نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آمار ریاضی، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، گروه مدیریت اجرایی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: صنعت سلامت در سال‌های اخیر با اجرای پرونده الکترونیک سلامت EHR (Electronic Health Record)، باعث ایجاد تغییرات شگرفی در اجرای خدمات خود شده است و متخصصان بر این باور هستند که بهره‌گیری کامل از EHRs، بهترین راه بهبود کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی می‌باشد و کاهش اشتباهات پزشکی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش EHR در ارایه خدمات مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان نجف‌آباد انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و جامعه آماری آن شامل دریافت‌کنندگان خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف‌آباد بود که 400 نفر با استفاده از جدول Morgan به روش در دسترس انتخاب شدند و سرعت ارایه خدمات و زمان انتظار برای آن‌ها به روش کاغذی و الکترونیک ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: مقایسه ثبت خدمات کاغذی و الکترونیک نشان داد که با اجرای EHR، تغییری در سرعت ارایه خدمات حاصل نشد، اما باعث افزایش زمان انتظار گردیده است.نتیجه‌گیری: دو عامل «سرعت ارایه خدمات و زمان انتظار»، نقشی اساسی در رضایت دریافت‌کنندگان خدمات دارد و اجرای EHR، در سرعت ارایه خدمات تغییری ایجاد نکرده، اما باعث افزایش زمان انتظار شده است. بنابراین، لازم است برنامه‌ریزی‌های لازم در مورد کاهش زمان انتظار انجام شود تا رضایت دریافت‌کنندگان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Role of Electronic Health Records in Quality of Services of Health Centers in Najafabad City, Iran

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Hojati 1
 • Vajiheh Hojati 2
 • Asadolah Shams 3

1 MSc, Mathematical Statistics, Department of Statistics, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc, Executive Management, Department of Executive Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Health Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the implementation of electronic health records has caused great changes in the implementation of health industry services. Experts believe that use of electronic health records is the appropriate way to improve the quality of health services and reduce medical faults. Accordingly, this study endeavored to determine the role of electronic health records in quality of services of health centers in Najafabad City, Iran.Methods: This observational study was cross-sectional in terms of time. The population included the recipients of Najafabad health network services. 400 individuals were selected via Morgan table, and the quality (accuracy) of services, speed of service delivery, waiting time, and service continuity (percentage of services provided) were recorded for them in paper and electronically. Data were analyzed using t and ANOVA tests.Results: The comparison of paper and electronic services revealed that with the implementation of electronic health records, there had been no change in the speed of service delivery and continuity; however, it reduced the quality (accuracy) of the services provided and increased the waiting time for receiving services.Conclusion: The two factors of speed of service delivery and waiting time have fundamental role in the satisfaction of service recipients; the implementation of electronic health records has not changed speed of service delivery, but has increased waiting time. Plans should be made to reduce waiting time and increase recipient satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Services
 • Electronic Health Records
 • Community Health Centers
 1. Derakhshani J, Vahedi M. Evaluating the effectiveness of hospital information system [HIS] (Case study: Tabriz Teaching Hospitals). Depiction of Health 2015; 6(2): 1-7. [In Persian].
 2. Mirani N, Ayatollahi H, Haghani H. A survey on barriers to the development and adoption of electronic health records in Iran. J Health Adm 2013; 15(50): 65-75. [In Persian].
 3. Safdari R, Torabi M. Electronic health. Tehran Iran: Secretariat of the High Information Council; 2011. [In Persian].
 4. Baumann LA, Baker J, Elshaug AG. The impact of electronic health record systems on clinical documentation times: A systematic review. Health Policy 2018; 122(8): 827-36.
 5. Chao CA. The impact of electronic health records on collaborative work routines: A narrative network analysis. Int J Med Inform 2016; 94: 100-11.
 6. Hayrinen K, Saranto K, Nykanen P. Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: A review of the research literature. Int J Med Inform 2008; 77(5): 291-304.
 7. Perry JJ, Sutherland J, Symington C, Dorland K, Mansour M, Stiell IG. Assessment of the impact on time to complete medical record using an electronic medical record versus a paper record on emergency department patients: A study. Emerg Med J 2014; 31(12): 980-5.
 8. Colleti Junior J, Andrade AB, Carvalho WB. Evaluation of the use of electronic medical record systems in Brazilian intensive care units. Rev Bras Ter Intensiva 2018; 30(3): 338-46.
 9. Kruse CS, Stein A, Thomas H, Kaur H. The use of electronic health records to support population health: A systematic review of the literature. J Med Syst 2018; 42(11): 214.
 10. Jafari H, Ranjbar M, Amini Rarani M, Hashemi FS, Bidoki SS. Experiences and views of users about delivering services through the integrated health system: A qualitative study. Toloo e Behdasht 2020; 19(2): 57-71. [In Persian].
 11. Fakhrzad M, Fakhrzad N, Dehghani M. The role of electronic health records in providing health information. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS) 2011; 2(4): 25-33. [In Persian].
 12. Kabir MJ, Ashrafian Amiri H, Rabiee SM, Keshavarzi A, Hosseini S, Nasrollahpour Shirvani SD. Satisfaction of urban family physicians and health care providers in Fars and Mazandaran provinces from integrated health system. Journal of Health and Biomedical Informatics 2018; 4(4): 244-52. [In Persian].