نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، و مربی، پیام دانشگاه نور اصفهان، اصفهان، ایران

2 Isfahan University of Medical Sciences, Medical Librarianship and Information Science Department مدرس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی، دانشگاه اصفهان علوم پزشکی، اصفهان و دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی وابسته، تهران دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: nouri@mng.mui.ac.ir

3 مدرس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی، دانشگاه اصفهان علوم پزشکی، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نرم‌افزار کتابخانه، برنامه‌ای رایانه‌ای برای ذخیره، پردازش و بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی است. محیط رابط در نرم‌افزار کتابخانه‌ای بخشی از نرم‌افزار است که تعامل کاربر با نرم‌افزار را برقرار می‌سازد و انتقال اطلاعات کاربر به نظام و بالعکس توسط آن صورت می‌گیرد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ویژگی‌های محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش در سال 1388 بود.
روش بررسی: این مطالعه از دسته‌ی مطالعات توصیفی- مقطعی بود که در سال 1388 انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق ‌ساخته متشکل از 51 سؤال استفاده شد و جامعه‌ی این پژوهش، کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌ای و کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (50 نفر) بودند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی ابزار به وسیله‌ی کارشناسان و متخصصین موضوعی و پایایی آن با استفاده از آزمون Cronbach's alpha (با مقدار 81/0) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش‌های آماری توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز آزمون‌ همبستگی Spearman مورد استفاده قرارگرفت.
یافته‌ها: از دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بین متغیرهای مختلف رابط کاربر نرم‌افزار پارس آذرخش، متغیر یادگیری چگونگی کار با نرم‌افزار بیشترین نمره (56/3 از حداکثر 5) را به خود اختصاص داد و پس از آن متغیرهای صفحه‌ی نمایش اطلاعات (40/3)، واژگان و پیام‌های نرم‌افزار (3) قرار گرفتند. همچنین نمره‌ی کسب شده در مورد راهنمای نرم‌افزار (6/2) و سایر امکانات و قابلیت‌های آن کمتر از حد متوسط (96/2) بود. در مجموع نمره‌ی کسب شده در مورد تعامل با رابط کاربری نرم‌افزار پارس آذرخش در حد متوسط (20/3) به دست آمد. بین دیدگاه کتابداران در مورد رابط کاربری نرم‌افزار پارس آذرخش و سواد رایانه‌ای کتابداران، هیچ ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. همچنین تنها بین وضعیت واژگان و پیام‌های نرم‌افزار و سواد کتابخانه‌ای کتابداران، رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت و بین سایر ویژگی‌های رابط کاربری و سواد کتابخانه‌ای کتابداران هیچ ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، دیدگاه کتابداران شرکت کننده در این پژوهش در مورد ویژگی‌های نرم‌افزار پارس آذرخش در حد متوسطی بود. در میان متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای چگونگی کار با نرم‌افزار، صفحه‌ی نمایش اطلاعات و واژگان و پیام‌های نرم‌افزار در وضعیت بهتری قرار داشتند، این در حالی است که متغیرهای راهنما و سایر امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزار به بازنگری و ارتقای بیشتری نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude of Librarians towards Interface Features of Pars Azarakhsh Library Software in Isfahan University of Medical Sciences and their Utilization*

نویسندگان [English]

  • Sima Shafie 1
  • Rasoul Nouri 2
  • Alireza Rahimi 3
  • Parisa Shafie 4
  • Roghaieh Ghazavi 5

1 Library and Information Sciences, School of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran AND Instructor, Payam Noor University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Lecturer, Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND PhD Student, Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran (Corresponding Author) Email: nouri@mng.mui.ac.ir

3 Lecturer, Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc Student, Library and Information Sciences, School of Psychologic and Education Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

