نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تاکنون فن‌آوری‌های زیادی به جهان کتابخانه‌ها وارد شده‌اند و برای کتابداران ضروری است تا بدانند چگونه این ابزارها را برای ارتقای بیشتر خدمات کتابخانه استفاده نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، استخراج مؤلفه‌های فن‌آوری واقعیت‌ افزوده جهت استفاده مؤثر در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و ارایه مدلی جهت توسعه کارایی کتابخانه‌ها بود.روش‌ بررسی: این مطالعه از نظر رویکرد، کیفی بود و طبق نظریه برخاسته از داده‌ها انجام شد. مشارکت‌کنندگان را 20 نفر از خبرگان حوزه واقعیت ‌افزوده تشکیل دادند. داده‌ها بر اساس مصاحبه نیمه ‌ساختار یافته و عمیق جمع‌آوری گردید و تا زمان اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها پس از کدگذاری باز، شکل‌گیری مقولات و طبقات اصلی، در قالب مدل ارایه شد.یافته‌ها: 14 مقوله شامل «تقویت آموزش، بهبود سواد اطلاعاتی کاربران، جستجوی منابع، هدایت کاربر، بازی‌وارسازی، اشتراک دانش در شبکه‌های پژوهشی، تعیین موقعیت مکانی کاربر، عدالت آموزشی، مدیریت منابع، استغنای محتوای منابع، ارایه خدمات نوین، کمک به افراد کم‌توان، صرفه‌جویی اقتصادی و بهبود حرفه‌ای فعالیت کتابداران» استخراج گردید.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از فن‌آوری واقعیت ‌افزوده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای دستیابی به کتابخانه‌های نسل 4، حایز اهمیت است. کتابخانه‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح، استفاده از فن‌آوری و غنی‌سازی محتوای منابع، کاربران زیادی را جذب نمایند. کاربرد فن‌آوری واقعیت ‌افزوده در راستای کمک به مدیریت کتابخانه، بهبود فعالیت حرفه‌ای کتابداران و کاربران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Augmented Reality in the Libraries of Iranian Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Maliheh Dalili-Saleh 1
 • Maryam Salami 2
 • Faramarz Soheili 3
 • Soraya Ziaei 3

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: So far, many technologies have entered the world of libraries, and it is essential for librarians to know how to employ these tools to enhance library services. This study aimed to extract the components of augmented reality (AR), and to present a model for the use of it in the libraries of universities of medical sciences.Methods: This study adopted a qualitative approach, had an applied goal, and was based on data theory. The participants comprised 20 experts of AR, and the data were collected based on in-depth, semi-structured interviews until achieving theoretical saturation. A model was proposed after open coding and the formation of the main categories.Results: The category of application included strengthening education, promoting user’s information literacy, finding resources, user guidance, gamification, knowledge sharing, educational justice, helping management, enriching resources, providing new services, helping individuals with disabilities, promoting the professionalism of librarians, and economic savings.Conclusion: The results of this study seem to be essential for achieving fourth-generation libraries. Libraries can attract many users by implementing the right policies, using technology, and enriching the content of resources. AR is employed to help library management, improve the professional activities of librarians, and users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Augmented Reality
 • Libraries
 1. Khorasanchi M, Babolhavaeji F, Fattahi R, Hariri N, Nooshinfard F. The impact of industrial revolutions on the evolution of public libraries: Platform library realization in the Fourth Industrial Revolution. Library and Information Sciences 2020. [In Persian].
 2. Madhusudhan M. Marketing of library and information services and products in university libraries: A case study of GOA university library. Library Philosophy and Practice. Library Philosophy and Practice 2008; 175. [In Persian].
 3. Shahmoradi L, Almasi S, Mehraban Far M. Diagnosis and Treatment of Diseases in Virtual Environment. Journal of Modern Medical Information Sciences 2017; 3(1): 56-66. [In Persian].
 4. Ebrahimi-Darche E. Virtual reality and augmented reality in library. Kitabdar 2017; 3(4). [In Persian].
 5. Arroyo-Vazquez N. Experiences of augmented reality in libraries: State of the issue. Bid-textos universitaris de biblioteconomia i documentacio 2016; (36): 12-27. [In Spanish].
 6. LeMire S, Graves SJ, Hawkins M, Kailani S. Libr-AR-y tours: Increasing engagement and scalability of library tours using augmented reality. College & Undergraduate Libraries 2018; 25(3): 261-79.
 7. Wolf S, Buttner S. Mobile anwendungen in bibliotheken. Bibliotheksdienst 2015; 49(1): 14-21.
 8. Freyberg L, Wolf S. Dienstleistungen einer SmART Library-Anwendungspotentiale von Augmented Reality in Bibliotheken. Medienproduktion-Online-Zeitschrift fur Wissenschaft und Praxis 2016; (9): 11-5. [In German].
 9. Umlauf EJ, Piringer H, Reitmayr G, Schmalstieg D. ARLib: The augmented library. Proceedings of the 1st IEEE International Augmented Reality Toolkit Workshop. 2002 Sep. 29; Darmstadt, Germany.
 10. Arroyo-Vazquez N. Using augmented reality in libraries: State of the art. BiD 2016; 36.
 11. Chiang CW, Liu YH, Wang CP. An elderly assistive device substitutes for traditional online library catalogs. The Electronic Library 2019; 38(2): 223-37.
 12. Ghanbarpour S. Needs assessment and feasibility study of using augmented reality technology in university libraries: Perspectives of experts working in the central libraries of public universities in Tehran [MSc Thesis]; Tehran, Iran: Alzahra University; 2014. [In Persian].
