نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات ودانش شناسی،گروه علم اطلاعات ودانش شناسی،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابدار کتابخانه‌های عمومی، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: سواد سلامت مهارتی شناختی و اجتماعی است که تعیین‌کننده انگیزه و توانایی افراد در دستیابی، درک و به‌کارگیری اطلاعات به شیوه‌ای که سبب حفظ و ارتقا سلامت آنها گردد. درواقع، سواد سلامت یک پیش‌شرط برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی است. هدف پژوهش تعیین رابطه بین سواد سلامت با میزان تاب‌آوری و سلامت ‌روانی کتابداران بود.
روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیر سواد سلامت، سلامت ‌روان و تاب‌آوری به ترتیب از پرسشنامه منتظری و همکاران، Goldberg & Hillier و Connor & Davidson استفاده‌شد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر پنج نفر از استادان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی تأیید شد و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد قبول واقع گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها و برازش مدل، از جداول توزیع فراوانی و مدل‌یابی معادلات‌ساختاری استفاده‌گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌داد که بین سواد سلامت و سلامت ‌روان کتابداران و همچنین بین سواد سلامت و تاب‌آوری کتابداران نیز رابطه مستقیمی وجود دارد. درنهایت مشخص‌شد که تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و سلامت ‌روان نقش میانجی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: ازآنجایی‌که سلامت ‌روانی کتابداران تأثیر مهمی در ارائه خدمات آنها دارد، لذا کشف و تقویت عوامل تأثیرگذار بر سلامت ‌روانی می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمانی کتابخانه‌های عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس یافته‌ها به‌نظر می‌رسد تمرکز بر بهبود سلامت ‌روانی کتابداران از طریق افزایش سواد سلامت و به‌تبع آن تاب‌آوری آنان برای دستیابی به دستاوردهای مناسب‌تر، امری مهم است
روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیر سواد سلامت، سلامت ‌روان و تاب‌آوری به ترتیب از پرسشنامه منتظری و همکاران، Goldberg & Hillier و Connor & Davidson استفاده‌شد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر پنج نفر از استادان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی تأیید شد و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد قبول واقع گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها و برازش مدل، از جداول توزیع فراوانی و مدل‌یابی معادلات‌ساختاری استفاده‌گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌داد که بین سواد سلامت و سلامت ‌روان کتابداران و همچنین بین سواد سلامت و تاب‌آوری کتابداران نیز رابطه مستقیمی وجود دارد. درنهایت مشخص‌شد که تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و سلامت ‌روان نقش میانجی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: ازآنجایی‌که سلامت ‌روانی کتابداران تأثیر مهمی در ارائه خدمات آنها دارد، لذا کشف و تقویت عوامل تأثیرگذار بر سلامت ‌روانی می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمانی کتابخانه‌های عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس یافته‌ها به‌نظر می‌رسد تمرکز بر بهبود سلامت ‌روانی کتابداران از طریق افزایش سواد سلامت و به‌تبع آن تاب‌آوری آنان برای دستیابی به دستاوردهای مناسب‌تر، امری مهم است
روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیر سواد سلامت، سلامت ‌روان و تاب‌آوری به ترتیب از پرسشنامه منتظری و همکاران، Goldberg & Hillier و Connor & Davidson استفاده‌شد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر پنج نفر از استادان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی تأیید شد و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد قبول واقع گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها و برازش مدل، از جداول توزیع فراوانی و مدل‌یابی معادلات‌ساختاری استفاده‌گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌داد که بین سواد سلامت و سلامت ‌روان کتابداران و همچنین بین سواد سلامت و تاب‌آوری کتابداران نیز رابطه مستقیمی وجود دارد. درنهایت مشخص‌شد که تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و سلامت ‌روان نقش میانجی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: ازآنجایی‌که سلامت ‌روانی کتابداران تأثیر مهمی در ارائه خدمات آنها دارد، لذا کشف و تقویت عوامل تأثیرگذار بر سلامت ‌روانی می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمانی کتابخانه‌های عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس یافته‌ها به‌نظر می‌رسد تمرکز بر بهبود سلامت ‌روانی کتابداران از طریق افزایش سواد سلامت و به‌تبع آن تاب‌آوری آنان برای دستیابی به دستاوردهای مناسب‌تر، امری مهم است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between health literacy with resilience and mental health of Kermanshah public librarians

