نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: توجه به مفاهیم جدید در حوزه‌ برنامه‌ریزی و طراحی مراکز بهداشتی- درمانی، امر بسیار مهمی به شمار می‌رود. یکی از گونه‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح و کارایی آن مورد تأکید قرار گرفته است، میکروبیمارستان‌ها هستند که با توجه به قابلیت آن‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی جهت توزیع خدمات بهداشتی- درمانی، استخراج و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مرتبط با ساخت چنین مجموعه‌هایی در کشور ضروری به نظر می‌رسد.روش بررسی: در این پژوهش کتابخانه‌ای- توصیفی، نمونه‌ها شامل 16 نفر از مهندسان متخصص بیمارستان‌سازی به روش هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی 53 منبع و انجام مطالعات کتابخانه‌ای مربوط به میکروبیمارستان، به منظور مقایسه تطبیقی این مراکز با مراکز درمانی موجود در کشور، مؤلفه‌های مرتبط با احداث میکروبیمارستان مورد بررسی و استخراج قرار گرفت و اولویت‌بندی آن‌ها در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (Analytic Hierarchy Process) توسط جامعه آماری انجام شد.یافته‌ها: دو مؤلفه‌ «دسترسی آسان‌تر برای استفاده‌کنندگان و افزایش بازده شغلی کارکنان به دلیل کمتر بودن تعداد مراجعان»، بیشترین اهمیت را در بین مؤلفه‌های مرتبط با احداث میکروبیمارستان در ایران کسب نمودند.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحلیل داده‌ها دسترسی آسان‌تر، امکان جذب مراجعان در مقیاس محلی و سرعت و بازده عملکردی بیشتر کارکنان در کنار هزینه ساخت کمتر به علت کوچک مقیاس بودن مجموعه، اولویت‌های اول در بین مؤلفه‌های مرتبط با ساخت میکروبیمارستان در کشور است و به نظر می‌رسد این ایده می‌تواند پاسخ مناسبی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی درمانی در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Key Factors in Establishing Micro-hospitals in Iran

نویسندگان [English]

 • Soheil Asghari 1
 • Seyed Abbas Yazdanfar 2
 • Sanaz Litkouhi 3

1 MSc, Architecture Engineering, Department of Architecture, School of Architecture and Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Architecture Engineering, Department of Architecture, School of Architecture and Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Architecture Engineering, Department of Architecture, School of Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: New concepts in the field of planning for healthcare centers are noteworthy. One type of healthcare centers which was brought up and emphasized in terms of efficiency in recent years are micro-hospitals. Considering the ability of micro-hospitals to provide effective availability of healthcare services, elicitation and prioritization of key factors in establishing of these healthcare centers in Iran seems necessary.Methods: In this library-descriptive study, the population consisted of 16 experts in hospital planning and design who were selected purposefully. After reviewing 53 resources and conducting library studies related to the micro-hospitals to compare them with the current healthcare centers in Iran, the key factors in establishing micro-hospitals were selected and prioritized in an analytic hierarchy process (AHP) by the population.Results: The two factors of “easy access for users and increasing the job efficiency of healthcare staff (due to the low number of patients)” were the factors the highest importance.Conclusion: It was found that easy access, possibility of attracting patients on a local scale, and higher speed with job efficiency of employees, as well as lower construction costs (due to the small scale of the complex), were the factors with the highest priorities among the key factors. Accordingly, it seems that this idea can be a proper solution to promote the healthcare service level in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Micro Hospital
 • Community Hospital
 • Analytic Hierarchy Process
 1. Oklahoma ER & Hospital. All-About Micro Hospitals [Online]. [cited 2018 Dec 12]; Available from: URL: https://okerhospital.com/all-about-micro-hospitals/
 2. Nelson M. Micro-Hospitals: A Strategic Response for Hospital and Health System Sponsers [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: https://www.erdman.com/insights/micro-hospitals-a-strategic-response-for-hospitals-and-health-systems/
 3. Brick L. Micro hospital [Online]. [cited 2019]; Available from: URL: https://advis.com/services/micro-hospitals/
 4. Stefano GB, Kream RM. The micro-hospital: 5G telemedicine-based care. Med Sci Monit Basic Res 2018; 24: 103-4.
 5. Mirza A. Micro-Hospitals Provide Health Care Closer to Home. US News [Online]. [cited 2017 Apr 24]; Available from: URL: https://www.usnews.com/news/healthcare-of-tomorrow/articles/2017-04-24/micro-hospitals-offer-an-alternative-health-care-model-for-local-communities
 6. Kevin A. TenBrook, What's Behind the Micro-Hospital Buzz? [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: https://www.philowilke.com/philowilke-partnership-micro-hospital/
 7. Society for Healthcare Strategy and Market Development. Futurescan 2018-2023: SHSMD; 2018. P. p. 27-31.
 8. Boden S. Why Health Care Systems Are Building Micro Hospitals [Online]. [cited 2018 Feb 26]; Available from: URL: https://www.wesa.fm/science-health-tech/2018-02-26/why-health-care-systems-are-building-micro-hospitals
 9. Ghodsipour H. Analytical Hierarchy Process(AHP). Tehran, Iran: Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic) Publications; 2011. p. 224. [In Persian].
 10. Ardalani M, Ardalani H. The Book of Hospital Design [Online]. [cited 2015 Feb 26]; Available from: http://hospital-ir.com/articledetails/6085/ [In Persian].
 11. Fast Track Urgent Care. What's the Difference between Urgent Care and Walk-in Clinics? [Online]. [cited 2016 July 5]; Available from: URL: https://fastrackmd.com/blog/difference-between-urgent-care-walk-in-clinic
 12. Ministry of Health and Medical Education. Standards for planing and design of safe hospitals. Vol. 10. General Requirements. Tehran, Iran: MOHME Publications; 2013. p. 50-353. [In Persian].
 13. Lovelace B. No-Frills Micro Hospitals with as Few as 8 Rooms Emerge as a New Way to Cut Health-Care Costs [Online]. [cited 2018 Mar 2]; Available from: URL: https://www.cnbc.com/2018/03/02/no-frills-micro-hospitals-emerge-as-a-new-way-to-cut-health-care-costs.html
 14. Atiq A, Mehmood A. Service delivery innovation in health sector - micro-hospital. Proceedings of the 2019 International Conference on Information Resources Management - ICT Research for the New Connected World, CONF-IRM 2019; 2019 May 27; Auckland, New Zealand.
 15. Ministry of Health and Medical Education. Statistical report of hospital statistics and information system [Online]. [cited 2017]; Available from: URL:
 16. http://td.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/darman/madarek%20pezeshki/avab.pdf
 17. Presidency of the I.R.I Plan and Budget Organization. Population by Country Divisions [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://iwo.ir/populationstatistics1395