نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده علوم پیراپزشکی - گروه فناوری اطلاعات سلامت

2 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مامایی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ثبت مراقبت‌های دوران بارداری برای حفظ حاملگی سالم و پیامدهای مطلوب برای مادر، نوزاد و خانواده ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین مجموعه حداقل داده‌های وضعیت دوران بارداری به ‌منظور برنامه‌ریزی برای پیش‌گیری از مرگ ‌‌و میر مادران و کاهش عوارض زایمان به دلیل کمبود اطلاعات وضعیت دوران بارداری در هنگام زایمان انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تطبیقی با رویکرد کیفی در سال 1400 و در چهار مرحله بررسی متون، تعیین نیازهای اطلاعاتی، تدوین مجموعه حداقل داده‌های اولیه و اعتبارسنجی آن با استفاده از تکنیک دلفی انجام گردید.
یافته‌ها: پس از بررسی سازمان فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، سازمان جهانی بهداشت و اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا، نیوزیلند، استرالیا، انگلیس، هند و ایران و انجام مصاحبه با عوامل زایمان، 177 عنصر داده شناسایی و سپس اعتبار سنجی گردید. نهایتا با استفاده از تکنیک دلفی، 86 عنصر داده در هفت محور؛ مشخصات ارجاع، مشخصات مادر، تاریخچه پزشکی مادر، تاریخچه بارداری و زایمان قبلی، شرح بارداری فعلی، نتایج سونوگرافی و نتایج آزمایشات مورد اجماع قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: تعیین مجموعه حداقل داده‌های وضعیت‌های بارداری چارچوبی ساختارمند برای گردآوری و گزارش اطلاعات مهم وضعیت‌های مادر باردار را ارائه کند. پس‌خوراند داده‌های به‌موقع مرتبط با وضعیت‌های مهم مادر به سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در زایشگاه‌ها در بخش درمان منجر به آگاهی ماماها از وضعیت‌های حیاتی در هنگام زایمان و انجام به ‌موقع اقدامات لازم می‌شود و به‌طور مستقیم از مرگ‌ و میرهای بسیاری جلوگیری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing A Minimum Data Set for pregnancy condition

نویسندگان [English]

 • Marzieh Meraji 1
 • Somayeh Fazaeli 2
 • Farideh Farokhi 3
 • Akram Forghani Azghandi 4
 • Sanaz Sadat Mahmoodian 5

1 Mashhad University of Medical Sciences and Health Services,School of Paramedical Sciences, Department of Health Information Technology,

2 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Health Information Technology and Medical Records, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 M.Sc, Midwifery, care deputy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Msc student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

