نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: hashemian553@yahoo.com

2 کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علوم، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی، دانشگاه کرمان گروه علوم پزشکی، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: مهارت‌های اطلاع‌یابی به مهارت‌های بازیابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات و تبادل اطلاعات تقسیم شده است. کسانی که این مهارت‌ها را کسب کرده باشند در جستجوی مستقل اطلاعات و انجام تحقیق توانمند خواهند شد. این پژوهش به منظور تعیین مهارت‌های اطلاع‌یابی در پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته‌ی موجود در کتابخانه‌ی ملی دیجیتال پزشکی
(Iranian national medical digital library یا INLM) در بین دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی بود که در سال 1389انجام شد. از بین 659 نفر از دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد 248 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با کمک جدول مورگان انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری گردید. روایی پرسش‌نامه با نظر متخصصان تعیین شد و پایایی آن با استفاده از alpha Cronbach's، 83/0 تعیین شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، تنها 9/3 درصد از دستیاران، دوره‌ی آموزشی INLM را گذرانده‌اند و تنها 2/16 درصد از آن‌ها در INLM ثبت‌نام کرده‌اند. بیشترین میزان آشنایی آن‌ها با پایگاه Up to Date بود (3/38 درصد). بیشترین میزان استفاده‌ی آن‌ها نیز از همین پایگاه بود (8/25 درصد). آن‌ها بیشتر از جستجوی پیشرفته استفاده می‌کردند (4/48 درصد) و بیشتر از فیلدهای زبان و زمان برای محدود کردن جستجو استفاده می‌کردند. 2/49 درصد از آن‌ها از عملکرهای منطقی استفاده می‌کردند. تنها 3/13 درصد آن‌ها با امکانات پایگاه‌های اطلاعاتی برای مدیریت نتایج جستجو آشنا بودند و تنها 5/5 درصد آن‌ها همیشه به ارزیابی صحت و دقت اطلاعات بازیابی شده می‌پرداختند.
نتیجه‌گیری: میزان آشنایی و استفاده‌ی دستیاران از پایگاه‌های اطلاعاتی بسیار کم بود. برگزاری کارگاه‌های سواد اطلاعاتی و کارگاه‌های استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی می‌تواند نقش مهمی در افزایش استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و کارهای پژوهشی آن‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Seeking Skills in Online Databases of Iranian National Medical Digital Library: A Study among Residents of Isfahan University of Medical Sciences, Iran*

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hashemian 1
  • Mohammad Janatikia 2
  • Alireza Hashemian 3

1 Medical Library and Information Sciences, Central Library, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: hashemian553@yahoo.com

2 Library and Information Sciences, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Information seeking skills has an important role in independent searching and enables one
to have a strong research. The aim of this study was to investigate information seeking skills among the
residents of Isfahan University of Medical Sciences, Iran.
Methods: It was a descriptive study. Morgan sampling table used to select 248 residents from 659
residents of Isfahan University of Medical Sciences. The data were collected using a researcher-made
questionnaire which was validated by expert and its reliability was tested with Cronbach’s alpha (0.83).
Results: Only 3.9% of the residents attended in Iranian National Medical Digital Library (INLM)
workshop and only 16.2% of them were registered to INLM. 38.3% of them were familiar with up-to-date
database and 25.8% of them used it. 48.4% of them used "advanced search". 49.2% of them used "bullion
operations" and only 13.3% of them were familiar with databases’ facilities to manage their search results.
Only 5.5% of them always evaluated the retrieved information.
Conclusion: Information seeking skills of residents was very low. Attending in workshops on database
and information literacy can help them to improve their skills and have better research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Retrieval
  • Databases
  • Internship and Residency
  • Universities
1. Nazari M. Designe, exam, perform and evaluate of information literacy course for higher education. Library and
Information Science 2006; 9(2): 53-92. [In Persian].
2. Davarpanah MR. Scientific information seeking in printed and electronic resource. Tehran, Iran: Ketabdar
Publication; 2006. [In Persian].
3. Large JA. Information seeking in the online age: principles and practice. Trans. Bigdeli Z. Tehran, Iran: Ketabdar
Publication; 2003. [In Persian].
4. Shabani A, Mahdiyeh Najafabadi F. Effect of internet on faculty members of Azad university of Najaf Abad
information seeking. Health Inf Manage 2006; 3(1): 13-8. [In Persian].
5. Eslami A, Keshavarz H. Study of Online Electronic Information search skills among Ph.D. Students at Faculty of
Geography, University of Tehran. Information Sciences & Technology 2007; 23(1-2): 45-60. [In Persian].                                 6. Doroudi F. Survey on internet searching skills of library and information science students of Azad university of
Tehran. Information Sciences & Technology 2008; 24(1): 1-36. [In Persian].
7. Renwick S. Knowledge and use of electronic information resources by medical sciences faculty at The University
of the West Indies. J Med Libr Assoc 2005; 93(1): 21-31.
8. Grefsheim SF, Rankin JA. Information needs and information seeking in a biomedical research setting: a study of
scientists and science administrators. J Med Libr Assoc 2007; 95(4): 426-34.
9. Vezzosi M. Doctoral students' information behaviour: an exploratory study at the University of Parma (Italy).
New Library World 2009; 110(1-2): 65-80.
10. Lawrence DW, Laflamme L. Using online databases to find journal articles on injury prevention and safety
promotion topics: how do Safetylit subscribers use other databases. Safety Science 2009; 47: 1-8.