نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار، روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات سایکوسوماتیک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان سینه شایع‌ترین، کشنده‌ترین و از نظر روانی تأثیرگذارترین سرطان در زنان است و موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی همچون افسردگی می‌شود. یافته‌های چندین مطالعه بیانگر وجود ارتباط آماری‌ معنی‌دار بین سلامت‌ معنوی و افسردگی در این بیماران می‌باشد. وجــود موارد ضد و نقیض در این زمینه، در تحقیقات خارج از کشور و عدم وجود چنین مطالعه‌ای در ایران، محققین را بر آن داشت تا مطالعه‌ای را با هدف ارتباط‌ بین سلامت ‌معنوی‌ و افسردگی در مراجعه‌کنندگان ‌مبتلا به‌ سرطان ‌سینه در بیمارستان‌ سیدالشهدا(ع) اصفهان طراحی و اجرا نمایند‌.
روش بررسی: این مطالعه، از نوع تحلیلی- مقطعی بود. نمونه‌های مورد پژوهش 223 نفر از بمراجعه‌کنندگان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان سیدالشهدا(ع) در سال 1390 بودند که به روش نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه گردیدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه‌ی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و خرده مقیاس افسردگی پرسش‌نامه‌ی DASS-42 استفاده شد. سپس داده‌ها با استفاده از 17SPSS و روش‌های آمار توصیفی (توزیع درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون t ‌مستقل و ضریب همبستگی Pearson و Spearman)، مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: در این مطالعه، ‌223 ‌بیمار (1/99 درصد‌ زن و ‌9/0 درصد ‌مرد) شرکت‌ نمودند. میانگین ‌سنی این بیماران 6/48 سال با انحراف ‌معیار 07/1 بود. 3/80 درصد افراد متأهل بودند. میانگین مدت ابتلا به بیماری 26/39 ماه با انحراف‌ معیار 7/41 بود. میانگین‌نمره‌ی ‌بعد ‌مذهبی ‌سلامت ‌معنوی بیماران ‌25/52‌ با ‌انحراف‌ معیار ‌08/7‌ از 60 بود‌ و ‌میانگین ‌نمره‌ی ‌بعد ‌وجودی ‌سلامت‌ معنوی ‌بیماران ‌87/42 با ‌انحراف ‌معیار ‌31/9 ‌از 60 و‌ میانگین ‌کلی ‌نمره‌ی ‌سلامت‌ معنوی ‌بیماران ‌نیز ‌89/94 ‌با انحراف ‌معیار 99/14 از 120 بود و میانگین ‌نمره‌ی ‌افسردگی واحدهای ‌مورد ‌پژوهش ‌24/12 ‌با انحراف ‌معیار ‌58/9 از 42 بود. یافته‌ها حاکی از وجود ارتباط آماری‌ معنی‌دار‌ معکوس بین ابعاد‌ مذهبی‌ و وجودی سلامت‌ معنوی با‌ میزان افسردگی بود (به ترتیب با 22/0- = r و 001/0 = P و نیز 48/0- = r‌ و 001/0 > P). همچنین بین ‌نمره‌‌ی کلی‌ سلامت معنوی ‌و افسردگی ارتباط معنی‌دار وجود داشت (41/0- = r و 001/0 > P).
نتیجه‌گیری: در بیماران مبتلا به سرطان سینه با نمرات‌ بالاتر سلامت‌ معنوی، میزان افسردگی کمتری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد در بیماری‌هایی همچون سرطان که بر جسم، روان و روح افراد تأثیرگذار هستند، پرستاران می‌توانند با استفاده از رویکرد مراقبت کل‌نگر با تأکید بر بعد ‌معنوی مراقبت به بیماران در دستیابی به ارتقای سطح سلامت روان کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Well-Being and Depression in Iranian Breast Cancer Patients

نویسندگان [English]

 • Amir Musarezaie 1
 • Tahereh Momeni Ghaleghasemi 2
 • Jahanghir Karimian 3
 • Amrolah Ebrahimi 4

1 MSc Student, Student Research Committee, Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Student Research Committee, Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Physical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Clinical Psychology, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is considered as the most common as well as most effective
malignancy in adult female population. It leads to deep psychological and emotional problems such as depression. Although findings of numerous studies revealed a significant relation between spiritual well-being and depression in cancer patients, some reasons such as paradoxical findings in foreign researches and absence of such a study in Iran encouraged us to design and perform a study to survey the relationship between spiritual well-being and depression in patients with breast cancer who referred to a cancer treatment center in Isfahan, Iran during 2011.
