نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند، اصفهان، ایران

2 استادیار، مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه پیام نور نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرمایه‌های فکری در یک سازمان دارایی‌هایی هستند که ارزش آن‌ها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می‌یابند. بیمارستان‌ها مهم‌ترین مراکز ارایه‌ی خدمات سلامت محسوب می‌شوند که مدیریت دارایی‌های ناملموس در آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای جلوگیری از بین رفتن تلاش‌ها و هزینه‌ها می‌بایست نخست میزان اهمیت هر یک از ابعاد سرمایه‌های فکری بیمارستان‌ها شناسایی شده سپس در جهت رشد و مدیریت آن‌ها اقدام نمود. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد سرمایه‌های فکری در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان و همچنین، تعیین فاکتورهای مؤثر در هر بعد از سرمایه‌های فکری بر اساس مدل Hung انجام گرفت.
روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود و در سال 1390 در سه بیمارستان شهر اصفهان (شریعتی، امام موسی کاظم (ع) و امین) انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش 3000 نفر از پزشکان و پرستاران بودند که از بین سه بیمارستان، 200 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه‌ای بود و داده‌های آن از طریق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته به دست آمد. روایی پرسش‌نامه با نظر صاحبنظران در زمینه‌ی مدیریت تأیید شد و و پایایی آن به کمک
 alpha Cronbach's برابر با 89/0 به دست آمد. داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون
 Student-t تک متغیره و نمودار تارعنکبوتی تحلیل شد.
یافته‌ها: مقایسه‌ی شاخص‌های سرمایه‌ی فکری با میانگین فرضی 3 نشان داد که میزان اهمیت شاخص‌های سرمایه‌ی انسانی، بیماران، سرمایه‌ی فرایند، بیشتر از متوسط و شاخص نوآوری، دارای اهمیت متوسط و شاخص‌های مالی و فن‌آوری اطلاعات دارای اهمیت کمتر از سطح متوسط بوده است.
نتیجه‌گیری: ابعاد سرمایه‌های فکری در بیمارستان‌ها از اهمیت و ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بنابراین مدیران بیمارستان‌ها باید زمینه‌ی استفاده و بهره‌برداری از تمامی سرمایه‌های ناملوس را فراهم کنند و به این طریق باعث تولید علم، ثروت و نوآوری شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Importance of Intellectual Capital Dimensions in Selected Hospitals of Isfahan, Iran*

نویسندگان [English]

  • Samira Yadegari 1
  • Tahere Yaghoob i 2
  • Sayed Saeed Ayat 3

1 Computer Engineering, School of Engineering, Harand Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Computer Engineering, School of Engineering, Payam Noor University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Computer Engineering, School of Engineering, Payam Noor University of Najaf Abad, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Intellectual capitals in an organization are assets that their value is increased over time and
with sharing with others. Since hospitals are dominant in providing medical services, management of
intangible assets could be very important for them. To avoid the waste of costs and efforts, it is necessary
to identify the priority and importance of each dimension of intellectual capitals in hospitals, and then to
develop and manage them.
Methods: This was a descriptive survey which was conducted in three hospitals in Isfahan, Iran in 2010.
Theoretical studies were based on library investigation and corresponding data were collected through predesigned
questionnaires. The validity of the questionnaire was confirmed by some specialists in
management, and its reliability was tested using Cronbach's alpha (α = 0.89). The sample size was
estimated to be 200 subjects. Some descriptive statistics were presented and the inference for evaluating
the importance of intellectual capital dimensions in medical sector was based on student t-test. The web
diagram was used for prioritizing the dimensions.
Results: Among the intellectual capital dimensions considered in medical sector, the importance of three
dimensions of human capital, customer capital and process were higher than average level. Innovation
dimension had a moderate significance in intellectual capital while the value of financial capital and
information technology was low.
Conclusion: Various dimensions of intellectual capitals in hospitals will exhibit different importance.
Therefore, administrators of hospitals must provide good foundation for utilization of all assets and
produce knowledge, wealth and innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Health Information Technology
  • Hospitals
1. Chen Goh P. Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia. Journal of Intellectual Capital
2005; 6(3): 385-96.
2. Hung YC. A conceptual model for evaluating intellectual capital systems: an empirical study of a high-tech
company in Taiwan. Int J of Management and Enterprise Development 2004; 1(3): 285-99.
3. Feiwel GR. The Intellectual Capital of Micha? Kalecki: A Study in Economic Theory and Policy. Knoxville, TN:
University of Tennessee Press; 1975.
4. Coulson-Thomas CJ. Managing intellectual capital to grow shareholder value. International Journal of
Information Technology and Management Archive 2003; 2(1-2): 157-61.
5. Ulrich D. Intellectual capital = competence x commitment. Sloan Management Review 1998; 39(2): 15-26.
6. Harrison S, Sullivan PH. Profiting from intellectual capital: Learning from leading companies. Journal of
Intellectual Capital 2000; 1(1): 33-46.
7. Namasivayam K, Denizci B. Human capital in service organizations: identifying value drivers. Journal of
Intellectual Capital 2006; 7(3): 381-93.
8. Roos J. Intellectual capital: navigating in the new business landscape. New York, NY: New York University
Press; 1998.
9. Gordon J. Intellectual capital and you. Training 1999; 36(9): 30-7.
10. Saint-Onge H. Tacit knowledge the key to the strategic alignment of intellectual capital. Strategy & Leadership
1996; 24(2): 10-6.
11.Bontis N. Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International
Journal of Management Reviews 2001; 3(1): 41-60.
12.Hung YC, Chang EL. Measurement scale of Intellectual Capital for the information service industry. Int J of
Services and Standards 2006; 2(2): 154-75.
13.Bontis N, Chong Keow WC, Richardson S. Intellectual capital and business performance in Malaysian industries.
Journal of Intellectual Capital 2000; 1(1): 85-100.
14. Jafari M, Rezaii N, Hosnavi R. Revise in measurement models of intellectual capital: a holistic approach.
Proceedings of the 4th International Management Conference; 2006 Dec 20-21; Tehran, Iran; 2006.
[In Persian].
15.Bollen L, Vergauwen P, Schnieders S. Linking intellectual capital and intellectual property to company
performance. Management Decision 2005; 43(9): 1161-85.
16. Shahbandarzadeh H, Ebrahimi M. Measuring Intellectual Capital Healthcare Sector Using Analytic Network
Process. Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital Management; 2009 Oct 7-8; Zanjan,
Iran; 2009. [In Persian].
17.Mar S. The Research of the Information Software Immaterial Assets Price Evaluation System, Taiwan Stock
Exchange Incorporated Company. In: Li S, Editor. Nonlinear Mathematics for Uncertainty and its Applications.
Berlin, Germany: Springer; 2011.
18. Lai M, Lin HT, Tsay W. The Evaluation of Intellectual Capital in a Taiwan Hospital. Proceedings of the 2nd
International Conference on Innovative Computing, Information and Control; 2007 Sep 5-7; Kumamoto, Japan;
2007.
19.Cohen S, Kaimenakis N. Intellectual capital and corporate performance in knowledge-intensive SMEs. Learning
Organization 2007; 14(3): 241-62.
20. Shafia M, Sohrabi B, Raeesi I, Faghih Mirzaii S. A model to evaluation components of intellectual capital.
Proceedings of the 2nd International Conference on intellectual capital; 2009 Oct 7-8; Zanjan, Iran; 2009.
[In Persian].