نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 کارشناس، مترجمی زبان انگلیسی، واحد بجنورد، دانشگاه پیام نور، بجنورد، ایران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

The Importance of Training COVID-19 Asymptomatic Carriers through Social Media

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Sodagar 1
  • Hamideh Rezaei 2
  • Amin Soodmand 3
  • Moosareza Eshaghpour-Rezaee 4

1 PhD, Educational Management, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 MSc, Geography and Urban Planning, Department of Geography, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran

3 MSc, Business Administration, Department of Management, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran

4 BSc, English Translation, Bojnourd Branch, Payame Noor University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

-