نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. اصفهان، ایران

3 دانشیار، مدیریت، دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اجرای یک نظام مدیریت دانش در سازمان، یک حرکت جمعی و سازمانی است که همه‌ی افراد در رده‌های مختلف باید درگیر آن شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر عوامل مؤثر (استراتژی‌های سازمان، فن‌آوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات فراسازمانی) بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان بود.
روش بررسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی، از گروه میدانی و از نوع کاربردی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل کلیه‌ی مدیران و سرپرستان سه بیمارستان خصوصی سینا، سعدی و بهارستان شهر اصفهان (142 نفر) در سال 1389 بود؛ که با استفاده از جدول Kerjcie و Morgan، تعداد نمونه 104نفر به دست آمد و به شکل تصادفی طبقه‌بندی شده از جامعه‌ی مورد نظر انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته با 35 سؤال بسته بود که جهت سنجش روایی آن از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و ضریب پایایی آن از طریق شاخص Cronbach's alpha معادل 95/0 برآورد گردید. در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های One sample t test، Independent t test، Tukey، One way anova و  t2 Hotteling با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: از میان عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش، تنها تأثیر عامل استراتژی‌های سازمانی در بیمارستان‌های خصوصی بالاتر از سطح متوسط بود و تأثیر بقیه‌ی عوامل کمتر از سطح متوسط بود.
نتیجه‌گیری: استراتژی‌های سازمانی بیمارستان‌های منتخب خصوصی شهر اصفهان، نسبت به سه مؤلفه‌ی دیگر تحقیق، نقش بالاتری در پیاده‌سازی مدیریت دانش در این سازمان‌ها، ایفا می‌نماید و به پیاده‌سازی مدیریت دانش در آن‌ها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Effective Factors on Implementation of Knowledge Management: Viewpoints of Supervisors and Managers in Private Hospitals, Isfahan, Iran*

نویسندگان [English]

