نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تبریز (NPMC)، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات سلامت، دانشکده مدیریت و انفورماتیک پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز علوم، تبریز، ایران

4 دستیار، بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

5 دستیار، روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی کیفیت یکی از روش‌های مفید در ارتقای کیفیت خدمات سلامت می‌باشد، برای این امر جامعیت کیفیت و دقت داده‌های جمع‌آوری شده از اهمیت بالایی در فرایند ارزیابی برخوردار است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین میزان تطابق داده‌های جمع‌آوری شده درباره‌ی کیفیت فنی مراقبت‌های دوران بارداری از دو منبع گیرندگان خدمات و پرونده‌ی خانوار بود.
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که با مشارکت 185 نفر از زنان باردار که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند از 40 مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی شهر تبریز در سال 1389 انجام گرفت. داده‌های مربوط به کیفیت فنی از دو منبع کاملاً مستقل (مشتری خدمت و اطلاعات ثبت شده در پرونده‌ی گیرنده‌ی خدمت) جمع‌آوری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ای بود که روایی پرسش‌نامه توسط 10 نفر از صاحب‌نظران بررسی و بعد از اعمال نظرات آنان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از همسانی درونی تأیید گردید (748/0 = α). برای ارزیابی تطابق تک تک آیتم‌ها در دو منبع اطلاعاتی، از شاخص کاپای وزنی (Weighted Kappa) و ICC (Intraclass correlation coeficient) استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 و STATA 10 تحلیل گردید.
یافته‌ها: توافق بین داده‌های حاصل از پرونده و اظهارات مادران باردار در مورد بسیاری از خدمات، در حد ضعیفی بود (4/0 > Kappa) و تنها در مورد برخی خدمات همچون تعداد مراقبت‌ها (56/0 = Kappa) و اندازه‌گیری وزن و فشار خون (55/0 = Kappa) توافق متوسط و در مورد زمان تشکیل پرونده (903/0–824/0:CI95% ، 87/0 = P) و زمان اطلاع از بارداری (962/0–931/0:CI95% ، 95/0 = P) توافق قوی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: ارزیابی خدماتی چون مراقبت‌ها و آموزش‌های دوران بارداری بهتر است از طریق داده‌های حاصل از اظهارات مادران باردار صورت گیرد، چرا که این ارزیابی می‌تواند نشان دهنده‌ی نوعی ارزیابی پیامد باشد. به نظر می‌رسد نتیجه‌ی مراقبت‌ها و آموزش‌های ارایه شده‌ قابل دریافت از زبان گیرندگان خدمات باشد. در مجموع به علت نقص در ثبت خدمات، استفاده از نظرات مشتری‌ها درباره‌ی خدماتی که دریافت کرده‌اند می‌تواند معتبرتر از پرونده‌های بهداشتی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agreement between Costumers Reported Data and Medical Records in Evaluating Technical Quality of Prenatal Care*

نویسندگان [English]

  • Jafar Sadegh Tabrizi 1
  • Kamal Gholipour 2
  • Mohammad Asghari Jafarabadi 3
  • Mojtaba Mohammad Zadeh 4
  • Mostafa Farahbakhsh 5

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Services Management Research Center, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 PhD Candidate, Health Services Management, School of Management and Medical Informatics, Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Biostatistics, Medical Education Research Center, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4 Resident, Anesthesiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

