نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری واطلاع رسانی پزشکی، پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،گروه کتابداری و اطلاع رسانی،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی آبادان، آبادان، ایران

3 استاد، کتابداری واطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری واطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران، تهران، ایران

4 دکترا، کتابداری واطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه ها نیازمند شناسایی ابعاد مختلف فعالیت‌های آنها دارد. در این پژوهش نسبت به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران اقدام شد.

روش‌ بررسی: این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا است. مشارکت‌کنندگان شامل کتابداران، مدیران و معاونان کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بودند. در این مطالعه از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 21 نفر گردآوری و به روش تماتیک تحلیل شدند.

یافته‌ها: مجموعه منابع اطلاعاتی و وضعیت نیروی انسانی متخصص از جمله امکانات راهبردی کتابخانه‌ها بودند. انتظارات مراجعین، رسالت‌های سازمان‌های بالادست و وضعیت فعلی عملکرد نیز سه عامل برای تدوین رسالت‌های کتابخانه‌ها هستند. امکانات و خدمات موجود در کتابخانه نقش مهمی در تدوین چشم‌اندازهای کتابخانه‌ها داشت و توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداران و نظرات کاربران می‌توانند برای ترسیم ارزش‌های کتابخانه‌ها استفاده شوند. به روز بودن خدمات در تعیین اهداف راهبردی اثرگذارند و کتابداران در صورت داشتن اختیارات کافی می‌توانند اهداف بهتری برای کتابخانه‌ها بنویسند. از جمله عوامل محیطی تاثیرگذار بر برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌ها می‌توان به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، عدم انگیزش کتابداران، نحوه مشارکت در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و کمبود نیروی انسانی کتابدار اشاره کرد.

نتیجه گیری: توجه به عوامل شناسایی شده در این مطالعه می‌تواند به عنوان راهنمای اولیه جهت تسهیل برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting strategic planning in libraries of Iran medical science universities

نویسندگان [English]

 • Sirous Panahi 1
 • Hossein Ghalavand 2
 • Shahram Sedghi 3
 • Abdolahad Nabiolahi 4

1 Associate Professor, Medical library and Information Science, Department of Medical library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Medical library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

3 Professor, Medical library and Information Science, Department of Medical library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 PhD, Medical library and Information Science, Department of Medical library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Developing strategic planning in libraries depends on identifying different dimensions of its activities and services. In this research we proposing a lens for strategic planning in libraries of Iran medical science universities.

Methods: After adopting a qualitative survey design, 21 academic library managers were interviewed. Snowball sampling method was used to select the Samples and the data analysis was done using the thematic analysis method by MAXQDA 10.

Results: The study revealed nine main themes and over 54 sub-themes. Resources and librarian specialists identified as an important libraries property. Customer expectations, The Mission of Upstream Organizations and Current Status of Library Performance were identified as three factors influencing the formulation of library missions. In libraries, for drawing up perspectives, the most important issue was the available facilities and services. Considering the librarians' professional ethics and user feedback from most interviewees, it was raised as a value for the library. The majority of interviewees considered Up-to-date services to be important strategic goals and stated that if they had the necessary delegation of responsibility, they would be able to formulate better goals. The most important environmental factors affecting strategic planning referred to modern information and communication technologies, lack of librarian’s motivation, participate in educational and research programs and lack of human resources in libraries.

Conclusion: Strategic planning for each library was different from others. But, attention to the Common influential factors and used of proposed integrated framework in this study can be facilitate strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic library
 • strategic planning
 • Medical universities
 • Iran
 1. Eadie DC. Putting a Powerful Tool to Practical Use: The Application of Strategic Planning in the Public Sector. Public Sector Performance: Routledge; 2018. p. 133-47.
 2. Quinn JB, Mintzberg H, James RM. The strategy process: concepts, contexts, and cases: Prentice Hall; 1988.
 3. Wood EJ, Young VL, Young V. Strategic marketing for libraries: A handbook: Greenwood Publishing Group; 1988.
 4. Mintzberg H. The Fall and Rise of Strategic Planning. Havard Business Review. Prentice-Hall, Inc; 1994.
 5. David F, David FR. Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases: Pearson–Prentice Hall Florence; 2016.
 6. Parirokh M, Akhsik S. A research about sterategic planning for development services in ferdowsi univercity. Library and Information Quarterly. 2011(14):36-49. [In Persian].
 7. Chandler AD. Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise: MIT press; 1990.
 8. khosravi A, Zare A, gheysarinik M. Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the Libraries, Museums and Documents Center of Astan Qods Razavi based on SWOT matrix and offering executive solutions to improve the programs. Journal of Library and Information Science. 2018; 8(2):265-81. [In Persian].
 9. McNicol S. The challenges of strategic planning in academic libraries. New Library World. 2005.
 10. Stewart-McKay A. Planning for the Future: An evaluation of academic and public library strategic plans in New Zealand: Tesis de Máster inédita. Wellington: Victoria University. Disponible en …; 2017.
 11. Ghafari S. Sterategic study of knowledge management in academic libraries Information Seeking. Iranian Journal of Information Processing Management. 2012; 2(26):42-53. [In Persian].
 12. namdari m, moradi m, Rahimi s. Investigating the Relationship between Strategic Planning and evidence-based Librarianship from the perspective of Managers and Librarians of Academic Libraries in Kermanshah city. Quarterly Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems. 2021; 1(1):1-10. [In Persian].
 13. Lippincott JK. New library facilities: opportunities for collaboration. Resource Sharing & Information Networks. 2005; 17(1-2):147-57.
 14. Wilkes B. Singapore Management University Libraries Strategic Plan 2021-2025 2021 [Available from: https://ink.library.smu.edu.sg/library_research/173.
 15. Kassim NA. Evaluating user's satisfaction on academic library performance. Malaysian Journal of Library & Information Science. 2009; 14(2):101-15.
 16. Aslam M. Changing behavior of academic libraries and role of library professionals. Information Discovery and Delivery. 2021.
 17. Scott MC, Vogus B. Through the eyes of an academic library: understanding the significance of the strategic planning process. Public Services Quarterly. 2021; 17(1):40-5.
 18. Matlabi D, javan PP, Zeinolabedini M. A SWOT Analysis for Libraries of Shahid Beheshti University and Providing Appropriate Strategies. Information management science and technology. 2021; 7(1):77-98. [In Persian].
 19. S C. Strategic planning in academic libraries. Encyclopedia of Library and Information Science. 2nd ed2003. p. 1-21.
 20. Mohammad Esmaeil S, Zahra Emami, Emami H. Surrey of Library Administrators' Strategic Planning Role to Improve the Library Staff of Iran University of Medical Sciences. Int J Soc Sci. 2014; 4(1):59-63.
 21. McNicol S. Academic libraries: planning, outcomes and communication. Evidence Base. 2004.
 22. Saunders L. Academic libraries' strategic plans: top trends and under-recognized areas. The Journal of Academic Librarianship. 2015; 41(3):285-91.
 23. Fattahi S, Parrirokh M, salari M, Begloo R, Pazooki F. Examining the dimensions of the strategic plan for the development of research in the organization of libraries, museums and documents center of Astan Quds Razavi. Iranian Journal of Information Processing Management. 2015; 1(30):37-54. [In Persian].