نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار، پرستاری، گروه پرستاری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی به عنوان یک ابزار قدرتمند ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎمی فعالیت های مربوط به سلامت از قبیل برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم گیری موثر، کارآمد و اثر بخش می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستانی با عملکرد سازمانی بیمارستان از دیدگاه کارکنان صورت گرفت.

روش بررسی: مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. 270 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اطلاعات بیمارستانی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد موفقیت سیستم اطلاعات و پرسشنامه عملکرد سازمانی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن) انجام گردید.

یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد بین موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستانی و ابعاد آن با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (617/0r= و 001/0p<).

نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه می‌توان بیان کرد، استقرار موفقیت‌آمیز سیستم اطلاعات بیمارستانی با توجه به ارائه اطلاعات دقیق در تمام بخش‌های نظام سلامت از دیدگاه کارکنان می‌تواند عملکرد سازمانی بیمارستان را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between the success of the Hospital Information System and Hospital Organization’s Performance from the staff perspective

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Baseri 1
 • Azam Alavi 2

1 MSc, Health Services Management, Department of Health Services Management, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

2 Assistant Professor, Nursing, Department of Nursing, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Introduction: The hospital information system is a powerful tool for all health-related activities such as planning, monitoring, coordination and decision-making .This study aimed to investigate the relationship between the success of the hospital information system and the hospital organizational performance from the perspective of staff.

Methods: The present study is a corolation study of correlation type. 270 hospital staff were selected by stratified random sampling. Data were collected using two standard information system success questionnaires and Hospital organizational performance questionnaire. Data analysis was performed by descriptive and inferential statistical tests (Spearman correlation test).

Results: Findings showed that there is a positive and significant relationship between the success of the hospital information system and its dimensions with the performance of the organization from the staff perspective (r = 0.617 and p <0.001(.

Conclusion: According to the findings of the study, it can be stated that the successful establishment of the hospital information system by providing accurate and reliable information in all parts of the health system from the perspective of staff can improve the organizational performance of the hospital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rganizational performance
 • Hospital Information System
 • Staff
 1. Hertin RD, Al-Sanjary OI. Performance of hospital information system in Malaysian Public Hospital: A review. International Journal of Engineering & Technology. 2018;7(4.11):24-8.
 2. Saeedbakhsh S, Isfahani SS, Saber M, Yadegarfar G. Hospital information system usability of educational hospitals in Isfahan using heuristic evaluation method. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2017;3(1):69.
 3. Serrano A, Garcia-Guzman J, Xydopoulos G, Tarhini A. Analysis of barriers to the deployment of health information systems: A stakeholder perspective. Information Systems Frontiers. 2020;22(2):455-74.
 4. Hatami M, Tayyebi SSM, Fahimi NA, Morsal B. Evaluation of Management Information System in Ministry of Sports and Youth on the Basis of the Delon and McLean Model. Strategic Studies on YOUTH AND SPORTS. 2019;18(44).
 5. Hassankhani H. Nurses' Experiences of Using Hospital Information Systems: A Qualitative Study. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2020;7(4):23-34.
 6. Emadi A, Ghoochani M, Zarei J, Mohammadi A, Hemmat M, Valinejadi A. Evaluation of hospital information system performance from the perspective of users in educational hospitals. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL 17 No 7, July 2017. 2017;17(7):336-40.
 7. Cohen JF, Coleman E, Kangethe MJ. An importance-performance analysis of hospital information system attributes: A nurses' perspective. International journal of medical informatics. 2016; 86:82-90.
 8. Jabraily M, Maleki M, Akbari S, Dehghani M. Assessment of hospital information systems success in hospitals of Uremia University of medical sciences based on the model adjusted Delone and Mclean. Nursing and Midwifery Journal. 2015;12(11):982-7.
 9. Amiri M, Sadeghi E, KHosravi A, CHaman R. Self-assessment of the managers and network operators about the effect of Hospital Information System on the performance and processes of Imam Hossein Hospital in Shahroud. Health Information Management. 2011;8:490-9.

Muhsin A, Susilo P. Hospital performance improvement through the hospital information system design. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018;9(1):918-28.