 13. Alikhani P, Rezaei Zadeh M, Haji Zeinolabedini M, Vahidiasl M. Identifying the Impact of Augmented Reality on Library Services. Library and Information Research Journal 2019; 8(2): 355-70. [In Persian].
 14. Momeni S. Study of the main components in designing augmented reality software and library software and evaluation of existing augmented reality software based on these components [MSc Thesis]; Tehran, Iran: Shahid Beheshti University; 2019. [In Persian].
 15. Di Serio A, Ibanez MB, Kloos CD. Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education 2013; 68: 586-96.
 16. Chang CC. Library mobile applications in university libraries. Library Hi Tech 2013; 31(3): 478-92.
 17. Lee J. A grounded theory: Integration and internalization in ERP adoption and use [Thesis]; Lincoln, Nebraska: University of Nebraska; 2001.
 18. Lee R, Tien S. Augmented reality game system design for stroke rehabilitation application. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks; 2012 July 24-26; Phuket, Thailand.
 19. Baumgartner-Kiradi B, Haberler M, Zeiller M. Potential of augmented reality in the library [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: http://ceur-ws.org/Vol-2299/paper4.pdf
 20. Massis B. Using virtual and augmented reality in the library. New Library World 2015; 116(11/12): 796-9.
 21. Hahn J. Mobile augmented reality applications for library services. New Library World 2012; 113(9/10): 429-38.
 22. Gracanin D, Ciambrone A, Tasooji R, Handosa M. Mixed library-bridging real and virtual libraries. Proceedings of the International Conference on Virtual, Augmented and Mixed Reality; 2017 Jul 9; Springer, Cham.
 23. Fujiuchi K, Riggie J. Academic library collections in the age of extended reality (XR). Collect Manag 2019; 44(2-4): 296-303.
 24. Santos C, Araujo T, Morais J, Meiguins B. Hybrid approach using sensors, GPS and vision based tracking to improve the registration in mobile augmented reality applications. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering 2017; 12(4): 117-30.
 25. Brinkman B. Willing to be fooled: Security and autoamputation in augmented reality. Proceedings of the IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality-Arts, Media, and Humanities (ISMAR-AMH); 5-8 Nov. 2012; Atlanta, GA.
 26. Glaser B, Strauss A. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. London, UK: Routledge; 1967.
 27. Bhattacharya A. Augmented Reality applications in modern day library: A study. The Journal of Indian Library Association 2018; 54(4): 189-94.
 28. Okunlaya R, Abdullah NS, Alias RA. Augmented reality in library services: A panacea to achieving education and learning. Proceedings of the 4th International Conference of Reliable Information and Communication Technology; 2019 Sep. 22-23; Johor-Malaysia, Malaysia.
 29. Shatte A, Holdsworth J, Lee I. Mobile augmented reality based context-aware library management system. Expert Systems with Applications 2014; 41(5): 2174-85.
 30. Klopfer E, Squire K, Jenkins H. Environmental detectives: PDAs as a window into a virtual simulated world. Proceedings of the IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education; 2002 Aug. 30; Vaxjo, Sweden.
 31. Frost M, Goates MC, Cheng S, Johnston J. Virtual reality: A survey of use at an academic library. Information Technology and Libraries 2020; 39(1): 1-12.
 32. Lu J. Mobile augmented reality technology for design and implementation of library document push system. J Real Time Image Process 2021; 18: 283-93.
 33. Armstrong G, Hodgson J, Manista F, Ramirez M. The SCARLET Project: Augmented reality in special collections. SCONUL focus 2012; 54: 52-7.
 34. Huang TC, Chen CC, Chou YW. Animating eco-education: To see, feel, and discover in an augmented reality-based experiential learning environment. Comput Educ 2016; 96: 72-82.
 35. Nicholson D. Augmented reality grows up. Eng Technol 2013; 8(4): 32-5.
 36. Prit Kaur D, Mantri A, Horan B. Design implications for adaptive augmented reality based interactive learning environment for improved concept comprehension in engineering paradigms. Interactive Learning Environments 2019; 1-19.
 37. Alalwan N, Cheng L, Al-Samarraie H, Yousef R, Ibrahim Alzahrani A, Sarsam SM. Challenges and prospects of virtual reality and augmented reality utilization among primary school teachers: A developing country perspective. Studies in Educational Evaluation 2020; 66: 100876.
 38. Rendon F. How innovation and technology are shaping libraries of today [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://www.huffpost.com/entry/how-innovation-and-techno_b_5244601
 39. Chen CM, Tsai YN. Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools. Comput Educ 2012; 59(2): 638-52.
 40. Valenti S, Lund B, Wang T. Virtual Reality as a Tool for student orientation in distance education programs. Information Technology and Libraries 2020; 39(2): 1-12.
 41. Esposo-Betan MS, Santos JF. Advantages and challenges of using augmented reality for library orientations in an academic/research library setting [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2199&context=iatul
 42. Nakhoda M, Torkaman A. The use of smartphones and the necessary infrastructure in the services of libraries and information centers. Proceedings of the 1st National Conference on Human Interaction and Information; 2014 Oct. 29; Tehran, Iran. [In Persian].
 43. Wake N, Nussbaum JE, Elias MI, Nikas CV, Bjurlin MA. 3D printing, augmented reality, and virtual reality for the assessment and management of kidney and prostate cancer: A systematic review. Urology 2020; 143: 20-32.