نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد و کتابدار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: shabania@edu.ui.ac.ir

3 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

4 کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

م
قدمه: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار کتابخانه‌ها، گزینش مواد و منابع اطلاعاتی برای مجموعه‌ی کتابخانه‌ها می‌باشد. هدف این پژوهش، شناسایی نظرات کتابداران و کارکنان ‌دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مؤلفه‌های مجموعه‌گستری استوارت لی (Stuart Lee) در کتابخانه‌های دانشگاهی بود.
روش بررسی: نوع مطالعه، توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود. جامعه‌ی مورد پژوهش 129 نفر کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال 90-1389 بود که حجم نمونه 86 نفر محاسبه شد و تعداد 76 پاسخ‌نامه عودت داده شد. به منظور تعیین روایی، پرسش‌نامه در اختیار متخصصین و استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت و پیشنهادهای اصلاحی آنان اعمال شد و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha معادل 96/0 محاسبه گردید. تحلیل‌های این پژوهش به کمک آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. 
یافته‌ها: حدود 2/59 درصد از کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان دارای خط‌مشی مدونی برای مجموعه‌سازی منابع الکترونیکی هستند. 5/40 درصد بر این عقیده‌اند که اهداف و وظایف کلان سازمان مادر و جنبه‌های مختلف آن در برنامه‌ی تخصیص بودجه گنجانده می‌شود. در اولویت‌بندی انتشارات، قیمت منابع 9/47 تأثیر دارد. منابع الکترونیکی ادواری نسبت به سایر منابع اولویت بیشتری دارد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان روند رو به رشدی را در زمینه‌ی مجموعه‌سازی برداشته‌اند، اگرچه تا مطلوبیت کامل مسیری طولانی در پیش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perspectives of Librarians in University of Isfahan, Iran and Isfahan University of Medical Sciences about the Necessity of Stuart Lee’s Collection Development Factors in Libraries of University*

نویسندگان [English]

  • Maryam Aghareb Parast 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Hadi Sharif Moghaddam 3
  • Fatemeh Naderikharaji 4

1 Library and Information Sciences, School of Literature and Humanities, Payame Noor University of Mashhad, Mashhad AND Librarian, The University of Isfahan, Isfahan, Ira

2 Professor, Library and Information Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: shabania@edu.ui.ac.ir

3 Associate Professor, Library and Information Sciences, School of Literature and Humanities, Payame Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Library and Information Sciences, School of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Perspectives of Librarians in University of Isfahan, Iran and Isfahan
University of Medical Sciences about the Necessity of Stuart Lee’s
Collection Development Factors in Libraries of University*

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Collection Development
  • Electronic Resources
  • Information Resources
  • Academic Libraries
  • Librarians
1. Heydari Nejad SJ, Horri H, Neshat N, Afshar E, Editors. Encyclopedia of Library and Information Science.
Tehran, Iran; National Library and Archives Organisation of Iran; 2007. [In Persian].
2. Deegan M, Tanner S. Digital Futures: Strategies for the Information Age. Atlanta, GA: Neal-Schuman
Publishers, Incorporated; 2002.
3. Shahmirzadi T, Fahimnia F. The Study of Providing and Collection Development in Public Libraries in Iran.
Faslname-Ketab 2009; 20(1): 111-36. [In Persian].
4. Lee SC. Electronic Collection Development: A Practical Guide. Atlanta, GA: Neal Schuman Pub; 2002.
5. Noorizadeh Ghasri A. Status of Preparing and Purchasing the Electronic Resources in Tehran Governmental
Specialized Libraries from Viewpoint of Library Manager. Research on Information Sciences & Public Libraries
2010; 16(61): 139-56. [In Persian].
6. Maher Alnagsh B. Reviewing the Ways to Develop Electronic Information Resources in Digital Libraries in
Tehran. Faslname-Ketab 2006; 17(2): 85-96. [In Persian].
7. Hamidi A. Electronic Journals Selection and Evaluation Criteria for Research and University Libraries [Thesis].
Shiraz, Iran: School of Human Sciences, Shiraz University; 2004. [In Persian].
8. Bigdeli Z, Zarei A. Collection Development Policy Issues from the Perspective of Library Managers of Executive
Universities for MSc Courses in Librarianship and Informatics. Faslname-Ketab 2003; 14(1): 23-34. [In Persian].
9. Rasouli Azad MR, Hassan Khani Z. The Study of Collection Development in Special Libraries and Research
Institues in City of Tehran. Epistemology 2008; 1(1): 55-65. [In Persian].
10. Premchand-Mohammed Sh. Bridging the gap between print and electronic resources at a multi-campus university
library. VINE 2011; 41(3): 315-33.
11.Martin J, Zaghloul R. Planning for the acquisition of information resources management core competencies. New
Library World 2011; 112(7/8): 313-20.
12.Kanwal A. University libraries in Pakistan and status of collection management policy: Views of library
managers. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services 2006; 30(3-4): 154-61.
13.Blake JC, Schleper SP. From data to decisions: Using surveys and statistics to make collection management
decisions. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services 2004; 28(4): 460-4.
14. Tonta Y. Collection development of electronic information resources in Turkish university libraries. Library
Collections, Acquisitions and Technical Services 2001; 25(3): 291-8.
15.Busha CH, Harter SP. Research methods in librarianship: techniques and interpretation. San Diego CA:
Academic Press; 1980.
16.Kumar K. Research Methods in Library and Information Science. Trans. Rahadoust F, Khosravi F. Tehran, Iran:
National Library of Islamic Republic of Iran; 2003.
17. Shabani A, Saadat R. Research seminar and proposal in library and information science. Tehran, Iran: Chapar
Publication; 2010. [In Persian]