 • Saeid Salehizadeh 1
 • Samaneh Tabandeh 2
 • Mehdi Abzari 3

1 MSc, Public Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 MSc, Public Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Management, The University of Isfahan and Lecturer, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Knowledge management is an organizational activity in which all individuals at different levels need to be involved. This research tried to evaluate the effective parameters (organizational strategies, information technology, human resources management, and cross- organizational communication) on implementing knowledge management in private hospitals in the province of Isfahan, Iran.
Methods: This descriptive, applied field survey included all managers and supervisors of three private hospitals, Sadi, Sina and Baharestan Hospitals, (142 people) in 2010. Based on Kerjcie and Morgan table, 104 were required for the study who were selected using stratified sampling.
Data was collected by a researcher-made 35-item questionnaire whose validity and reliability were confirmed through content and face validity and a Cronbach's alpha of 95%, respectively.
Descriptive statistics including mean and standard deviation, and inferential statistics including independent-t, one sample-t, Tukey's, one way analysis of variance (ANOVA), and hotelling's T2 tests were used to analyze data in SPSS.
Results: Among the factors affecting the implementation of knowledge management, only organizational strategies had effects higher than average. The effects of other factors on the system were below average.
Conclusion: Organizational strategies affected the implementation of knowledge management in private hospitals of Isfahan more than the other three studied components. They can thus be helpful in implementing knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Hospital Administrators
 • Hospitals, Private
 1. Redman T, Wilkinson A. Advanced Human Resource Management. Trans. Naghavi ME, Khatayi A. Tehran: Mahkameh Publication; 2009. p. 30-88. [In Persian].
 2. Nonaka A, Takeuchi H. Knowledge Management: Knowledge Creation Companies. Trans. Atafar A, Eslami J, Kaveh A, Analooli S. Tehran: Samae Ghalam Publication; 2006. [In Persian].
 3. Adli F. Knowledge management towards higher knowledge. Farashenakhti Andishe Publication: 2005. p. 44-50. [In Persian].
 4. Keshavarzi H. Knowledge management a new approach to information technology. Journal of Payam Modiriat 2006; 6(2): 23-31. [In Persian].
 5. Delpak Yeganeh H. Survey Fields of knowledge management implementation in Isfahan petrochemical stock company [Thesis]. Isfahan: School of Complementary Education, Khorasgan Branch, Islamic Azad University; 2008. [In Persian].
 6. Piri Z, Asefzadeh S. How can knowledge be used? The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2006; 10(1): 124-32. [In Persian].
 7. Atapour H. Analysis of factors affecting the cycle of knowledge management in academic libraries (A Case Study: Tehran University Central Library). Proceedings of National Conference on Knowledge Management and Information Sciences: transplantation and the interaction; 2009 May 1-2; Tehran: Iran; 2009. p. 25-41. [In Persian].
 8. Hasanzadeh M. Knowledge management (concepts and infrastructure). Tehran: Ketabdar Publication; 2008. [In Persian].
 9. Fathian M, Mahdavinoor H. Fundamentals of Information Technology Management. Tehran: Iran science & Industry University Publication; 2008. [In Persian].
 10. Farhadi R. Information technology, evolving roles, the need for knowledge management. Faslname-ketab 2004; 15(3): 44-50. [In Persian].
 11. Sheykh Shoaee F, Hosseni SM, Molayi Zadeh A. Information and knowledge management, content management software and process to look at the evaluative judgment. Proceedings of National Conference on Knowledge Management and Information Sciences: transplantation and the interaction; 2009 May 1-2; Tehran: Iran; 2009. p. 593-619. [In Persian].
 12. Stewart G, Brown KJ. Human resources management; transplantation strategies and action. Trans. Arabi M, Fayazi M. Tehran: Office of Cultural Research; 2009. [In Persian].
 13. Mardani AH, Nazarzadeh M. Documentation of experience, necessary to create organizational knowledge in libraries. Proceedings of National Conference on Knowledge Management and Information Sciences: transplantation and the interaction; 2009 May 1-2; Tehran: Iran; 2009. p. 487-500. [In Persian].
 14. Riazi R, Darvishi L. Utilization of knowledge management strategies in developing organizational culture. Proceedings of National Conference on Knowledge Management and Information Sciences: transplantation and the interaction; 2009 May 1-2; Tehran: Iran; 2009. p. 361-75. [In Persian].
 15. Miler K. Organizational communication (approaches and processes). Trans. Ghobadi A. Tehran: Industry Management Organization Publication; 1998. [In Persian].
 16. Tehrani M, Tadayon SH. Information Technology Management. Tehran: Mehraban Nashr Institute Publication; 2005. [In Persian].
 17. Danayifard H, Avani M, Azar E. Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Saffar Publication; 2004. [In Persian].
 18. Hasan Zadeh M. Knowledge management infrastructure of the Islamic Republic of Iran [ Thesis]. Mashhad: School of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad; 2006 2012.
 19. Radding A. Knowledge Management Success in the Global Economy Based on Information. Trans. latifi MH. Tehran: Samt Publication; 2007. [In Persian].
 20. Naghi Zadeh R, Jalal Zadeh A, Naghi Zadeh M. Organizational structures compatible with KM. Proceedings of National Conference on Knowledge Management and Information Sciences: transplantation and the interaction; 2009 May 1-2; Tehran: Iran; 2009. p. 43-59. [In Persian].
 21. Karimi K, Tajabadi R, Rasool Zadekhaligh M. Factors affecting of Settle knowledge management from the perspective of educational administrators in universities and higher education centers in Central Province in 2008. Proceedings of National Conference on Knowledge Management and Information Sciences: transplantation and the interaction; 2009 May 1-2; Tehran: Iran; 2009. p. 347-59. [In Persian].
 22. Hosseni MK. Assessing knowledge management infrastructure in the Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan from the viewpoint of faculty members and offer ways to improve those things [Thesis]. Isfahan: School of Education and Psychology, The University of Isfahan; 2007. [In Persian].
 23. Khalifa M, Liu V. Determinants of successful knowledge management programs. Electronic Journal on Knowledge Management 2003; 1(2): 12-103.
 24.  Abdolshah M, Beidokhti AA, Sadigh AN, Naeimi A. Barriers to the application of knowledge management in Iranian institutions [Online]. 2007 [cited 2007 Sep 7]; Available from: URL: www.cetim.org/.../Knowledge%20Management/44-056_abdolshah/