Methods: In this analytic study, 223 hospitalized breast cancer patients were selected by simple random sampling. The DASS-42 Inventory and the Spiritual Well-Being Scale were applied to measure depression and spiritual well-being, respectively. Data was analyzed in SPSS18 using statistical methods including independent t-test, Spearman and Pearson's correlation coefficients.
Results: A total number of 223 patients with mean age of 48.6 ± 1.07 years participated in this study. Mean scores of religious aspect and existential aspect of spiritual well-being were 52.25 ± 7.08 and 42.87 ± 9.31, respectively. Mean total score of spiritual well-being was 94.87 ± 14.99. Mean depression score was 12.24 ± 9.58. There was a statistically significant relationship between depression in patients with both existential (P = 0.001; r = -22) and religious (P = 0.001; r = -48) aspects of spiritual well-being. Depression and total score of spiritual well-being were also significantly associated (P < 0.001; r = -41). Conclusion: Our findings showed that patients with higher mean scores of spiritual well-being were less depressed. Therefore, in cases of refractory diseases such as cancer that affect the body, mind and spirit of patients, nurses could apply a holistic care approach with emphasis on spiritual approach to improve mental health and quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Neoplasms
 • Spirituality
 1. Dow KH. Nursing Care of Women with Cancer. Philadelphia: Mosby; 2006.
 2. Mardani Hamule M, Shahraky Vahed A. The Assessment of Relationship between Mental Health and Quality of Life in Cancer Patients. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science 2009; 16(2): 33-8. [In Persian].
 1. Matsushita T, Matsushima E, Maruyama M. Psychological state, quality of life, and coping style in patients with digestive cancer. Gen Hosp Psychiatry 2005; 27(2): 125-32.
 1. Imanipour M. Cancer Nursing Principle. Tehran: Tohfe Publication; 2009. [In Persian].
 2. Pedram M, Mohammadi M, Naziri GH, Aeinparast N. Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on the Treatment of Anxiety and Depression Disorders and on Raising Hope in Women with Breast Cancer. Journal of Woman & Society 2010; 1(4): 61-76. [In Persian].
 1. Mehri Nejad A, Khosrovani Shariati H. Stress in Women with Breast Cancer Compared to the Healthy Ones. Daneshvar Raftar 2011; 17(43): 49-56. [In Persian].
 1. Mahmoudi M, Kashfee F, Nikoofar A, Hoseini F. Risk factors of breast cancer. Iran Journal of Nursing 2000; 13(26): 23. [In Persian].
 1. American Cancer Society Cancer facts and figures. ACS, Georgia: Atlanta [Online]. 2004; Available from: URL: www.cancer.org/acs/groups/content/.../document/acspc-028323/
 1. Akechi T, Nakano T, Okamura H, Ueda S, Akizuki N, Nakanishi T, et al. Psychiatric disorders in cancer patients: descriptive analysis of 1721 psychiatric referrals at two Japanese cancer center hospitals. Jpn J Clin Oncol 2001; 31(5): 188-94.
 1. Akechi T, Okuyama T, Akizuki N, Azuma H, Sagawa R, Furukawa TA, et al. Course of psychological distress and its predictors in advanced non-small cell lung cancer patients. Psychooncology 2006; 15(6): 463-73.
 1. Smeltze R, Bir B. Brunner & Suddarths textbook of medical surgical pain, electrolit, shock, cancer and end of life care, Trans. Ebrahimi N. 1st ed. Tehran: Salemi Publication; 2003.
 1. Pirl WF. Evidence report on the occurrence, assessment, and treatment of depression in cancer patients. J Natl Cancer Inst Monogr 2004; (32): 32-9.
 1. Akaberian S, Shaniyeilagh M, Andeirouian V. The effect of counselling on depression and hopelessness of depressived juveniles with leukemia. Iranian South Medical Journal 2000; 3(1): 23-8. [In Persian].
 1. Kissane DW, Bloch S, Smith GC, Miach P, Clarke DM, Ikin J, et al. Cognitive-existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: a randomised controlled trial. Psychooncology 2003; 12(6): 532-46.
