نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت بهداشت و علوم اطلاعات، دانشگاه تهران علوم پزشکی، تهران، ایران

2 استادیار، انفورماتیک پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت بهداشت و علوم اطلاعات، تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

مقدمه: قبل از پیاده‌سازی مشاغل جدید نیاز است که آمادگی کارکنان برای تصدی این مشاغل و عوامل تأثیرگذار بر آمادگی آنان مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین آمادگی کارکنان بخش مدارک پزشکی برای تصدی مشاغل جدید حرفه‌ی مدیریت اطلاعات سلامت و عوامل انگیزشی و بازدارنده‌ی شرکت در دوره‌های آموزشی مستمر بود.
روش بررسی: این پژوهش، از نوع کاربردی بود که به روش تحلیلی در سال 1390 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش در بر گیرنده‌ی 40 نفر از فارغ التحصیلان رشته‌ی مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی شهر تهران بود که به علت محدود بودن جامعه‌ی پژوهش، نمونه‌گیری انجام نشد. برای گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای بر اساس سایر متون مرتبط طراحی و با مراجعه‌ی حضوری پژوهشگر، در بین افراد شرکت کننده در پژوهش توزیع گردید. برای تأیید اعتبار محتوای پرسش‌نامه، نظر صاحب‌نظران دریافت و برای تأیید پایایی آن از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد (945/0 = r). از آمار توصیفی و تحلیلی نظیر ضریب همبستگی (rs) Spearman rho و T-test برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته‌ها: بین میزان آگاهی کارکنان از مشاغل جدید حرفه‌ی مدیریت اطلاعات سلامت و متغیرهای سن، سابقه‌ی کار و سال فراغت از تحصیل آنان ارتباط معنی‌دار وجود داشت. همچنین بین میزان آگاهی کارکنان و عوامل انگیزشی برای مشارکت در دوره‌های آموزشی رابطه‌ی معنی‌دار و معکوس مشاهده شد، در حالی که بین میزان آگاهی آنان و عوامل بازدارنده برای شرکت در دوره‌های آموزشی ارتباطی وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: ضروری است که قبل از پیاده‌سازی مشاغل جدید، آموزش‌های لازم جهت افزایش آگاهی و مهارت کارکنان ارایه شود. با شناسایی عوامل انگیزشی و کنترل عوامل بازدارنده، شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تسهیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparedness of Medical Records Department Staff in Undertaking New Roles of Health Information Management and Its Relationship with the Motivational and Inhibitory Factors of Participation in Continuing Educational Courses*

نویسندگان [English]

  • Leila Seyyed Esfahani 1
  • Haleh Ayatollahi 2
  • Mostafa Langarizadeh 3

1 Medical Records Education, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Medical Informatics, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Medical Informatics, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Prior to offer and implementation of new jobs, the readiness of staff for fulfilling
these jobs and the factors affecting on their readiness should be investigated. This study aimed to
determine the relationship between the readiness of staff working in the medical records
department, in undertaking new roles of health information management and the motivational and
inhibitory factors of their participation in the continuing educational courses.
Methods: This was an applied research study. The study population composed of 40 graduates in
the field of “medical records” working in the hospitals affiliated to the social security
organization in Tehran. Due to the limited number of participants, no sampling method was used
in this study. Data were collected using Likert scale questionnaire. To confirm the validity of the
questionnaire, experts’ views were investigated and the reliability of the questionnaire was also
confirmed using the test-retest method (r = 0.945). Descriptive and inferential statistics, such as
Spearman’s rho (rs) and t-test, were used to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant relationship between the participants’
awareness of new jobs in health information management (HIM) and their age, work experience
and graduation year. Moreover, there was an inverse significant relationship between the awareness
of new jobs in the field of health information management and the motivational factors for
attending in the continuing educational courses. No significant relationship was found between the
awareness and inhibitory factors for participating in the continuing educational courses.
Conclusion: It is important to offer necessary training courses to increase the level of awareness
and improve staff skills before offering new jobs to them. Staff participation in the training courses
will be facilitated if motivational factors are identified and inhibitory factors are controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Records Department
  • Education, Continuing
  • Health Information Management
  • Motivation
1. Meidani Z, Lakbala P. The advent of information technology and changes in HIM professionals' roles. Journal of
Iranian Medical Records Association 2007; (1): 43-8. [In Persian].
2. Hagland M. The perfect time for documentation improvement. J AHIMA 2006; 77(7): 46-8, 50.
3. Dimick C. HIM jobs of tomorrow. J AHIMA 2008; 79(10): 26-30, 32, 34.
4. Moradi GH. New aspects of health information management. Tehran, Iran: Publications word processor; 2003.
[In Persian].                                                                                                                                                                                 5. Haux R, Knaup P, Leiner F. On educating about medical data management -the other side of the electronic health
record. Methods Inf Med 2007; 46(1): 74-9.
6. Abdelhak M. Health information: management of a strategic resource. Trans. Sadoughi F, Asadi F, Ahmadi M,
Jalalifar B. Tehran, Iran: Publications word processor; 2003. [In Persian].
7. Kimiafar KH. A Study on the views of users about the quality of hospital information systems in teaching
Hospitals in Mashhad University of Medical Sciences [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of health management
and information sciences, Iran University of Medical Sciences; 2006. [In Persian].
8. Kloss L. The HIM leadership challenge: for the next 80 years. AHIMA 2008; 79(10): 23-5.
9. Viola A. Solutions to the HIM work force shortage. As federal legislation stalls, a community seeks local
solutions. J AHIMA 2008; 79(9): 18, 20.
10. Zeng X, Reynolds R, Sharp M. Redefining the roles of health information management professionals in health
information technology. Perspect Health Inf Manag 2009; 6: 1f.
11.Richards H, King G, Reid M, Selvaraj S, McNicol I, Brebner E, et al. Remote working: survey of attitudes to
eHealth of doctors and nurses in rural general practices in the United Kingdom. Fam Pract 2005; 22(1): 2-7.
12.Giannangelo K. The HIM professionals' role in informatics. Proceedings of the 16th Congress of International
Federation of Health Record Organizations (IFHRO); 2010 Nov 15-19; Milan, Italy; 2010.
13.Cooper H. Changing roles of Health Information Managers: an education perspective. Health Information
Management Journal 2009; 38(3): 38-42.
14. Safdari R, Meidani Z, Farshidfar GH. Electronic records and the role of HIM. Proceedings of the 2nd
international conference on information and knowledge technology; 2005 Mar 6-7; Tehran, Iran; 2005.
[In Persian].
15. Lorenzi NM, Riley RT, Blyth AJ, Southon G, Dixon BJ. Antecedents of the people and organizational aspects of
medical informatics: review of the literature. J Am Med Inform Assoc 1997; 4(2): 79-93.
16. Sayles N. Preparing for new roles in health information management [PhD Thesis]: Georgia, GA: University of
Georgia; 2003.
17.Hersh W, Wright A. Characterizing the Health Information Technology Workforce: Analysis from the HIMSS
Analytics™ Database [Online]. 2008 [cited 2008 Apr 17]; Available from: URL:
http://www.himssanalytics.org/docs/hit_workforce_himss_analytics.pdf/
18.Wing P, Langelier MH. The future of HIM: Employer insights into the coming decade of rapid change. J AHIMA
2004; 75(6): 28-32.