که میانگین مرکزیت رتبه بیماری‌های ایسکمیک قلبی در ایران 084/104، میانگین مرکزیت بینابینی 061/0 و میانگین مرکزیت نزدیکی 258/0 بود. بر اساس داده‌های مربوط به شاخص‌های نفوذ فکری، شاخص‌های H، G و HC به ترتیب 85، 167 و 62 گزارش گردید.نتیجه‌گیری: با وجود کیفیت نه‌ چندان قابل ‌قبول انتشارات ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی، کمیت انتشارات قلمرو مذکور رو به رشد می‌باشد، اما میزان همکاری علمی مطلوب نیست. انجام مطالعات علم‏سنجی در قلمروهای علوم پزشکی با استفاده از شاخص‏هایی مانند نفوذ فکری و اجتماعی و انتشار نتایج آن موجب می‌شود که پژوهشگران از وضعیت واقعی و جایگاه رشته تخصصی خود آگاهی یابند. آگاهی از نتایج چنین مطالعاتی، محققان را با دانشمندان اثربخش بین‏المللی آشنا می‌کند و زمینه‏های همکاری‌های علمی و انتشار مقالات اثربخش‏تر را فراهم می‏آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Scientific Publications of Iranian Researchers in the Field of Myocardial Ischemia Diseases Based on the Indicators of Ideational Influence and Social Influence

نویسندگان [English]

 • Molkey Rezaei-Haghighi 1
 • Farshid Danesh 2
 • Khadijeh Shabankareh 3
 • Ali Hamidi 4

1 MSc Student, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Information Management Research Department. Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), Shiraz, Iran

3 PhD Student, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND Scientometrics Expert, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

