نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: پرداخت‌های مستقیم از جیب به عنوان یک منبع اصلی تأمین مالی سلامت در اغلب کشورها است که این پرداخت‌ها منجر به هزینه‌های کمرشکن خانوار می‌گردد. هدف این مطالعه، برآورد درصد خانوارهای مواجهه یافته با هزینه‌های کمرشکن سلامت در شهرک مینوی قزوین در سال 1390 بود.
روش بررسی: مطالعه به صورت تحلیلی در سال 1390 در شهرک مینو در قزوین بر روی 100 خانوار (416 نفر) به صورت چند مرحله‌ای انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی خود‌ایفا که روایی آن توسط 5 تن از اساتید مجرب مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون Test-re test معادل 82 درصد بود، جمع‌آوری و برای تحلیل از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. ابتدا هزینه‌ی خوراکی (ضروری) از درآمد خانوار کسر شد و توان پرداخت خانوار به دست آمد، سپس در صورتی که هزینه‌های پزشکی مساوی یا بیشتر از 40 درصد توان پرداخت خانوار می‌شد جزء هزینه‌ی کمرشکن محسوب می‌گردید. 
یافته‌ها: میزان مواجه‌ی خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت در بخش خدمات بستری، 3 درصد، سرپایی 3 درصد، دارو 1 درصد، آزمایشگاه 1 درصد، دندان‌پزشکی 16 درصد و مواجه‌ی کل برابر با 24 درصد بود. همچنین اکثریت هزینه‌های کمرشکن سلامت در چارک‌های درآمدی دوم و سوم اتفاق افتاد، که در این مطالعه چارک درآمدی دوم، 5/2 برابر بیشتر نسبت به چارک درآمدی چهارم در معرض هزینه‌های کمرشکن سلامت قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: خانوارهای چارک‌های پایین درآمدی، بیشتر با این هزینه‌ها مواجه می‌شوند که می‌بایست سیاست‌های حمایتی برای این خانوارها در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Households Encountering with Catastrophic Health Expenditures in Qazvin, Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Asefzadeh 1
  • Mehran Alijanzadeh 2
  • Sajad Gholamalipour 3
  • Ali Farzaneh 2

1 Professor, Healthcare Management, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

2 MSc Student, Healthcare Management, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

3 MSc Student, Healthcare Management, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: Direct cash payments are the principal sources of health care finance in most countries.
Health services may impose a regressive cost burden on households, especially in developing countries.
The purpose of this study was to calculate households encountered with catastrophic healthcare
expenditures in Qazvin, Iran.
Methods: The statistical society included 100 household equaled to 416 people. The data were collected
using self-administered questionnaire. The capacity to pay of households was calculated by two methods.
If the costs of household health were ≥ 40% of their capacity for payment, it would be considered as
catastrophic expenditures.
Results: According to the findings, the rate of confronting households with health catastrophic
expenditures had been estimated 24%, which dentistry services had the highest part in health catastrophic
expenditures.
Conclusion: Low capacity to pay families should be supported against these expenditures and more
financial aid should be provided for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost
  • Health Care Systems
  • Poverty
  • Insurance Coverage
  • Justice
1. World Health Organization. The World Health Report 2000: Health Systems: Improving Performance. Geneva,
Switzerland: World Health Organization; 2000.
2. Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Méndez-Carniado O, Bryson-Cahn C, Barofsky J, Maguire R, et al. Evidence is
good for your health system: policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health spending in Mexico.
The Lancet 1918; 368(9549): 1828-41.
3. Haines A, Heath I, Smith R. Joining together to combat poverty. Everybody welcome and needed. BMJ 2000;
320(7226): 1-2.
4. O'Donnell OA, Wagstaff A. Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and
Their Implementation. Washington, DC: World Bank Publications; 2008.
5. Jowett M. Theoretical Insights into the Development of Health Insurance in Low-income Countries. New York,
NY: University of York. Center for Health Economics; 2004.
6. World Health Organization. Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development:
Report. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2001.
7. OECD World Health Organization. DAC Guidelines and Reference Series Poverty and Health. Paris, France:
OECD Publishing; 2003.
8. Wagstaff A, van DE. Catastrophe and impoverishment in paying for health care: with applications to Vietnam
1993-1998. Health Econ 2003; 12(11): 921-34.
9. van DE, O'Donnell O, Rannan-Eliya RP, Somanathan A, Adhikari SR, Garg CC, et al. Catastrophic payments for
health care in Asia. Health Econ 2007; 16(11): 1159-84.
10.World Health Organization, Van Lerberghe W. The World Health Report 2008: Primary Health Care: Now More
Than Ever. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2008.
11.World Health Organization. The World Health Report 2006: Working Together for Health. Geneva, Switzerland:
World Health Organization; 2006.
12.Barros AJ, Bastos JL, Damaso AH. Catastrophic spending on health care in Brazil: private health insurance does
not seem to be the solution. Cad Saude Publica 2011; 27(Suppl 2): S254-S262.                                                                          13.Garg CC, Karan AK. Reducing out-of-pocket expenditures to reduce poverty: a disaggregated analysis at ruralurban
and state level in India. Health Policy Plan 2009; 24(2): 116-28.
14.Gotsadze G, Zoidze A, Rukhadze N. Household catastrophic health expenditure: evidence from Georgia and its
policy implications. BMC Health Serv Res 2009; 9: 69.
15.Xu K, Evans DB, Kawabata K, Zeramdini R, Klavus J, Murray CJ. Household catastrophic health expenditure: a
multicountry analysis. Lancet 2003; 362(9378): 111-7.
16. Filmer D, Hammer JS, Pritchett LH. Weak links in the chain II: a prescription for health policy in poor countries.
The World Bank Research Observer 2002; 17(1): 47-66.
17.Heijink R, Xu K, Saksena P, Evans D. Validity and comparability of out-of-pocket health expenditure from
household surveys: a review of the literature and current survey instruments. Geneva, Switzerland: World Health
Organization; 2011.
18. Statistical Center of Iran. Selected findings of the survey of energy carriers consumption in household sector in
urban areas. Tehran, Iran: Statistical Center of Iran; 2012 [Online]. 2012. Available from: URL:
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/ch_energy_90.pdf.
19.Kavosi Z, Rashidian A, Pourmalek F, Majdzadeh R, Pourreza A, Mohammad K, et al. Measuring household
exposure to catastrophic health care expenditures: a Longitudinal study in Zone 17 of Tehran. Hakim Res J 2009;
12(2): 38-47. [In Persian].
20.Karami M, Najafi F, Karami MB. Catastrophic health expenditures in Kermanshah, west of Iran: magnitude and
distribution. J Res Health Sci 2009; 9(2): 36-40.
21.Xu K, Evans DB, Carrin G, Aguilar-Rivera AM, Musgrove P, Evans T. Protecting households from catastrophic
health spending. Health Aff (Millwood) 2007; 26(4): 972-83.
22.Naga RH, Lamiraud K. Catastrophic health expenditure and household well-being [Online]. 2011; Available
from: URL: http://ideas.repec.org/p/hem/wpaper/0803.html/