نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت و درمان، مدیریت بهداشت و درمان، اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email:Zahra.agharahimi@yahoo.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران

4 مدیریت مراقبت های بهداشتی، بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: صنعت گردشگری پزشکی در شاخه‌ی جراحی زیبایی به عنوان یکی از صنایع پیشرو در جهان، می‌تواند راه‌کاری برای تقویت ساختار بهداشت و درمان و رشد اقتصادی کشور باشد. این پژوهش، با هدف شناسایی قابلیت‌های گردشگری جراحی زیبایی در شهر اصفهان صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش، از نوع مطالعات کیفی بود که در سال 1389 انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، مدیران و متخصصین جراحی پلاستیک، گوش و حلق و بینی مراکز ارایه دهنده‌ی خدمات جراحی زیبایی شهر اصفهان بودند که به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی نیمه ساختاریافته‌ای بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید. جهت تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل چارچوبی استفاده شد.
یافته‌ها: 7 موضوع به عنوان عوامل کلیدی مرتبط با قابلیت‌های گردشگری پزشکی در حوزه‌ی جراحی زیبایی شناسایی شد که شامل قابلیت تقاضا، قابلیت محیطی، قابلیت نیروی انسانی، قابلیت زیرساختاری، همکاری بین بخشی، وضعیت رقابتی و افتراقی و رهبرادهای ترویجی بود. در رابطه با قابلیت تقاضا، مشارکت کنندگان اذعان داشتند که بیشتر بیماران جراحی زیبایی، ایرانیان مقیم خارج می‌باشند. از نظر آنان قابلیت محیطی و نیروی انسانی، وضعیت رقابتی و افتراقی در زمینه‌ی مزیت هزینه به عنوان قابلیت مطلوب بوده‌اند. مشارکت کنندگان اعتقاد داشتند که قابلیت زیرساختاری گردشگری پزشکی از جمله مراکز ارایه دهنده‌ی خدمات جراحی زیبایی، برنامه‌ی مدون و دستورالعمل شفاف، استاندارسازی قیمت‌ها و توجه به بیمه‌ی مسؤولیت کارامد، همکاری بین بخشی و رهبرادهای ترویجی و وضعیت رقابتی و افتراقی در زمینه‌ی رقابت مراکز درمانی در وضعیت مطلوبی نیستند.
نتیجه‌گیری: با توجه به آن که شهر اصفهان در حوزه‌ی جراحی زیبایی از قابلیت‌های مناسبی در رابطه با نیروی انسانی متخصص و ویژگی‌های محیطی برخوردار است، از این رو برای ارتقای صنعت گردشگری پزشکی در این شهر، توجه همه جانبه به ابعاد مختلف از جمله تدوین برنامه‌های مناسب، تقویت زیرساخت‌های پایه، هماهنگی بین بخشی و بازاریابی مؤثر لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Potentials of Cosmetic Surgery Tourism in Isfahan: A Qualitative Study*

نویسندگان [English]

  • Alireza Jabbari 1
  • Zahra Agharahimi 2
  • Zohreh Seid Moradi 3
  • Mahbobeh Ferdosi 4

1 Assistant Professor, Health Care Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Health Services Management, Isfahan University of Medical Science. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: Zahra.agharahimi@yahoo.com