نویسندگان [English]

 • Saleh Rahimi 1
 • Faramarz Soheili 2
 • Zahra Ahmadi 3
 • Fatemeh Rahimi 4

1 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Associate Professor of Knowledge and Information Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 MSc, Knowledge and Information Sciences, Public librarian, Kermanshah, Iran

4 MSc, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The concept of health literacy is a cognitive and social skill that determines the motivation and ability of individuals to access, understand and use information in a way that maintains and promotes their health.The purpose of the study was to determine the relationship between health literacy, resilience and mental health of Kermanshah public librarians.

Methods: The research method was survey. The statistical population consists of Kermanshah public librarians. The questionnaires of Montazeri et al., Goldberg & Hillier and Connor & Davidson were used to collect data and measure the variables of health literacy, mental health and resilience, respectively. The validity of these questionnaires was confirmed using the opinions of five professors in the field of information science and the reliability of these questionnaires was calculated through Cronbach's alpha. In order to analyze the data and fit the model, frequency distribution tables and structural equation modeling in Warp Piels software were used.

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between health literacy and librarians 'mental health as well as between librarians' health literacy and resilience. Finally, it was found that resilience plays a mediating role in the relationship between health literacy and mental health.

Conclusion: Since librarians' mental health has a great impact on their services, so discovering and strengthening the factors affecting mental health can have a significant impact on improving the organizational performance of public libraries. Based on the findings, it seems that focusing on improving librarians' mental health by increasing health literacy and, consequently, their resilience to achieve more appropriate outcomes, is an important issue that has a mutually reinforcing effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health literacy
 • mental health
 • resilience
 • Kermanshah public librarians
 1. Mnzava E.E & Katabalwa A.S. The role of libraries in promoting health literacy for combating non-communicable diseases in Tanzania. International Journal of Development and Sustainability 2017; 6(7): 443-450.
 2. Moradi M. F, Ansari M, Khaledian M, Shekofteh M & Karimi A. Assessmentofhealth literacy level of 18-30 yearold clients in shemiranat health center, Tehran; an Iranian experience. Pharmacophore 2017; 8(6): 1- 5.
 3. Izadirad H & Zareban I. The relationship of health literacy with health status, preventive behaviors health servise utilization in Baluchistan, Iran. Journal of Education and Community Health 2015; 2(3): 43-50. [In Persian].
 4. Whitney W, Keselman A & Humphreys B. Libraries and librarians: key partners for progress in health literacy research and practice. Information Services & Use 2017; 37: 85–100.
 5. Amiri B, Mohammadi K, Goodarzian M, Mousavi F & Bahrampour E. The effectiveness of resilience skills on life expectancy, mental health and resilience of women and girls in Khuzestan province. Fourth National Conference on Positive Psychology News, Hormozgan: Farhangian University, Shahid Beheshti Campus, Hormozgan. 2017. [In Persian].
 6. Berg J, Galvan A & Tewell E. Responding to and reimagining resilience in academic libraries. Journal of New Librarianship 2018; 3(1): 1-4.
 7. Ulger E, Varol U, Yildiz L, Salman T, Bayoglu V, et al. Depression, anxiety and sexual satisfaction in breast cancer patients and their partners-izmir oncology group study. Asian Pac J Cancer Pre 2014; 15(24): 10631-10636.
