نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جا که وب به یک منبع مهم جهت کسب اطلاعات تبدیل شده است و ابزارهای جستجو به منظور بازیابی اطلاعات در وب استفاده می‌شوند، شناسایی توانایی‌ها و محدودیت‌های این ابزارها از اهمیت فراوانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی بر اساس چهار مقوله «معیارهای جستجو، نمایش، راهبری و کاربرپسندی» در بازیابی سرطان‌های شایع انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود. پنج کلید واژه آزاد و کنترل شده سرطان‌های شایع، از سرعنوان موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) انتخاب و در پنج موتور جستجوی تخصصی پزشکی و سه پایگاه اطلاعاتی تخصصی پزشکی جستجو گردید. به منظور بررسی عملکرد آن‌ها، از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در قسمت معیارهای جستجو و نمایش، موتور جستجوی Trip و پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed و Embase بیشترین امتیاز را کسب کردند. در قسمت معیارهای راهبری موتورهای جستجوی Trip و WebMD و پایگاه اطلاعاتی Embase و از لحاظ معیارهای کاربرپسندی نیز موتور جستجوی MedlinePlus و پایگاه اطلاعاتی Embase بیشترین امتیاز را به دست آوردند.نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از تحقیق می‌تواند برای پژوهشگران وکاربران حوزه سلامت به ویژه حوزه سرطان‌ که هدف از جستجوی آن‌ها دستیابی به بازیافت (جامعیت) یا دقت (مانعیت) در حوزه سرطان می‌باشد، بر اساس شرایط خود که مبتنی بر نیاز، دانش و... است، مفید باشد. طراحان و سیاست‌گذاران موتورها و پایگاه‌های اطلاعاتی هم می‌توانند از نقاط قوت و ضعف مطرح شده استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance of Search Engines and Specialized Medical Databases in the Field of Cancer

نویسندگان [English]

 • Leila Nemati-Anaraki 1
 • Mohammadreza Alibeyk 2
 • Raziyeh Zeinali 3

1 Associate Professor, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Lecturer, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Seeng as web has become an important source of information and search vehicle to retrieve information on the web, it is important to identify the capabilities and limitations of these tools. this study endeavored to compare the performance of search engines and specialized medical databases based on four categories of search criteria, display, navigation and user-friendliness in the field of recovery of common cancers.Methods: To conduct this descriptive study, the comparison was madebased on the data collected and their content description, the performance of search engines and specialized medical databases in the recovery of common cancers was compared. Five free and controlled keywords for common cancers were selected from the Medical Subject Headings (MeSH) and were searched in five specialized medical search engines as well as three specialized medical databases. To evaluate the performance of search engines and specialized medical databases, a researcher-made checklist was employed and data were described through descriptive statistics (frequency, percentage, & average) and Excel software.Results: In terms of search engine and database performance as well as search and display criteria, the Trip database search engine and PubMed-Embase database scored the highest. As to Trip database and WebMD search engines and navigation criteria Embase database  scored the highest. In terms of the search criteria Medlineplus search engine and Embase database scored the highest.Conclusion: According to the results of the study, the performance of search engines and specialized medical databases in recovering common cancers was different based on different criteria and users can use them according to their needs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Search Engine
 • Database
 • Medical Information Science
 • Neoplasms
 1. Griffiths KM, Tang TT, Hawking D, Christensen H. Automated assessment of the quality of depression websites. J Med Internet Res 2005; 7(5): e59.
 2. Cotten SR, Gupta SS. Characteristics of online and offline health information seekers and factors that discriminate between them. Soc Sci Med 2004; 59(9): 1795-806.
 3. Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol 2009; 20(3): 556-63.
 4. Heiydari S, Salahshorian A, Rafie F, Hoseini F. Correlation of perceived social support and size of social network with quality of life dimension in cancer patients. Feyz 2008; 12(2): 15-22. [In Persian].
 5. Petersen PE. Oral cancer prevention and control--the approach of the World Health Organization. Oral Oncol 2009; 45(4-5): 454-60.
 6. Serati Shirazi M. A comparative study of the accuracy of general and specialized medical search English in retrieving documents related to children diseases. National Studies on Librarianship and Information Organization 2009; 20(1): 77-94. [In Persian].
 7. Hersh W, Heting M. Image retrieval in medicine: the image CLEF medical image retrieval evaluation. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. 2007; 33(3): 24-7.
 8. Ghazi Mirsaeid SJ, Haghani H, Akbari AR. Comparative study on selected search engines and meta search engines in retrieving physiotherapy information from the world wide web and determining overlap between them survey. Health Inf Manage 2007; 4(1): 11-21. [In Persian].
 9. Rahmani M, Hajizeinolabedini M. Comparison of the recall and function of the science direct and springer databases [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University; 2014. [In Persian].
 10. Izadi A, Shahini SH, Abacian S. Comparison of child search engines in terms of search capabilities, user interface and information display [MSc Thesis]. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz, 2017. [In Persian].
 11. Negi Y, Kumar S. A comparative analysis of keyword- and semantic-based search engines. Advances in Intelligent Systems and Computing 2014; 243: 727-36.
 12. Azizan A, Bakar ZA, Ismail NK, Amran MF. Interface features of semantic web search engine. Proceedings of the 2013 IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services; 2013 Dec 2-4; Kuching, Malaysia. IEEE; 2013. p. 142-7.
 13. Abbasi Dashtaki N, Cheshmeh Sohrabi M. Google, Yahoo and Bing Search Engines' Performance in the Persian information retrieval: A Fuzzy and classical evaluation. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization 2019; 30(2): 96-111. [In Persian].
 14. Wang L, Wang J, Wang M, Li Y, Liang Y, Xu D. Using Internet search engines to obtain medical information: A comparative study. J Med Internet Res 2012; 14(3): e74.
 15. Miller MP, Blatnik JA. Evaluation of information on the Internet regarding surgical mesh for hernia repair: analysis of websites found through three popular search engines. Hernia 2021. [ Epub ahead of print].
 16. Mirgood SH, Ghiasi M, Daliri S, Kouchakinejad Eramsadati L, Abbasian Joushghani A. A comparison of accuracy in specialized medical search and general search engines for retrieving medical image. Educational Development of Jundishapur 2015; 6(2): 131-8. [In Persian].
 17. Asadi Qadikolaei O, Asadi S, Noroozi A, Ehsani RA. A comparison of precision in general search engines and specialized databases for radiology image retrieval. Journal of Healthcare Management 2014; 5(2): 77-87. [In Persian].
 18. Global Cancer Observatory, International Agency for Research on Cancer. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2021.
 19. Zandian F, Masodi Nasrabadi A, Latifi M, Zadvali Khajeh L. Study of Comparative the performance of search engines and meta engines. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2016; 49(4): 511-39. [In Persian].
 20. Ebnehoseini Z. Health information search engine the new tools of health literacy. Med Technol J 2017; 1(4): 76-136.