نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت پزشکی و علوم اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: ajami@mng.mui.ac.ir

2 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بخش مدارک پزشکی نقش مهمی در ارزیابی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کمی و کیفی خدمات مراقبت بهداشتی درمانی بیمارستان‌ها دارد. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان (بیمارستان‌های الزهرا، کاشانی و خورشید) با روش تصمیم‌گیری چند معیاره نمودند.
روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی بود. جامعه‌ی پژوهش شامل بخش‌های مدارک پزشکی بیمارستان‌های الزهرا، آیت ا... کاشانی و خورشید بود که در سال 1387 انجام شد. منبع اطلاعات 15 نفر از متخصصین مدارک پزشکی (افراد صاحب نظر در رشته‌ی مدارک پزشکی در سطح بیمارستان‌ها، دانشگاه و ارزشیابی بیمارستان‌ها از معاونت درمان) انجام گردید. داده‌ها در جلساتی با حضور این افراد صاحب نظر با روش نظر سنجی، تکنیک بارش افکار و طوفان مغزی جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از جلسات فوق، در فرم‌های ماتریسی (ابزارهای جمع‌آوری داده) وارد گردید. اساس کار رتبه‌بندی بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های منتخب، با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بود. در این روش، ابتدا معیارهای مربوط به ارزیابی این بخش شناسایی و سپس معیارها با کمک بارش افکار از دیدگاه افراد فوق ارزش‌دهی و وزن‌دهی شد. نمودار سلسله مراتبی فرایندهای مؤثر بر عملکرد واحدهای تابعه‌ی بخش مدارک پزشکی نیز با اجماع نظرات جامعه‌ی پژوهش ترسیم گردید و سپس با روش مقایسات زوجی، تمام رده‌ها و زیر رده‌های هر چهار واحد تابعه‌ی بخش مدارک پزشکی، با توجه به درجه‌ی اهمیت هر کدام نسبت به مقایسه‌ی زوجی و امتیازدهی از 1 تا 9 وزن‌دهی تهیه شد. سپس میانگین هندسی ماتریس‌های مقایسات زوجی محاسبه و در نرم‌افزار Expert choice وارد و وزن نسبی و درجه‌ی اهمیت هر کدام از فاکتورهای مؤثر بر عملکرد بخش مدارک پزشکی به دست آمد.
یافته‌ها: از جنبه‌ی مدیریت اطلاعات، واحد بایگانی با وزن نسبی 426/0 دارای بیشترین درجه‌ی اهمیت نسبت به سایر واحدها بود، در حالی که از جنبه‌ی مشتری، واحد پذیرش با وزن نسبی 086/0 بیشترین درجه‌ی اهمیت نسبت به سایر واحدها را به خود اختصاص داده بود. در ضمن وزن نسبی بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌ها به ترتیب امتیاز عبارتند از الزهرا با 394/0 در رتبه‌ی اول، کاشانی با 342/0 در رتبه‌ی دوم و خورشید با 264/0 در رتبه‌ی سوم قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت و رتبه‌های کسب شده در واحدهای مختلف، ضروری است که اولویت‌بندی و تخصیص منابع بر اساس نتایج کارشناسی شده حاصل از تحلیل فرایند سلسله مراتبی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medical Records Departments and Multi-Criteria Decision-Making*

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Saeedeh Ketabi 2

1 Associate Professor, Health Information Technology, Health Management and Economics Research Center, School of Medical Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding author) Email: ajami@mng.mui.ac.ir

2 Assistant Professor, Economics, University of Isfahan AND Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Medical Records Department (MRD) is important for evaluating, planning and
prioritizing health care services. The major aim of this study was to evaluate the performance of
the MRDs of hospitals using multi-criteria decision-making approach in the selected hospitals of
Isfahan city, Iran.
Methods: This was an analytical and cross-sectional study that was conducted in spring 2008 in
Isfahan, Iran. The study population consisted of the MRD of Al-Zahra, Kashani and Khorshid
hospitals in Isfahan. Data were collected through brainstorming technique. Expert Choice
software was used to analyze the data.
Results: The results showed that relative weight of archiving unit had the higher degree of
importance than others in terms of information management. However, in terms of customer
aspect, relative weight of admission unit had the higher degree of importance than others.
Relative weight of medical records departments in Al-Zahra, Kashani and Khorshid hospitals in
Isfahan were 0.394, 0.342 and 0.264, respectively.
Conclusion: It is necessary for managers to allocate and prioritize resources according to
Multiple Criteria Decision Making (MCDM) ranking at every units of the MRD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Medical Records Department, Hospital
  • Evaluation
1. Habibi H. Principles of Medical Records Department's evaluation [Online]. 2011 [2011 Jan 6]; Available from:
URL: http://medicalrecords.blogfa.com/post/ [In Persian].
2. Barahoee H. Hospital Management [Online]. 2009 [cited 2009 May 7]; Available from: URL:
http://manegergroup.blogfa.com/8802.aspx/[In Persian].
3. Ketabi S, Ansari ME, Naseri-Taheri M. Selecting appropriate marketing by Analytical Hierarchy Process and
strategic planning marketing approach, case report in Marjan Tile Corporation. Journal of Administrative
Sciences and Economics 2005; 17(1): 79-92. [In Persian].
4. Aczel J, Saaty TL. Procedures for synthesizing ratio judgements. Journal of Mathematical Psychology 1983;
27(1): 93-102.
5. Ajami S, Ketabi S. Performance evaluation of medical records departments by analytical hierarchy process (AHP)
approach in the selected hospitals in Isfahan: medical records dep. & AHP. J Med Syst 2012; 36(3): 1165-71                               6. Ahmed M, Islam R, Alwahaibi SK. Developing quality heathcare software using quality function deployment: A
case study based on Sultan Qaboos University Hospital. International Journal of Business Information Systems
2006; 1(4): 408-25.
7. Sloane EB, Liberatore MJ, Nydick RL. Case Studies Using Graphically Enhanced Computer Software to Improve
MIS and Clinical Decisions. Proceedings of the AMCIS (Association for Information Systems Society) 2003
Annual Conference; 2003 Aug 4-6; Orlando, FL; 2003.
8. Ahmadi M, Barabadi M, Kamkar Haghighi M. Evaluation of Hospital Information Systems in theMedical
Records Department. Health Inf Manage 2010; 7(1): 16-23. [In Persian].
9. Ajami S, Ketabi S, Saghaeinnejad-Isfahani S, Sadeghian A. Improving the Medical Records Department
Processes at Ayatolah Kashani Hospital in Isfahan by Lean Management. Proceeding of the 36th International
Conference of Operational Research Applied to Health Services (ORAHS) University of Genova; 2010 Jul
18-23; Genova, Switzerland; 2010.
10. Safdari R, Meidani Z, Hajavi A, Ghazi Saeedi M, Sharifian R. Designing a new paradigm for evaluating Iranian
medical record departments. J Health Adm 2007; 10(27): 19-26. [In Persian].
11.Ajami S, Tofighi SH, Tavakoli N, Ebadsichani A. Performance Evaluation of Medical Records Department with
Balanced Scorecard approach in Fatemehzahra Hospital of Najafabad, Iran. Health Inf Manage 2010; 7(1): 83-93.
[In Persian].
12.Azizi A, Torabipour A, Safari S, Mohhamadi A, Kheirollahi J, Shojaei Baghini M. Assessment of Medical
Records Department Performance in Kermanshah Educational Hospitals; 2007; Iran. J Health Adm 2009; 12(37):
17-22. [In Persian].