 1. Jacobsen PB, Jim HS. Psychosocial interventions for anxiety and depression in adult cancer patients: achievements and challenges. CA Cancer J Clin 2008; 58(4): 214-30.
 1. McClain-Jacobson C, Rosenfeld B, Kosinski A, Pessin H, Cimino JE, Breitbart W. Belief in an afterlife, spiritual well-being and end-of-life despair in patients with advanced cancer. Gen Hosp Psychiatry 2004; 26(6): 484-6.
 1. Rezaei M, Seyedfatemi N, Hosseini F. Spiritual Well-being in Cancer Patients who Undergo Chemotherapy. Hayat 2008; 14(3-4): 33-40.
 1. Safaryfard F. Religious barriers to providing care to patients in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences [MSc Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2000. [In Persian].
 1. Mauk K, Scnemidt N. Spirituality in nursing. In: Mauk KL, Schmidt NA, editors. Spiritual Care in Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 1. Allahbakhshian M, Jaffarpour M, Parvizy S, Haghani H. A Survey on relationship between spiritual wellbeing and quality of life in multiple sclerosis patients. Journal of Zahedan University of Medical Sciences 2010; 12(3): 29-33. [In Persian].
 1. Seyedfatemi N, Rezaie M., Givari A, HosseiniF. Prayer and spiritual well-being in cancer patients.[Persian]. Journal of the Iranian Institute forHealth Sciences Research 2006; 4(5): 295-303.
 1. Morris EL. The relationship of spirituality to coronary heart disease. Altern Ther Health Med 2001; 7(5): 96-8.
 2. Larson CA. Spiritual Psycholosocial and physical correlates of well-being scross the breast cancer experience [PhD Thesis]. Arizona: The University of Arizona; 2004.
 1. Meraviglia M. Effects of spirituality in breast cancer survivors. Oncol Nurs Forum 2006; 33(1): E1-E7.
 2. Schulz E, Holt CL, Caplan L, Blake V, Southward P, Buckner A, et al. Role of spirituality in cancer coping among African Americans: a qualitative examination. J Cancer Surviv 2008; 2(2): 104-15.
 1. Romero C, Friedman LC, Kalidas M, Elledge R, Chang J, Liscum KR. Self-forgiveness, spirituality, and psychological adjustment in women with breast cancer. J Behav Med 2006; 29(1): 29-36.
 1. Cotton SP, Levine EG, Fitzpatrick CM, Dold KH, Targ E. Exploring the relationships among spiritual well-being, quality of life, and psychological adjustment in women with breast cancer. Psychooncology 1999; 8(5): 429-38.
 1. Bussing A, Matthiessen PF, Ostermann T. Engagement of patients in religious and spiritual practices: confirmatory results with the SpREUK-P 1.1 questionnaire as a tool of quality of life research. Health Qual Life Outcomes 2005; 3: 53.
 1. Nelson CJ, Rosenfeld B, Breitbart W, Galietta M. Spirituality, religion, and depression in the terminally ill. Psychosomatics 2002; 43(3): 213-20.
 1. McClain CS, Rosenfeld B, Breitbart W. Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. Lancet 2003; 361(9369): 1603-7.
 1. Beery TA, Baas LS, Fowler C, Allen G. Spirituality in persons with heart failure. J Holist Nurs 2002; 20(1): 5-25.
 2.  N, Clarke DM, Jobling TW, Quinn MA. The contribution of spirituality and spiritual coping to anxiety and depression in women with a recent diagnosis of gynecological cancer. Int J Gynecol Cancer 2005; 15(5): 755-61.
 1. Imam SS, Karim NH, Jusoh NR, Mamad NE. Malay version of spiritual well-being scale .Is Malay spiritual well-being scale a psychometrically sound instrument. The Journal of Behavioral Science 2009; 4(1): 71-83. [In Persian].
 1. Afzali A, Delavar A, Borjali A, Mirzamani M. Psychometric Properties of DASS-42 as Assessed in a Sample of Kermanshah High School Students. Journal of Research in Behavioural Sciences 2007; 5(2): 81-92. [In Persian].
 1. McCoubrie RC, Davies AN. Is there a correlation between spirituality and anxiety and depression in patients with advanced cancer? Support Care Cancer 2006; 14(4): 379-85.