نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه بیماری‌های غیر واگیر مانند بیماری‌های قلبی- عروقی، علت اصلی مرگ زودهنگام در سراسر جهان به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی و هزینه انواع اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری‌های قلبی- عروقی در بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان طی سال‌های 96-1390 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با استفاده از اطلاعات سازمان بیمه سلامت استان اصفهان انجام گردید. پس از تعیین لیست اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری‌های قلبی- عروقی، اطلاعات فراوانی و هزینه این اقدامات به صورت فایل Excel استخراج شد.یافته‌ها: فراوانی و هزینه کل اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری‌های قلبی- عروقی در بازه زمانی 7 ساله با روندی افزایشی به ترتیب 751421 اقدام و 251670136936 ریال بود. سرانه تعداد کل اقدامات نیز از حدود 19 اقدام به ازای هر 1000 نفر از بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان، به حدود 115 اقدام به ازای هر 1000 نفر از این بیمه شدگان افزایش داشته است. همچنین، هزینه سرانه این اقدامات از 24/1733815 ریال به ازای هر 1000 نفر از بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان به 10/46130235 ریال به ازای هر 1000 نفر از این بیمه شدگان رسیده است.نتیجه‌گیری: با توجه به این که فراوانی و هزینه‌های اقدامات سرپایی تشخیصی بیماری‌های قلبی- عروقی در بیمه شدگان بیمه سلامت استان اصفهان طی سال‌های 96-1390 به ترتیب 8/6 و 5/29 برابر شده است، اصلاح نظام پرداخت و پیشگیری و کنترل مؤثر بیماری‌های قلبی- عروقی باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Trend of Frequency and Cost of Various Outpatient Diagnostic Procedures for Cardiovascular Diseases in Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Ghasemirad 1
 • Reza Rezayatmand 2
 • Farzaneh Mohammadi 2

1 MSc Student, Health Economics, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Non-communicable diseases such as cardiovascular diseases are the main cause of death worldwide today. The aim of this study was to determine the frequency and cost of various outpatient diagnostic procedures for cardiovascular diseases insured with the Health Insurance Organization in Isfahan Province, Iran, during the years 2011-2017.Methods: This was a descriptive-analytical study on the data of the Health Insurance Organization of Isfahan Province. After defining the list of outpatient diagnostic procedures for cardiovascular diseases, the information on the frequency and cost of these procedures were extracted in the form of an Excel file.Results: The total frequency and cost of outpatient diagnostic procedures for cardiovascular diseases over a period of 7 years were 751,421 procedures and 251,670,136,936 Iranian Rials (IRR), respectively. The per capita frequency of total procedures increased from about 19 procedure per thousand to about 115 procedure per thousand of the insured individuals of the Health Insurance Organization of the Isfahan Province. In addition, the per capita cost of these procedures increased from 1,733,815.24 to 46,130,235.10 IRR per thousand individuals.Conclusion: As the frequency and costs of outpatient diagnostic procedures for cardiovascular diseases of insured individuals of the Health Insurance Organization of the Isfahan province respectively raised 6.8 and 29.5 times during 2011-2017, the payment system reforms and prevention and effective control of cardiovascular diseases should be considered by policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiovascular Diseases
 • Cost
 • Frequency
 • Iran (Isfahan)
 1. World Health Organization. Noncommunicable diseases: Progress monitor 2020. Geneva, Switzerland: WHO; 2020.
 2. World Health Organization. Global health estimates 2016: Deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000-2016. Geneva, Switzerland: WHO; 2018.
 3. Habib SH, Saha S. Burden of non-communicable disease: Global overview. Diabetes Metab Syndr 2010; 4(1): 41-7.
 4. World Health Organization. Burden of noncommunicable diseases in the Eastern Mediterranean Region [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: https://www.emro.who.int/noncommunicable-diseases/publications/burden-of-noncommunicable-diseases-in-the-eastern-mediterranean-region.html
 5. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva, Switzerland: WHO; 2014.
 6. Mayer-Foulkes DA. A survey of macro damages from non-communicable chronic diseases: Another challenge for global governance. Global Economy Journal 2011; 11(1): 1850220.
 7. Nikolic IA, Stanciole AE, Zaydman M. Chronic emergency: Why NCDs matter. Health, Nutrition and Population (HNP) discussion paper. Washington, DC: World Bank; 2011.
 8. Mendoza-Herrera K, Pedroza-Tobias A, Hernandez-Alcaraz C, Avila-Burgos L, Aguilar-Salinas CA, Barquera S. Attributable burden and expenditure of cardiovascular diseases and associated risk factors in mexico and other selected mega-countries. Int J Environ Res Public Health 2019; 16(20): 4041.
 9. Bloom D, Cafiero E, Jane-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom L, Fathima S, et al. The Global Economic Burden of Non-Communicable Diseases: Geneva, Switzerland: World. Economic Forum; 2011.
 10. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) [Online]. [cited 2017 May 17]; Available from: URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
 11. World Health Organization. Cardiovascular Diseases. The Problem. [Online]. [cited 2020]; Available from: URL: https://www.who.int/nmh/publications/fact_sheet_cardiovascular_en.pdf?ua=1
 12. Naghavi M, Shahraz S, Bhalla K, Jafari N, Pourmalek F, Bartels D, et al. Adverse health outcomes of road traffic injuries in Iran after rapid motorization. Arch Iran Med 2009; 12(3): 284-94.
 13. Namazi SA, Saeedi MS, Sharifi F, Fadayevatan R, Nabavizadeh F, Delavari A, et al. The most prevalent causes of deaths, DALYs, and geriatric syndromes in Iranian elderly people between 1990 and 2010: Findings from the Global Burden of Disease study 2010. Arch Iran Med 2015; 18(8): 462-79.
 14. World Health Organization. Noncommunicable diseases country profiles 2014. Geneva, Switzerland: WHO; 2014.
 15. Sarraf-Zadegan N, Boshtam M, Malekafzali H, Bashardoost N, Sayed-Tabatabaei FA, Rafiei M, et al. Secular trends in cardiovascular mortality in Iran, with special reference to Isfahan. Acta Cardiol 1999; 54(6): 327-33.
 16. Ferdosi M, Mohammadi SF, Aghdak P, Moradi R, Mofid M, Rejalian F, et al. Death portrait of Isfahan province in years 2007-2011. Int J Prev Med 2016; 7: 96.
 17. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, Addolorato G, Ammirati E, Baddour LM, et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990-2019: Update from the GBD 2019 Study. J Am Coll Cardiol 2020; 76(25): 2982-3021.
 18. Toth PP, Danese M, Villa G, Qian Y, Beaubrun A, Lira A, et al. Estimated burden of cardiovascular disease and value-based price range for evolocumab in a high-risk, secondary-prevention population in the US payer context. J Med Econ 2017; 20(6): 555-64.
 19. Raghfar H, Sargazi N, Mehraban S, Akbarzadeh M A, Vaez Mahdavi M R, Vahdati Manesh Z. The economic burden of coronary heart disease in Iran: A bottom-up approach in 2014. J Ardabil Univ Med Sci 2018; 18(3): 341-56. [In Persian].
 20. Tarride JE, Lim M, DesMeules M, Luo W, Burke N, O'Reilly D, et al. A review of the cost of cardiovascular disease. Can J Cardiol 2009; 25(6): e195-e202.
 21. Wang S, Petzold M, Cao J, Zhang Y, Wang W. Direct medical costs of hospitalizations for cardiovascular diseases in Shanghai, China: Trends and projections. Medicine (Baltimore) 2015; 94(20): e837.