4 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Medical Library and Information Sciences, School of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Introduction: Ideational influence and social influence are among the indicators of scientometrics used to evaluate scientific publications. This study aimed to evaluate and analyze the scientific publications of Iranian researchers in the field of myocardial ischemic diseases indexed in the Scopus citation database.Methods: The present applied study was conducted through the scientometrics indicators of ideational and social influence. This study also employed the social network analysis to depict a co-author network. The statistical population included 6908 Iranian articles in the field of myocardial ischemic diseases in Scopus database from 2008 to 2017. Bibexcel, Pajek, and Vosviewer were used to analyze the data.Results: Indicators of social influence showed that the average degree of the centrality of myocardial ischemic diseases in Iran was 104.084, the average of the betweenness centrality was 0.061, and the average of the closeness centrality was 0.258. Analysis of the data related to the indicators of intellectual influence revealed that the H, G, and HC indices were 85, 62, and 167, respectively.Conclusion: Despite the fact that quality of publications in the field of myocardial ischemic diseases in Iran is not acceptable, the number of publications in this field is growing. The level of scientific collaboration is not acceptable as well. Conducting scientometrics studies in various fields of medical sciences using indicators such as ideational influence and social influence, and publicizing the results can make medical scientists aware of the real situation and position of their specialty around the world. Awareness of the results of scientific collaboration studies as well as the researchers’ studies introduces active and productive international scientists in the fields of scientific collaboration and the publication of more useful articles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myocardial Ischemia
 • Researchers
 • Social Influence
 • Ideational Influence
 • Centrality Indices
 • Scientometrics
 • Iran
 1. WHO CVD Risk Chart Working Group. World Health Organization cardiovascular disease risk charts: Revised models to estimate risk in 21 global regions. Lancet Glob Health 2019; 7(10): e1332-e1345.
 2. Zakerimoghadam M, Ebrahimi S, shahsavari H, Haghani H. The effect of self-management program after discharging on therapeutic adherence in patient with ischemic heart disease. Iran J Nurs Res 2016; 11(1): 17-24. [In Persian].
 3. Yazdani K, Nejat S, Rahimi-Movaghar A, Ghalichee L, Khalili M. Scientometrics: Review of concepts, applications, and indicators. Iran J Epidemiol 2015; 10(4): 78-88. [In Persian].
 4. Soheili F, Sharif Moghaddam H, Mousavi Chelak A, Khasseh A. The most influential researchers in iMetrics: A compound look at influence indicators. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2015; 49(1): 23-54. [In Persian].
 5. Wang T, Zhang Q, Liu Z, Liu W, Wen D. On social computing research collaboration patterns: a social network perspective. Front Comput Sci 2012; 6(1): 122-30.
 6. Zandian F, Moradian A, Hasanzadeh M. Analyzing scientific collaboration among Iranian medical researchers using social network indicators. Journal of Scientometrics 2019; 5(1): 99-116. [In Persian].
 7. Khasseh AA, Soosaraei M, Fakhar M. Cluster analysis and mapping of Iranian researchers in the field of parasitology: With an emphasis on the co-authoreship indicators and h index. Iran J Med Microbiol 2016; 10(2): 63-74.
 8. Ugolini D, Puntoni R, Perera FP, Schulte PA, Bonassi S. A bibliometric analysis of scientific production in cancer molecular epidemiology. Carcinogenesis 2007; 28(8): 1774-9.
 9. Hasanzadeh P, Isfandyari-Moghaddam A, Soheili F, Mousavi Chelak A. Global research of chronic heart failure. J Guilan Univ Med Sci 2017; 26(103): 72-82. [In Persian].
 10. Badar K, Hite JM, Badir YF. Examining the relationship of co-authorship network centrality and gender on academic research performance: The case of chemistry researchers in Pakistan. Scientometrics 2013; 94(2): 755-75.
 11. Hasanzadeh P, Isfandyari-Moghaddam A, soheili f. Co-authorship and the re-lationship between so-cial influ-ence and the extent of effec-tiveness and productivi-ty of re-searchers in domain of chronic cardiovas-cular failure. Journal of Scientometrics 2018; 4(8): 143-60. [In Persian].
 12. Esmaeilpour Bandboni M, Alizadeh I, Yekta Kooshali MH, Ramezani A. Scientometric analysis of radiology, nuclear medicine and medical imaging publications of Iran in the Web of Science and Scopus Databases. J Paramed Sci 2018; 9(1): 21-8.
 13. Parvin S, Panahi S, Hoseini A. Global comparative analysis of the Iranian Research literature in the field of social networks in Scopus. Proceedings of the 4th International Conference on Web Research; 2018 Apr 25-26; Tehran, Iran.
 14. Navidi F, Mansourian Y. An introduction to altmetrics: Alternative indicators to explore the impact of research with an emphasis on the social web. Journal of Scientometrics 2015; 1(1): 1-20.
 15. Mohammadian S, Negahban MB. Measurement research in information science. Shiraz, Iran: Hamara Publications; 2014. [In Persian].
 16. Schotten M, el Aisati M, Meester W, Steiginga S, Ross C. A brief history of Scopus: The World’s largest abstract and citation database of scientific literature. In: Cantu-Ortiz F, editor. Research analytics: Boosting University Productivity and Competitiveness through Scientometrics. Boca Raton, FL: CRC Press; 2017. p. 31-58.
 17. Baas J, Schotten M, Plume A, Cote G, Karimi R. Scopus as a curated, high-quality bibliometric data source for academic research in quantitative science studies. Quantitative Science Studies 2020; 1(1): 377-86.
 18. Fonseca BPFE, Sampaio RB, Fonseca MVA, Zicker F. Co-authorship network analysis in health research: Method and potential use. Health Res Policy Syst 2016; 14(1): 34.
 19. Wu W, Xie Y, Liu X, Gu Y, Zhang Y, Tu X, et al. Analysis of scientific collaboration networks among authors, institutions, and countries studying adolescent myopia prevention and control: A review article. Iran J Public Health 2019; 48(4): 621-31.
 20. Faramarz S, Farideh O. Concepts of centrality and density in scientific and social networks. National Studies on Librarianship and Information Organization 2013; 24(3): 92-108. [In Persian].
 21. Jacobs D, Pichappan P. Research collaborations and scientific productivity among the research universities in South Africa. Proceedings of the International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics and 7th COLLNET Meeting; 2006 May 10-12; Nancy, France.
 22. Hariri N, Nikzad M. Co-authorship networks of Iranian articles in library and information science, psychology, management and economics in ISI during 2000-2009. Iranian Journal of Information Processing and Management 2011; 26(4): 825-844. [In Persian].
 23. Erfanmanesh MA. The impact of international research collaboration on the quality of scholarly output of Tehran University of Medical Sciences. J Health Adm 2017; 20(69): 42-56. [In Persian].
 24. Soheili F, Sharif Moghaddam H, Mousavi Chelak A, Khasseh AA. An evaluation of iMetric studies through the scholarly influence model. Iranian Journal of Information Processing and Management 2016; 32(1): 25-50. [In Persian].