نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشیار، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت مهم‌ترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان‌ها است و مدیران نقشی بسیار مهم و تعیین کننده را در رشد و بالندگی و پیشرفت هر سازمان به عهده دارند. در منابع دینی نیز از اهمیت مدیریت و مدیران شایسته، مطالب بسیاری می‌توان یافت. هدف از این تحقیق، شناسایی نظرات و ادراک مدیران و صاحب‌نظران دانشگاهی در خصوص مؤلفه‌های مدیریت اسلامی بود.
روش بررسی: روش انجام این تحقیق از نوع کیفی با تحلیل محتوای موضوعی بود. شرکت کنندگان در این تحقیق 14 نفر از دانشگاهیانی بودند که در زمینه‌ی مباحث تحقیق دارای تجربه و یا تألیفاتی بودند. ابزار انجام این تحقیق مصاحبه بود که پس از انجام مصاحبه‌ها و به حد اشباع رسیدن موارد تحقیق، مصاحبه‌ها متوقف شد و مفاهیم اصلی از میان مصاحبه‌ها استخراج شد.
یافته‌ها: حکومت اسلامی برای احیای دین و تأمین آرامش و امنیت اجتماعی و احقاق حقوق مردم بنا شده است، نه برای زورگویی و ...؛ بنابراین، در نظام اسلامی، مدیر باید با توجه به منزلت‌های انسانی، مسایل ارزشی و وضع قوانین و مقررات هماهنگ با احکام الهی مدیریت کند. در مدیریت اسلامی، ارزشیابی، وحدت و هماهنگی، سعه‌ی صدر، مشورت، ارتباط مدیر با مردم و ... از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. لازمه‌ی حکومت و مدیریت اسلامی، رحمت، محبت و مهربانی به شهروندان است.
نتیجه‌گیری: مدیریت اسلامی شیوه‌ی مدیریت خاصی است که برگرفته از آموزه‌های دین مبین اسلام است و مهم‌ترین ویژگی شیوه‌ی پیش‌گفت آن است که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، چرا که هدف آن مقدس می‌باشد و برای رسیدن به این هدف باید به آموزه‌های اسلامی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceptions of Managers and Academic Experts about Islamic Management Components

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Pasandide 1
  • Mohammad Hossein Yarmohamadian 2
  • Masoud Ferdosi 3

1 MSc, Caltural Management, Islamic Azad University, Khorasghan Branch, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Educational Planning, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Management is the most important factor in success and survival of organizations.Managers thus have decisive vital role in development of any organization. The purpose of this research was to assess the opinions and perceptions of executives and academic experts about Islamic management components.
Methods: This study used qualitative content analysis to evaluate 14 academics who had experience or publications related to the topics of the research. To collect data, interviews were conducted to reach saturation. The main concepts of the interviews were then extracted.
Results: The religious, Islamic government aims to restore peace, security, and social rights, not to intimidate people. The leader of an Islamic system should thus be committed to human dignity, values, regulations and divine laws. Islamic management appreciates evaluation, unity and harmony, tolerance, and consultation and communication with people. Mercy, compassion and kindness to the citizens are the prerequisites of an Islamic government.
Conclusion: Islamic management is derived from the guidelines of Islam. The most important feature of this management method is to consider a holy goal for which no unacceptable measures should be performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptions
  • Managers
  • Component of Management
1. Alvani SM, Faghihi AH. Applied Islamic management approach. Qom: Safar Publication; 2006. p. 55 . [In Persian].
2. Khonifer H. The overture on management alphabet and Imam Ali's point. Tehran: Research Center of Tehran University; 2002. p. 115-25. [In Persian].
3. Shafie Abadi A. In the adaptive management approach. Qom: Farda Nashr; 2002. p. 28.[In Persian].
4. Ghavami S. Management from point of view of Islam. Qom: Vasea Publication; 2005. [In Persian].
5. Nazem Alroaya J. Tremendous of Quran. 1st ed. Isfahan: Insight Publication; 2008. p. 48. [In Persian].
6. Rahmati M. Implementing Islamic management studies as knowledge, Quarterly journal management studies. Tehran: Behesht Nashr Publication; 2009. [In Persian].
7. Tarviji A. Quarterly Journal of Marefat. Qom: Imam Khomeini Publication; 1996. [In Persian].
8. Farahmand N. Implementing organization culture's performance from point of Islamic management. Tehran: Islamic Azad University Publication; 2000. [In Persian].
9. Ahmadi A. Collection of articles of Islamic management. Tehran: Islamic Azad University Publication; 2005. p. 85. [In Persian].
10. Mesbah Yazdi M. The needs of management. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute; 1997.
11. Rahimi Nick A. Comparative study of management and other management schools. Tehran: Research Center of Islamic Azad University; 1998. p. 96. [In Persian].
12. Frouzandeh Dehkordi L, Jokar AA. Management and the Islamic way. Tehran: Payam Noor University Publication; 2007. p. 55. [In Persian].
13. Ahmadi A. Management. Proc. Tehran: Islamic Azad University Publication; 2007. p. 80-90. [In Persian].
14. Khonyfer H. Methods of Management in dealing with issues emam Ali. Tehran: Student Publications University; 2005. P. 65.