5 MSc., Medical Records, Department of Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Prenatal care documentation is crucial for maintaining a safe pregnancy and desired outcomes for the mother, baby, and family. This study was conducted to determine the national minimum data set of pregnancy status to plan for preventing maternal mortality and reducing of delivery complications outstanding lack of information about pregnancy conditions during childbirth.
Methods: This descriptive-comparative study was conducted through qualitative approach in the academic year 2021 in four steps as follows: exploring minimum data set in selected countries, determining information needs of experts, compiling initial minimum data sets, and confirming their validity through Delphi technique.
Results: Investigating in IFRC, WHO, EBCOG, and South Africa, Tanzania, Newziland, Australia, England, India and Iran as well as interviewing midwives, 177 data components were identified and validated. Finally, 86 data components were agreed upon in seven areas: referral information, maternal information, medical history, previous pregnancy, and delivery history, current pregnancy description, ultrasound results, and test results using the Delphi technique
Conclusion: Determining the minimum pregnancy status data set provides a structured framework for collecting and reporting important maternal status data. Health Information system (HIS) in caregiving will be fed by important maternal status data, awareness of vital situations during delivery which in turn leads to timely action, and directly prevents many deaths.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prenatal care
 • Pregnancy
 • Minimum data set
 1. WHO.Maternal mortality. [Online] September 19, 2019. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality.
 2. Damadi B, Tabasinrghad N, Safizadeh M, Sbermahani M, Hasanzadeh M, Amirzadeh R. An Epidemiologic Study of Maternal Mortality in Kerman University of Medical Sciences. Health_Based Research. 2019; 4 (4) :361-369.https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-265-fa.pdf
 3. Hashemi, S., Afshari, P., Javadnoori, M., Saki Malehi, A. Prevalence and related factors of maternal severe complications “Maternal Near Miss” in Ahvaz, 2016. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2020; 23(2): 78-87. doi: 10.22038/ijogi.2020.15966
 4. van Lerberghe, W and De Brouwere, V. Reducing maternal mortality in a context of poverty. [Book auth.] W van Lerberghe and V De Brouwere. Safe Motherhood Strategies: A Review of the Evidence. Antwerp. Studies in Health Services Organisation & Policy.Belgium: ITGPress. 2001; 17. 1-6.
 5. Sadoughi F, Nasiri S, Langarizadeh M. Minimum Data Sets of Perinatal Period for Iran: A Delphi Study. Health INF Manage. 2015; 11(6): 667-680. [In Persian]
 6. Sadoughi F, Ramazanghorbani N, Ghazisaeid M, Mehraji M, Kimiafar K. Health information management technology. Iran J Med Educe. 2012; 3(5)20-5. [In Persian]
 7. Fakhrzad M, Fakhrzad N, Dehghani M. The role of electronic health records in presenting health information. Interdiscip J Virtual Learn Med Sci. 2012; 2(4):31-40. [In Persian]
 8. Mony PK, Jayanna K, Varghese B, Washington M, Vinotha P, Thomas T. Adoption and Completeness of Documentation Using a Structured Delivery Record in Secondary Care, Subdistrict Government Hospitals of Karnataka State, India. Health Serv Res Manag Epidemiol Health services research and managerial epidemiology. 2016; 3:1-7
 9. Kerkin B, Lennox S, Patterson J. Making midwifery work visible: The multiple purposes of documentation، Women and Birth. 2018; 31(3), P: 232-239.
 10. Ahmadi M, Mirbagheri E. Designing Data Elements and Minimum Data Set (MDS) for Creating the Registry of Patients with Gestational Diabetes Mellitus. J Med Life. 2019; 12(2):160-167. [In Persian]
 11. Meraji M, Mahmoodian S, Ramezanghorbani N, Eslami F, Sarabi E. Management of Congenital Anomalies in Iran: Developing a National Minimum Data Set. Jha. 2018; 21 (73):49-60. [In Persian]
 12. Regulation and Quality Improvement Authority. Guideline for admission to midwife-led units in Northern Ireland & Northern Ireland normal labor & birth care pathway. 2018.
 13. Patience N, Sibiya N, Gwele N. Evidence of application of the Basic Antenatal Care principles of good care and guidelines in pregnant women’s antenatal care records. Afr J Prm Health Care Fam Med. 2016; 8(2). Available at: http://dx.doi.org/10.4102/phcfm. v8i2.1016
 14. WHO, UNFPA, UNICEF, World Bank. Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A guide for essential practice. Third Edition. 2015.
 15. Mehta U, Clerk C, Allen E, Yore M, Sevene E, Singlovic J, Petzold M, Mangiaterra V, Elefant E, Sullivan FM, Holmes LB. Protocol for a drugs exposure pregnancy registry for implementation in resource-limited settings. BMC pregnancy and childbirth. 2012;12(1):1-3.
 16. Gliklich RE, Dreyer NA, Leavy MB, editors. Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User's Guide [Internet]. 3rd ed. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2014 Apr. Report No.: 13(14)-EHC111. PMID: 24945055.
 17. Ghardallou M, Limam M, Khelifi A, et al. Obstetric referrals to tertiary care maternity: a descriptive study. Pan Afr Med J. 2019; 33:306.
 18. Sohrabi D, Ghanbari Gorkani M. A survey on Risk factors and outcomes of women with preterm labor admitted to Valieasr hospital in Zanjan. Nurs Midwifery J. 2011; 9 (2). [In Persian].
 19. World Health Organization, UNAIDS, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria & United Nations Children's Fund (‎UNICEF)‎. Three interlinked patient monitoring systems for HIV care/ART, MCH/PMTCT (‎including malaria prevention during pregnancy)‎, and TB/HIV: standardized minimum data set and illustrative tools. 2012. https://apps.who.int/iris/handle/10665/77753
 20. CDC.Sudden Unexpected Infant Death Investigation Reporting Form. Available at: https://www.cdc.gov/sids/pdf/SUIDI_Fill_Under_508.pdf
 21. Darabi M, Delpisheh A, Gholami Parizad E, nematollahi M, Sharifian R. Designing the Minimum Data Set for Iranian Children’ Health Records. sjimu. 2016; 24 (1):114-125. [In Persian].
 22. Bakhshian F, Jabbari H. Effectiveness of Health Services for Mothers in Iran Health System. IJN. 2009; 22 (58):43-54. [In Persian].
 23. Nekuei Nafiseh, Abedin Lily, Kianpour Maryam, Jabbari Alireza. Individual barriers to not seeking pre-pregnancy care in diabetic women from the perspective of health managers and health care providers. National Conference on Education, Health Services for Individuals, Families and Communities. 1395 (2016): 169. available in: http://seminar.mui.ac.ir/HealthIFC/upload/HealthIFC/Content/170528_11/ Abstracts. Pdf. [In Persian].
 24. Rejnö G, Lundholm C, Gong T, Larsson K, Saltvedt S, Almqvist C. Asthma during pregnancy in population-based study-pregnancy complications and adverse perinatal outcomes. PLoS One. 2014;9(8): e104755. Published 2014 Aug 20. doi: 10.1371/journal.pone.0104755
 25. Newport DJ, Brennan PA, Green P, et al. Maternal depression and medication exposure during pregnancy: comparison of maternal retrospective recall to prospective documentation. BJOG. 2008; 115(6):681-688. Doi:10.1111/j.1471-0528.2008. 01701.x
 26. Graham W, Bell J, Bullough C. Can skilled attendance at delivery reduce maternal mortality in developing countries? Health Services Organization & Policy. 2001: 17, 97-129.
 27. Latos-Bielenska A, Materna-Kiryluk A, PRCM Working Group. Polish Registry of Congenital Malformations - aims and organization of the registry monitoring 300 000 births a year. J Appl Genet. 2005; 46(4):341-8.
 28. Queißer-Luft A, Spranger J. Congenital malformations. Dtsch Arztebl. 2006; 103(38): A2464-71.
 29. DeSisto CL, Wallace B, Simeone RM, et al. Risk for Stillbirth Among Women with and Without COVID-19 at Delivery Hospitalization — United States, March 2020–September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.2021; 70(47):1640–1645.