3 MSc Student, Health Care Management, Islamic Azad University, Fars Sciences and Research Branch, Fars, Iran

4 Health Care Management, Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Cosmetic surgery tourism, as one of the leading industries in the world, can be the
solution to strengthen the health and economic growth. The aim of this study was to identify
cosmetic surgery tourism potential in Isfahan.
Methods: This was a qualitative study conducted in 2011. Research participants included
managers, plastic surgery and ear, nose and throat (ENT) specialists of cosmetic surgery centers
who were selected based on the purposeful sampling. Data collection tool was a semi-structured
questionnaire that was developed through interviews and observation in statistics of deputy of
treatment of Isfahan University of Medical Sciences. The framework analysis was used for
analyzing the interviews.
Results: Seven themes were identified as the key factors related to the potentials of medical
tourism in the field of cosmetic surgery: demand potential, environmental potential, human
resource potential, infrastructure potential, inter-organizational relationship, competitive
conditions and promotion strategies. In terms of the medical tourism demand potential, the
majority of the patients were Iranians residing abroad and few of the patients were those in
neighboring countries. Environmental and human resources factors were in good conditions.
Participants believed that in cosmetic surgery centers, infrastructure potential, developed
planning and clear guidelines, standardization of prices and considering to an efficient liability
insurance were not in an appropriate status. In addition, they mentioned that inter-organizational
collaboration and promotion strategies were in a desirable condition. Furthermore, competitive
condition in cosmetic surgery centers in terms of cost advantage was desirable but in competing
with medical centers was undesirable.
Conclusion: Isfahan has a good potential capacity in terms of cosmetic surgery; therefore, in
order to promote medical tourism in this city, having appropriate plans, strengthening basic
infrastructure and coordination between the organization and effective marketing are necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Tourism
  • Cosmetic Surgery
  • Iran
1. Lafzi L. Developing of tourism: solution for The unemployment crisis [Thesis] Tehran, Iran: University of
Tehran; 2004. [In Persian].
2. Sadr Momtaz N, Agharahimi Z. Medical Tourism Industry in Iran: Strategies for Development. Health Inf
Manage 2011; 7(Special Issue): 516-24. [In Persian].
3. Jabbari A. Designing a model for Iran medical tourism [Thesis] Tehran, Iran: School of Management and
Medical Information, Iran University of Medical Sciences; 2009. [In Persian].
4. Caballero Danell S, Mugomba C. Medical Tourism and its Entrepreneurial Opportunities- a conceptual
framework for entry into the industry [Thesis]. Gothenburg, Sweden: School of Business, Economic and Law.
Gothenburg University; 2006.
5. Association for Tourism and Leisure Education, Tourism Research and Marketing. Medical Tourism: A Global
Analysis. 1st ed. Ireland: Atlas, 2006.
6. Kazemi Z. Study of effective factors for attracting medical tourist in Iran. [Thesis]. Lulea, Sweden: Lulea
University of Technology; 2007.                                                                                                                                                   7. Ansari M, Yousefi A, Yamani N, Yarmohammadian M. An introduction to qualitytative research. Isfahan , Iran:
Isfahan University of Medical Sciences Publication; 2008. [In Persian].
8. Porter ME. Cluster and the Economics of Competition. Harvard Business Review [Online]. 1998; Available
from: URL: www. xa.yimg.com/kq/M.Porter-nw%252Band%252Bclusters.pdf/
9. Harahsheh S. Curative tourism in Jordan and its potential development [Thesis]. Bournemouth UK: Bournemouth
University; 2002. [In Persian].
10.Cohen E. Medical Tourism in Thailand [Online]. 2008; Available from: URL:
http://www.graduate.au.edu/Journal/Journal1/Medical%20Tourism%20Dr%20Cohen.pdf/
11.Nagarajan GS. Medical tourism in India: strategy for its development [Thesis] Bangalore, Karnataka: Crisil
young Thoght leader series; 2004.
12.Yin W. Malaysia as an Asia pacific hub for health tourism [Thesis]. Kuala Lumpur, Malaysia: University of
Malaysia; 2008.
13. Jones CA, Keith LG. Medical tourism and reproductive outsourcing: the dawning of a new paradigm for
healthcare. Int J Fertil Womens Med 2006; 51(6): 251-5.
14.Chee HL. Medical Tourism in Malaysia: International Movement of Healthcare Consumers and the
Commodification of Healthcare [Online]. 2007 [Cited 2007 Jan 1]; Available from: URL:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1317163/
15.Garcia AG, Besinga CA. Challenges and opportunities in the Philippine Medical Tourism Industry. SGV Review
2006; 4(1): 43-55.