 8. Alizadeh Aghdam M.B, Koohi K & Gholizadeh M. The relationship of self-care and health literacy with mental health among citizens of Tabriz city. Health_Based Research 2017; 2(4): 381-394. [In Persian].
 9. Letzring T.D, Block J & Funder D. Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the self. Journal of Research in Personality 2005; 39: 395–422.
 10. Abolghasemi A, Ebrahimi Y, Narimani M & Asadi F. The role of defense mechanisms and resiliency in the prediction of psychological vulnerability in asthmatic patients. Health psychology 2014; 3(12): 84-96. [In Persian].
 11. Mousavi, H.; Bagherian-saraoudi, R.; Meschi, F.; Khalatbari, J. & Tajeri, B. The role of mediating resilience in the relationship between health literacy and specific quality of life in breast cancer patients. Health psychology 2020; 9(33), 79-94. [In Persian].
 12. Lam, L.T. Mental health literacy and mental health status in adolescents: A population-based survey. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2014; 8(1). Retrieved May 27, 2015.
 13. Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin A, Jahangiri K, Ebadi M & et al. Health literacy for Iranian adults (HELIA): development and psychometric properties. Payesh 2014; 13(5): 589-599. [In Persian].
 14. Goldberg D & Hillier V. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine 1979; 9(1): 139-145.
 15. Connor K & Davidson J. Development of new resilience scale: the connor- davidon resilience scale (CD-RISC). Depression and anvety 2003; 18: 76-82.
 16. Kankam Ph. K, Baffour F. D. Why Librarians Matter in the Promotion of Mental Health Literacy in Higher Education. International Journal of Innovation, Creativity and Change 2021; 15(1): 1-17.
 17. Andrykowski M Lykins E & Floyd A. Psychological health in cancer survivors. Semin Oncol Nurs 2008; 24(3): 193-201.                
 18. Ma R, Liu T, Raymond Sum K. W, Gao T, Li M, Choi S. M, Huang Y and Xiang W. Relationship Among Physical Literacy, Mental Health, and Resilience in College Students. Front Psychiatry 2021; 12: 1-8.
 19. Kooshyar H, Shoorvazi M, Dalir Z & Hosseini M. Health literacy and its relationship with medical adherence and health-related quality of life in diabetic community-residing elderly. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 23(1): 134-143. [In Persian].
 20. Khalfi A & Ismaili S. The mediating role of resilience in the relationship between metacognitive state and mental health. Third National Conference on Psychology and Educational Sciences, Shadegan: Islamic Azad University. 2016. [In Persian].
 21. Khaleghi M, Amin Shokravi F & Peyman N. The relationship between health literacy and health-related quality of life in students. Iran J Health Educ Health Promot 2019; 7(1): 66-73. [In Persian].
 22. Reavley N, Morgan A & Jorm A. Development of scales to assess mental health literacy relating to recognition of and interventions for depression, anxiety disorders and schizophrenia/psychosis. Aust N Z J Psychiatry 2014; 48(1): 61-9.
 23. Zou H, Chen Y, Fang W, Zhang Y & Fan X. The mediation effect of health literacy between subjective social status and depressive symptoms in patients with heart failure. J Psychosom Res 2016; 91: 33-39.
 24. Kavanaugh E. B. Information Literacy, Mental Health, and Lifelong Learning: Librarians and Health Care Professionals in Academic, Clinical, and Hospital Settings. Journal of Hospital Librarianship 2021; 21(1): 19-35.
 25. Chung E. Y, & Tse T. Effect of human library intervention on mental health literacy: a multigroup pretest– posttest study. BMC Psychiatry 2022; 22:73.
 26. Arbabi H, Mansouri A, Nooshirvani S & Arbab A. The Relationship BetweenHealth Literacy and General Health in Patients with Type II Diabetes Referring to Diabetes Clinic of Zabol in 2016. Journal of Diabetes Nursing 2016; 5(1): 29-39. [In Persian].

 27. DeWalt D, Berkman N, Sheridan S, Lohr K & Pignone M. Literacy and health outcomes. J Gen Intern Med 2004; 19(12): 1228-39.