5 Resident, Psychiatry, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Evaluation is a suitable way to improve the healthcare quality. At the other hand, quality
and validity of information is an important factor in this process. The aim of this study was to assess
adjustment and agreement between medical records data and pregnant women reported healthcare data in
prenatal maternity care.
Methods: A cross-sectional study was conducted on 185 pregnant women who were selected randomly
and received maternity care from 40 urban health centers and health posts in Tabriz, Iran. Technical
quality data were obtained from two different sources medical record and pregnant women reported data.
Questionnaire’s content validity was reviewed and confirmed by 10 experts and its reliability was
confirmed based on Cronbach's alpha (α = 0.748). Weighted Kappa and ICC (intra-class correlation
coefficient) were used to analyze each item. Data were analyzed using the STATA ver.10 and SPSS
ver.17 statistical packages.
Results: There was a weak agreement between the two data sources. Only in some services there was a
moderate agreement such as number of care (Kappa = 0.56), blood pressure and weight measurement
(Kappa = 0.55). In registration time to health center (P = 0.95, 95%CI 0.931-0.962) and awareness of
pregnancy (P = 0.87, 95%CI 0.824-0.903) there was a strong agreement between medical document and
customers reported data.
Conclusion: For some services such as pregnancy education, it is preferred to use pregnant women
reported data, because such data are a form of output assessment. Furthermore, due to a defect in the
recording services, customers’ reported data were more valid than the health records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Records
  • Prenatal Care
  • Health Care Quality Assessment
2. Tabrizi JS. Improving Health Care Quality: Basics, Concepts, Dimensions. Saarbrücken, Germany: Lambert
Academic Publishing; 2010.
3. Kenagy JW, Berwick DM, Shore MF. Service quality in health care. JAMA 1999; 281(7): 661-5.
4. Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring. In: Donabedian A, editor. The definition of
quality and approaches to its assessment. Chicago, IL: Health Administration Press; 1980. p. 79-128.
5. Shaw CD, Kalo I. A Background for National Quality Policies in Health Systems. Geneva, Switzerland: WHO
Regional Office for Europe; 2002.
6. Berwick DM, Knapp MG. Theory and practice for measuring health care quality. Health Care Financ Rev 1987;
Spec No: 49-55.                                                                                                                                                                          7. Rutstein DD, Berenberg W, Chalmers TC, Child CG, III, Fishman AP, Perrin EB. Measuring the quality of
medical care. A clinical method. N Engl J Med 1976; 294(11): 582-8.
8. Brook RH, Appel FA. Quality-of-care assessment: choosing a method for peer review. N Engl J Med 1973;
288(25): 1323-9.
9. Hynes DM, Perrin RA, Rappaport S, Stevens JM, Demakis JG. Informatics resources to support health care
quality improvement in the veterans health administration. J Am Med Inform Assoc 2004; 11(5): 344-50.
10.Campbell SM, Hann M, Hacker J, Durie A, Thapar A, Roland MO. Quality assessment for three common
conditions in primary care: validity and reliability of review criteria developed by expert panels for angina,
asthma and type 2 diabetes. Qual Saf Health Care 2002; 11(2): 125-30.
11.Nahm ML, Pieper CF, Cunningham MM. Quantifying data quality for clinical trials using electronic data capture.
PLoS One 2008; 3(8): e3049.
12.Milchak JL, Carter BL, Ardery G, Black HR, Bakris GL, Jones DW, et al. Development of explicit criteria to
measure adherence to hypertension guidelines. J Hum Hypertens 2006; 20(6): 426-33.
13. Sequist TD, Schneider EC, Anastario M, Odigie EG, Marshall R, Rogers WH, et al. Quality monitoring of physicians:
linking patients' experiences of care to clinical quality and outcomes. J Gen Intern Med 2008; 23(11): 1784-90.
14.McGlynn EA, Asch SM, Adams J, Keesey J, Hicks J, DeCristofaro A, et al. The quality of health care delivered
to adults in the United States. N Engl J Med 2003; 348(26): 2635-45.
15. Tang PC, Ralston M, Arrigotti MF, Qureshi L, Graham J. Comparison of methodologies for calculating quality
measures based on administrative data versus clinical data from an electronic health record system: implications
for performance measures. J Am Med Inform Assoc 2007; 14(1): 10-5.
16.Kilbourne AM, Keyser D, Pincus HA. Challenges and opportunities in measuring the quality of mental health
care. Can J Psychiatry 2010; 55(9): 549-57.
17.Reid RO, Friedberg MW, Adams JL, McGlynn EA, Mehrotra A. Associations between physician characteristics
and quality of care. Arch Intern Med 2010; 170(16): 1442-9.
18.Hicks J. The Potential of Claims Data to Support the Measurement of Health Care Quality [Thesis Doctoral].
Santa Monica, CA: Pardee RAND Graduate School; 2003.
19. Goldstein E, Farquhar M, Crofton C, Darby C, Garfinkel S. Measuring hospital care from the patients' perspective: an
overview of the CAHPS Hospital Survey development process. Health Serv Res 2005; 40(6 Pt 2): 1977-95.
20. Tabrizi JS. Quality of delivered care for people with type 2 diabetes: a new patient-centred model. J Res Health
Sci 2009; 9(2): 1-9.
21. Hibbard JH. Engaging health care consumers to improve the quality of care. Med Care 2003; 41(1 Suppl): I61-I70.
22.Wuerdeman L, Volk L, Pizziferri L, Tsurikova R, Harris C, Feygin R, et al. How accurate is information that
patients contribute to their Electronic Health Record? AMIA Annu Symp Proc 2005; 834-8.
23. Davies AR, Ware JE, Jr. Involving consumers in quality of care assessment. Health Aff (Millwood) 1988; 7(1): 33-48.
24. Elwyn G, Buetow S, Hibbard J, Wensing M. Measuring quality through performance. Respecting the subjective:
quality measurement from the patient's perspective. BMJ 2007; 335(7628): 1021-2.
25. Emamy-Afshar N, Amir-Khani M, Jafari N, Jalilvand P, Changizi N, Habibollahi A, et al. National safe
motherhood program: women's integrated healthcare. Tehran, Iran: Ministry of Health, Department of Women
Health; 2008. [In Persian].
26.Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciencies. 2nd ed. London, UK: Routledge; 1988.
27.Hundley V, Penney G, Fitzmaurice A, van TE, Graham W. A comparison of data obtained from service providers
and service users to assess the quality of maternity care. Midwifery 2002; 18(2): 126-35.
28. Jabari H, Bakhshian F, Vahidi R. Assessing prenatal care effectiveness in health system between 1994 to 2003
[Project]. Tabriz, Iran: Deputy of Research, Tabriz University Medical Science; 2004. [In Persian]. 2013.
29.Hundley VA, Milne JM, Glazener CM, Mollison J. Satisfaction and the three C's: continuity, choice and control.
Women's views from a randomised controlled trial of midwife-led car. BJOG: An International Journal of
Obstetrics & Gynecology 1997; 104(11): 1273-80.
30. Joffe M, Grisso JA. Comparison of ante-natal hospital records with retrospective interviewing. J Biosoc Sci 1985;
17(1): 113-9.
31.Martin CJ. Monitoring maternity services by postal questionnaire: congruity between mothers' reports and their
obstetric records. Stat Med 1987; 6(5): 613-27.
32.Cartwright A, Smith C. Some comparisons of data from medical records and from interviews with women who
had recently had a live birth or stillbirth. J Biosoc Sci 1979; 11(1): 49-64.
33. Sitzia J, Wood N. Patient satisfaction: a review of issues and concepts. Soc Sci Med 1997; 45(12): 1829-43.