5 MSc Student, Scientometrics, School of Human Sciences, University of Shahed, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Library software is a computer-based program that is used in libraries and information
centers for information storage, processing and retrieval. Interface environment is a part of library
software that establishes connection between computer and user and also shifts information between user
and the system. The present study aimed to determine the attitudes of librarians in Isfahan University of
Medical Sciences towards the specifications of Pars Azarakhsh library software interface in 2009.
Methods: A questionnaire was used for data collection, consisting of 51 closed questions. The study
population included the librarians in Isfahan University of Medical Sciences. Librarians were all those
who were working in libraries of Isfahan University of Medical Sciences (n = 50). Descriptive statistics
methods and correlation test were used for data analysis.
Results: The results of this research showed that librarians believed some factors like pageant, vocabulary
and messages of software as well as learning how to use software were in medium and upper than
medium. Moreover, librarian's attitude toward help and other capabilities was lower than medium. All the
librarians believed that Pars Azarakhsh software user interface environment was medium (3.20). In
addition, there was a non-significant difference between Pars Azarakhsh software user interface and
computer literacy of librarians. There was a significant difference between letters and messages of
software and library literacy of librarians and there was no significant difference between other variables
of Pars Azarakhsh software user interface and library literacy of librarians.
Conclusion: Findings showed that librarians' view about Pars Azarakhsh variables was at medium level.
Among these variables, some such as how to work with software, pageant, vocabulary, and messages of
software were in the best situation. However, help features and other capabilities need to be developed more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • Computer-User Interface
  • Software
  • Libraries
  • Universities
1. Sanatjou A, Ataee H. Library Softwares: Contrast of Truth with Reality. Proceedings of the Congress Usage and
Development of Library Softwares in Iran; 1999 Nov18-19; Mashhad, Iran; 1999. [In Persian].
2. Zerehsaz M, Fattahi R, Davarpanah MR. Survey and Analysis of Ingredients and Traits in Simorq Software
Interface and Determining of Psychology Faculty of Ferdowsi University Students' Satisfaction from this
Software. Journal of Library and Information Sciences 2006; 36 (4): 127-150. Library and Information Science
2006; 9(4): 127-50. [In Persian].
3. Accretion in Library Software’s. Encyclopedia of Library and Information Science. National Library of Iran;
2003 [cited 2011 Sep 14]; Available from: URL: http://portal.nlai.ir/daka/Wiki.aspx /[In Persian].                                             4. Zerehsaz M, Fattahi R. Fundamental Regards in Designing User Interface of Computer Systems and Databases.
Faslnameh Ketab 2006; 17(2): 251-68. [In Persian].
5. Rahimi A. Prosperity and Efficiency of Computer Systems, Scales for Evaluation of Library Softwares.
Proceedings of the Congress Usage and Development of Library Software’s in Iran; 1999 Nov18-19; Mashhad,
Iran; 1999. [In Persian].
6. Fattahi R, Parirokh M. Survey and Evaluation of Quality of Information Display in Interior Computerized
Cataloges and Offering Some Guidance for its Improvement. Proceedings of the Congress Usage and
Development of Library Software’s in Iran; 1999 Nov18-19; Mashhad, Iran; 1999. [In Persian].
7. Mehrad J, Asari Shahr R. Measuring satisfaction rate of Shiraz University Students with Pars Azarakhsh
(OFOGH) user interface and analysis of some of its significant design elements. Information Sciences &
Technology 2007; 23(1-2): 1-22. [In Persian].
8. Tabarsa F, Nowkarizi M. Examination and Analysis of the Extent of Factors Influencing Librarians' Perception of
the Terms used in Graphic User Interface of Simorgh Library Software. Information Sciences & Technology
2009; 25(2): 227-47. [In Persian].
9. Hashemzadeh MJ, Yeganehfar M. Analysis of the Users' Understanding of Icons in Graphical User Interface of
Simorgh Software. Research on Information Sciences & Public Libraries 2010; 16(62): 123-45. [In Persian].
10. Chan J. An Evaluation of Displays of Bibliographic Records in OPACs in Canadian Academic and Public
Libraries. Toronto, Ontario: University of Toronto. Faculty of Information Studies; 1995.
11. Ahmed SM, McKnight C, Oppenheim C. A study of learning and retention with a web-based IR interface.
Journal of Librarianship and Information Science 2005; 37(1): 7-16.
12. Zerehsaz M, Fattahi R. Effectives on Proce of Helping and Users' Usage from Help on Databases. Library and
Information Science 2008; 11(3): 71-96. [In Persian].